Ateliér dokumentárnej tvorby

Ateliér dokumentárnej tvorby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU.

Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU je zameraný na réžiu a dramaturgiu dokumentárneho filmu. Ponúka široké, interdisciplinárne štúdium od dokumentárnej fotografie, kamery – po réžiu publicistického alebo autorského dokumentárneho filmu, rôzne umelecké formy a metódy, písanie scenára, dejiny filmu, projekcie a analýzy filmových diel: súčasných, aj minulých, vrátane financovania a distribúcie dokumentárneho filmu. Poslucháči majú priestor prezentovať vlastný názor a pohľad na svet. Zároveň sú vedení k tomu, aby sa dokázali suverénne pohybovať vo svete profesionálnych médií ako nezávislí filmoví autori alebo televízni žurnalisti.

Katedra dokumentárnej tvorby bola založená v roku 1982 na Filmovej fakulte Vysokej školy múzických umení. Za takmer 35 rokov existencie ju absolvoval celý rad filmových režisérov, ktorí zaznamenali medzinárodné úspechy nielen na poli dokumentárneho, ale aj hraného filmu. 
 
Niektorí z nich dnes pôsobia v Ateliéri dokumentárnej tvorby, ako vedúci samostatných tvorivých dielní. Rozmanitosť postupov a pohľadov nielen na dokumentárny film, ale aj na pedagogický proces, dávajú študentom veľký priestor slobodne sa rozhodnúť, ktorý program najlepšie vyhovuje ich predstavám o dokumentárnom filme a neskoršom uplatnení.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na bakalárskom stupni získavajú študenti základné vedomosti o vzťahu reality a umeleckého diela. Počas štúdia sa učia analyzovať skutočnosť, zaznamenávať ju a interpretovať prostredníctvom filmu. Za tri roky si osvoja základy dramaturgie nehraného filmu, získajú poznatky o žánrovom spektre dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby. Zoznámia sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku ako aj s metodikou dokumentaristickej práce. Sú vedení k samostatnej tvorivej práci, no zároveň získavajú základné poznatky o práce v kolektíve. Prostredníctvom predmetov spoločenského a umenovedného základu si vytvárajú kontext svojej tvorby, učia sa hodnotiť svoju prácu. Snaženia študenta vyvrcholia v treťom ročníku pri tvorbe stredometrážneho autorského bakalárskeho dokumentárneho filmu Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na magisterskom stupni je režisér dokumentárneho filmu definovaný ako suverénny autor, pretože už jeho výklad a interpretácia reality je tvorivým autorským aktom. Ťažisko magisterského stupňa réžie dokumentárneho filmu je obsiahnuté v predmete Umelecký výkon – tvorba dokumentárneho filmu, ktorý smeruje k realizácii absolventského filmu – študent je vedený ku komplexnej autorskej výpovedi a hľadaniu pôsobivej formy svojho absolventského filmu.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v:
filme a multimédiách
reklame a PR
audiovizuálnej žurnalistike
rozhlase


Pedagógovia Ateliéru dokumentárnej tvorby:
prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD. – vedúca ateliéru
doc. Peter KEREKES, ArtD.
doc. Marek ŠULÍK, ArtD.
doc. Róbert KIRCHHOFF, ArtD.
Mgr. art. Jaroslav VOJTEK, ArtD.
Mgr. art. Lenka MORAVĆÍKOVÁ CHOVANEC, ArtD.
Mgr. art. Norbert HUDEC

Interná doktorandka:
Mgr. art. Viera ČÁKANYOVÁ


Študentské filmy a cvičenia
© VŠMU

Kominár
cvičenie na tému „Postup práce“
réžia: Jana Bučka
Liturgia
cvičenie na tému „Postup práce“
réžia: Martin Tokár
Uděláme váš život bohatší
cvičenie na tému „Štúdia prostredia“
réžia: Jana Bučka
Hurá
záverečný film prvého ročníka
réžia: Kristína Leidenfrostová
Vojčice dream
záverečný film prvého ročníka
réžia: Martin Tokár
Svet plotov
záverečný film prvého ročníka
réžia: Eduard Cicha
Mamma who bore me
cvičenie na tému „Portrét človeka“
réžia: Jana Bučka
Hľadá sa tma
cvičenie na tému „Reportáž“
réžia: Mária Martiniaková
Diagnóza
cvičenie na tému „Publicistika“
réžia: Kristína Leidenfrostová
Každý potrebuje reklamu
cvičenie na tému „Publicistika“
réžia: Dominik Jursa
WeC verejná
bakalársky film
réžia: Katarína Hlinčíková
Matky a dcéry
trailer magisterského filmu
réžia: Ivana Hucíková