ORAL HISTORY

Oral history na pôde FTF VŠMU

ONLINE LEXIKÓN SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH TVORCOV

Oral history alebo orálna história – hovorená, rozprávaná história – je novodobou interdisciplinárnou metódou poznávania dejín, ktorá čerpá zo „živých zdrojov“ – výpovedí žijúcich svedkov, účastníkov konkrétnej doby, dejinnej udalosti, procesu. V našom prípade ide o slovenskú kinematografiu. Orálna história sleduje individuálne zážitky a skúsenosti – veď niektoré svedectvá o uplynulých obdobiach sa nedajú získať inak ako autentickým rozhovorom s priamymi účastníkmi minulých dejov.

Od školského roku 2007/2008 sa študenti Katedry umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (v spolupráci so študentmi realizačných ateliérov) podieľajú na riešení projektu Oral history, ktorý bol sprvu doplnkovým vyučovacím programom k predmetu Dejiny slovenského filmu. V roku 2010 získal projekt pod názvom Oral history – Audiovizuálne záznamy pamätníkov slovenskej kinematografie dvojročnú grantovú podporu z Ministerstva školstva (KEGA č. 328-001VŠMU-4/2010, riešitelia: Václav Macek, Zuzana Mojžišová, Eva Filová) a jeho realizácia sa stala súčasťou novovzniknutého katedrového predmetu Filmová prax. Od roku 2012 projekt, inovovaný v niektorých aspektoch, posunutý bližšie k odbornej (i laickej) verejnosti, opäť podporený Ministerstvom školstva, pokračuje pod názvom ONLINE LEXIKÓN SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH TVORCOV – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 006VŠMU-4/2012, riešitelia: Zuzana Mojžišová, Eva Filová, Václav Macek).
Od roku 2017 v projekte pokračujeme pod názvom FILMOVÁ PAMÄŤ – medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie
(KEGA č. 001VŠMU-4/2017, riešiteľky: Zuzana Mojžišová, Eva Filová).

Výstupmi projektu sú primárne audiovizuálne spracované rozhovory a ich prepis do elektronickej podoby. Nezamerali sme sa len na zvučné filmárske mená, ale snažíme sa, aby sieť, ktorú sme rozhodili, mala čo najrozsiahlejší záber. Preto v našom Online lexikóne nájdete nielen režisérov, či kameramanov, ale aj animátorky a animátorov, hudobných skladateľov, zvukových majstrov…

Každé spracované heslo-meno Online lexikónu obsahuje krátky profesný životopis autorky/autora, fotografiu, autorizovaný, mierne redakčne upravený prepis rozhovoru v elektronickej podobe a ukážku z audiovizuálne spracovaného rozhovoru (ukážky pribúdajú postupne).

FILMOVÁ PAMÄŤ – elektronická príručka

ORAL HISTORY – metodicko-technický manuál


ONLINE LEXIKÓN SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH TVORCOV

X