Všeobecné informácie

V súlade s Bolonskou deklaráciou sa štúdium na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU realizuje v troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom  a doktorandskom. 

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

 

FTF VŠMU poskytuje trojročné denné bakalárske, dvojročné denné magisterské a trojročné denné a štvorročné externé doktorandské vzdelanie v týchto akreditovaných študijných programoch: 

 

Študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu (študijné plány scenáristika filmu, réžia hraného filmu, réžia dokumentárneho filmu)
kameramanská tvorba a vizuálne efekty (študijné plány kameramanská tvorba, vizuálne efekty)
strihová a zvuková skladba (študijné plány strihová skladba, zvuková skladba)
animovaná tvorba
produkcia audiovizuálneho umenia

 
Študijný odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií:

audiovizuálne štúdiá

Študijné programy sa realizujú výlučne v slovenskom jazyku.

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania (maturita) a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok.

Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Filmové umenie a multimédia, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo príbuzných študijných odborov. Ďalšie špecifické kritéria a podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy určujú podrobnejšie ateliéry a katedry, ktoré zabezpečujú ich výučbu.