Vedenie fakulty

prof. Darina Smržová – dekanka FTF VŠMU
tel.: +421 2 59303 575, e-mail: dekanatftf@vsmu.sk (sekretariát dekana, pani Aneta Mihoková)

Ing. Elena Horváthová – tajomníčka FTF VŠMU
tel.: +421 2 59303 574, e-mail: horvathova@vsmu.sk

Mgr. Jana Keeble – prodekanka pre zahraničie FTF VŠMU
tel.: +421 2 59303 572, e-mail: keeble@vsmu.sk

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – prodekanka pre štúdium a vzdelávanie FTF VŠMU
tel.: +421 2 59303 572, e-mail: molakova.vsmu@gmail.com

doc. Richard Žolko, ArtD. – prodekan pre technológie a rozvoj fakulty FTF VŠMU
tel.: +421 2 59303 572, e-mail: zolko@vsmu.sk

doc. Ján Oparty, ArtD. – prodekan pre výrobu FTF VŠMU
tel.: +421-2-5930 3585, e-mail: oparty@vsmu.sk