Ateliér dokumentárnej tvorby

Ateliér dokumentárnej tvorby

Ateliér dokumentárnej tvorby zabezpečuje výuku v študijnom programe Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, podľa študijného plánu RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU, vo všetkých troch stupňoch štúdia. V bakalárskom a magisterskom stupni je štúdium v dennej forme, v doktorandskom stupni v dennej aj externej forme. Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU je zameraný na réžiu a dramaturgiu dokumentárneho filmu, ale ponúka aj širšie, interdisciplinárne štúdium. Študenti sa oboznámia s rôznymi umeleckými formami a metódami réžie, s dejinami filmu, s dokumentárnou fotografiou a kamerou, naučia sa písať scenár, používať filmovú reč, analyzovať filmové diela, porozumieť mechanizmom produkcie a distribúcie dokumentárnych filmov, pričom sú vedení k tomu, aby sa dokázali suverénne pohybovať vo svete profesionálnych médií ako nezávislí filmoví autori alebo televízni žurnalisti. Hlavným a najdôležitejším výstupom štúdia je zvládnuť réžiu publicistického alebo autorského dokumentárneho filmu s výrazným kreatívnym vkladom. Samozrejmosťou je priestor na prezentáciu vlastného názoru a pohľadu na svet.

 

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)

V študijnom zameraní réžia dokumentárneho filmu v bakalárskom stupni študent/študentka získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho/jej profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre úspešné uplatnenie sa v praxi. Zároveň nadobúda teoretické vedomosti z dejín filmu a filmovej teórie, z dramaturgie dokumentárneho filmu, učí sa rozoznávať a kreatívne využívať žánrové spektrum dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby, chápať vzťah reality a umeleckého diela. Zoznamuje sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku, ako aj s rozličnými metódami réžie dokumentárneho filmu, učí sa tvorivo pracovať s filmovým štábom. Predmety spoločenského, historického a umenovedného zamerania vedú študenta k analytickému premýšľaniu o kontexte vlastných tém, prioritou je rozvoj kritického myslenia. V poslednom ročníku bakalárskeho štúdia sú rozhodujúce samostatné, záverečné práce: publicistický film, v ktorom študent preukáže schopnosť triezveho a odvážneho úsudku a názorovej syntézy s použitím publicistických foriem dokumentárneho filmu a samostatný, bakalársky dokumentárny film na vlastnú tému.

 

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)

Ťažisko magisterského stupňa je obsiahnuté v predmetoch Réžia dokumentárneho filmu a Filmová dramaturgia. Cieľom vzdelávacieho procesu v druhom stupni štúdia je prehĺbenie vnútorného autorského programu, ktorý sa kryštalizoval počas predchádzajúcich troch rokov štúdia. Dôraz sa kladie na osobitú autorskú poetiku, autenticitu, argumentáciu vo vzťahu: autor/téma/divák. Študent/študentka je vedený/vedená ku komplexnej výpovedi, pričom sa prihliada na rétorickú, estetickú a politickú dimenziu tvorivého procesu. Očakáva sa, že študent/študentka v magisterskom stupni štúdia pracuje samostatne, je schopný/á kriticky vnímať svoju tému v širšom spoločenskom kontexte, suverénne sa orientuje v žánroch a metódach réžie dokumentárneho filmu a zaujíma sa o nové formálne cesty pri spracovaní témy svojho filmu.  Pri hľadaní vlastného autorského rukopisu sa inšpiruje poznatkami o rôznych filmových smeroch, tvorivo pristupuje k naratívnym modelom, využíva rôzne hybridné žánrové postupy, aj na hranici experimentálneho filmu, vie pracovať s reflexívnou iróniou a zaujíma sa o rôzne interdisciplinárne umelecké tvary a performatívne metódy. Cieľom je nájsť primeranú formu svojho absolvenstkého filmu, ktorý je spolu s teoretickou záverečnou prácou absolventským výstupom štúdia.

 

Doktorandské štúdium (pri dennej forme je štandardná dĺžka štúdia 3 roky, pri externej forme 4 roky)

Štúdium v treťom stupni štúdia je postavené na teoretickej reflexii parciálneho problému, ktorý dobová prax v oblasti réžie dokumentárneho filmu prináša. Predpokladom je schopnosť študenta takúto reflexiu aj v rámci teoretických zovšeobecnení uskutočniť, v rámci vysoko individualizovaného študijného plánu. Okrem dotvárania názoru na rôzne formy komunikácie s divákom prostredníctvom umeleckého diela, by sa mal študent oboznámiť s aktuálnym mediálnym prostredím.

U doktoranda sa predpokladá schopnosť aktívne vstúpiť do audiovizuálneho priestoru a iniciovať vznik umeleckého diela v profesionálnych podmienkach.  Poznanie a osvojenie si teoretických a praktických skúseností v predchádzajúcich stupňoch štúdia umožňuje študentom doktorandského stupňa individualizovať svoju subjektívnu skúsenosť a pretaviť ju adekvátnymi, osobitými štýlotvornými prostriedkami do podoby originálneho filmového diela – doktorandského filmu.

 

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v:
filme a multimédiách
reklame a PR
audiovizuálnej žurnalistike
rozhlase


Pedagógovia Ateliéru dokumentárnej tvorby:

prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD. – vedúca ateliéru
doc. Peter KEREKES, ArtD.
doc. Robert KIRCHHOFF, ArtD.

doc. Marek ŠULÍK, ArtD.
Mgr. art. Jaroslav VOJTEK, ArtD.
Mgr. art. Lenka MORAVČÍKOVÁ CHOVANEC, ArtD.
Mgr. art. Norbert HUDEC

Interná doktorandka:
Mgr. art. Viera ČÁKANYOVÁ