slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa pre študijný odbor filmové umenie a multimédia:

 

FTF VŠMU - PRIJÍMACIE POHOVORY PRE AK. ROK 2017-18

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU OTVÁRA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 V BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA TIETO ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu     

Študijný plán: SCENÁRISTIKA FILMU

Časová organizácia akademického roka 2016/2017 na FTF VŠMU

Akademický rok 2016/2017: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2017

 

ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AK. ROKU 2016/17

 

I. ročník Bc. –

5. 9. 2016 (pondelok)

od 09.00 hod. (podľa harmonogramu)

II. ročník Bc. –

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2016/2017.

 

VÝBEROVÉ PREDMETY FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VŠMU PRE INÉ FAKULTY VŠMU A INÉ VŠ

 

NASLEDOVNÉ PREDMETY SI MôŽU VOLIŤ ŠTUDENTI BAKALÁRSKEHO, AJ MAGISTERSKÉHO STUPŇA DF, HTF
A INÝCH VŠ:

NASLEDOVNÉ PREDMETY SI MôŽU VOLIŤ ŠTUDENTI BAKALÁRSKEHO AJ MAGISTERSKÉHO STUPŇA DF, HTF A INÝCH VŠ: