Ateliér strihovej skladby

Ateliér strihovej skladby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Strihová a zvuková skladba študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej strihovej skladby.
Štúdium pozostáva z teoretickej prípravy, praktických cvičení a samostatnej tvorivej strihačskej práce pod vedením pedagógov. Teoretické predmety sú zázemím praktickej tvorby, rozširujú všeobecné vedomosti z kultúrnej, a predovšetkým filmovej oblasti.
Bakalár študijného plánu strihová skladba je schopný analýzy reality a autorského definovania projektu vo forme textu – realizačnej interpretácie do mediálnej podoby, syntetizácie do formy audiovizuálneho komunikátu – artefaktu. Dokáže porovnať rôzne druhy narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii filmový, televízny strihač vo všetkých filmu príbuzných žánroch, v multimédiách a je schopný samostatnej asistentskej činnosti pri hranom filme.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
Hlavným cieľom štúdia je získanie schopnosti tvorivej interpretácie myšlienkových postupov a nadobudnutie interpersonálnych skúseností v tímovej práci, tvorba mentálnych konceptov a verbálne alebo inak fixovaných projektov audiovizuálnych diel. Proces realizácie umeleckých predstáv pri vytváraní audiovizuálneho diela je študent ovplyvnený neustálym vývojom v oblasti technológií.

Pedagógovia Ateliéru strihovej skladby
prof. Darina SMRŽOVÁ – vedúca ateliéru
prof. Patrik PAŠŠ
doc. Štefan ŠVEC, ArtD.
doc. Maroš ŠLAPETA, ArtD.
Mgr. art. Michal KONDRLA, ArtD.
Mgr. art. Peter POKORNÝ, ArtD.

Interná doktorandka: Mgr.art. Alexandra JONÁŠOVÁ