Pre študentov

Bakalárske štúdium

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa (§ 2 ods. 5 zákona o VŠ) sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia (§ 52 ods. 1 zákona o VŠ). Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelania prvého stupňa (§ 52 ods. 2 zákona o VŠ).
Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program, vrátane odbornej praxe, je na FTF v dennej forme štúdia tri roky. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov.
Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona o VŠ) pri štúdiu bakalárskeho študijného programu (ďalej „bakalárske štúdium“) je bakalárska práca.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

Študijné plány – bakalárske štúdium – akademický rok 2019/2020

 

Rozvrhy nájdete v AIS2.

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, týkajúcich sa AIS2, kontaktujte našu pani správkyňu, Mgr. Katarínu Révayovú: e-mail:  ais2@vsmu.sk


Magisterské štúdium

Magisterský študijný program ako študijný program druhého stupňa (§ 2 ods. 5 zákona o VŠ) sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa, vrátane odbornej praxe, je na FTF v dennej forme štúdia najmenej dva roky a najviac tri akademické roky, v externej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov.
Súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, musí byť najmenej 300 kreditov (§ 56 ods. 2 zákona o VŠ).
Študenti sú prijímaní na magisterské štúdium na základe prijímacieho konania. Podmienky prijímacieho konania stanovuje FTF vo svojom vnútornom predpise.
Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona o VŠ) pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa je diplomová práca.
Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len „magisterské štúdium“) sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“). Absolventom umeleckých magisterských študijných programov (§ 51 ods. 7 zákona o VŠ) sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ (v skratke „ Mgr.art.“).

Študijné plány – magisterské štúdium – akademický rok 2019/2020

 

Rozvrhy nájdete v AIS2

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, týkajúcich sa AIS2, kontaktujte našu pani správkyňu, Mgr. Katarínu Révayovú: e-mail:  ais2@vsmu.sk


Doktorandské štúdium

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5 zákona o VŠ) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je na FTF tri akademické roky. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky je 180 kreditov. V externej forme štúdia je štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program štyri akademické roky. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia štyri akademické roky je 180 kreditov (§ 54 ods. 2 zákona o VŠ).
Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona o VŠ).
Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať vysokoškolskí učitelia VŠMU vo funkcii docent a profesor a iní odborníci po schválení vo Vedeckej a umeleckej rade FTF (ďalej len „VUR FTF“). Funkciu školiteľa pre témy vypísané nevysokoškolskou inštitúciou, ktorá získala právo podieľať sa na uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore podľa § 86 zákona o VŠ (externá vzdelávacia inštitúcia), môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne umeleckej a vedeckej rade FTF vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov. Pravidlá na schvaľovanie školiteľov sú súčasťou podkladov poskytovaných Akreditačnej komisii podľa § 82 ods. 5 zákona o VŠ v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti VŠMU alebo externej vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať doktorandský študijný program (§ 82 ods. 2 písm. a) a b) zákona o VŠ).
Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje FTF témy dizertačných prác, o ktoré sa je možné v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ku každej z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu z vypísaných tém.
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z umeleckej časti, resp. vedeckej časti. Študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii.
Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
Umelecká, resp. vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej umeleckej, resp. vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú a umeleckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Prebieha pod supervíziou školiteľa alebo ním určeného konzultanta. Ak doktorandovi príslušná katedra nemôže túto činnosť umožniť, dekan po dohode so školiteľom, resp. vedúcim katedry nariadi doktorandovi konanie inej odbornej činnosti, alebo ho uvoľní pre prácu na inom pracovisku FTF po dohode vedúcich oboch pracovísk.
Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú výskumnú a vedeckú činnosť, alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov (§ 51 ods. 7 zákona o VŠ) sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skratke „ArtD.“; skratka „ArtD.“ sa uvádza za menom).
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu FTF, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. FTF môže na základe dohody utvárať v jednotlivých študijných odboroch spoločné odborové komisie. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu.
Ďalšie podmienky doktorandského štúdia na FTF upravuje interný predpis „Organizácia doktorandského štúdia na FTF VŠMU“.

ODBOROVÁ KOMISIA:
prof. PhDr. Jelena PAŠTÉKOVÁ, PhD.
prof. Darina SMRŽOVÁ
prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD.
prof. Ján ĎURIŠ, ArtD.
prof. Jozef HARDOŠ, ArtD.
prof. Martin ŠULÍK, ArtD.
prof. Peter MOJŽIŠ, ArtD.
prof. Marek LEŠČÁK, ArtD.
doc. OPARTY Ján, ArtD.
doc. Vladimír MALÍK, ArtD.
Mgr. art. Barbara HARUMOVÁ HESSOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Katarína MOLÁKOVÁ, ArtD.        

         Dôležité dokumenty:

 


 

          Dokumenty študijného oddelenia