Rokovací poriadok VUR FTF VŠMU

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady
Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
(ďalej len rada)

(Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení je súčasťou štatútu FTF VŠMU – prílohou číslo 1.)

Článok I.

Postavenie a zloženie rady

(1) Rada je orgánom akademickej samosprávy Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (ďalej len „FTF VŠMU) )
(2) Podrobnosti o zložení a pôsobnosti rady sú upravené v § 11 a 12 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) v Štatúte FTF VŠMU a v ďalších vnútorných predpisoch FTF VŠMU.
(3) Členov rady vymenúva a odvoláva dekan po schválení Akademickým senátom FTF VŠMU. Funkčné obdobie členov rady je štvorročné. Členstvo je čestné a nezastupiteľné.
(4) Členmi rady z titulu funkcie sú:
1. a) dekan
2. b) prodekani
(5) Ďalší členovia rady sú vymenovaní z radov učiteľov, vedeckých pracovníkov FTF VŠMU a ďalších významných odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce VŠMU. Počet ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce nesmie byť menší ako jedna štvrtina a nesmie presiahnuť jednu tretinu z celkového počtu členov rady.

Článok II.

Pôsobnosť rady

(1) Rada:
1. a) prerokúva dlhodobý zámer FTF VŠMU,
1. b) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň FTF VŠMU vo vzdelávacej činnosti a oblasti umenia a výskumu,
1. c) prerokúva návrh študijných programov ; na rokovanie rady o návrhu študijných programov sú prizývaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu FTF VŠMU,
1. d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na FTF VŠMU podľa §63 ods.3; schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4,
1. e) schvaľuje kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov,
1. f) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku v študijných odboroch, v ktorých študijné programy uskutočňuje FTF VŠMU,
1. g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov ,
1. h) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov na FTF VŠMU;
1. i) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov na FTF VŠMU ,
1. j) schvaľuje návrhy dekana na obsadzovanie miest hosťujúcich profesorov na FTF VŠMU;
1. k) prerokúva návrhy na udelenie vedeckej hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc“),
1. l) prerokúva návrhy na udelenie titulu „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.) významným domácim aj zahraničným osobnostiam ,
1. m) prerokúva návrhy na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ podľa §78 profesorom starším ako 65 rokov,
1. n) schvaľuje na návrh predsedu Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU, rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU.
1. o) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda alebo o otázkach, na ktorých sa rada uznesie.

Článok III.

Zabezpečovanie činností

Činnosť rady sa riadi programom jednotlivých rokovaní, ktorý predkladá predseda.

Návrhy na program rokovaní môžu podávať predsedovi všetci členovia rady.

Dekan určí pre výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou rady tajomníka, z radov pracovníkov školy (dekanátu). Tajomník zabezpečuje a archivuje celú agendu rady, za čo zodpovedá dekanovi.

Rada rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sa predkladajú v určenej forme a doručia sa členom aspoň 7 dní pred termínom zasadnutia.

Z rokovania rady sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje okrem formálnych náležitostí (dátum, program), uznesenia a rozhodnutia k prerokovaným otázkam. Záznam vyhotovuje tajomník a podpisuje predseda.

Kontrolu plnenia úloh a rozhodnutí rady vykonáva predseda, alebo ním poverený člen na každom zasadnutí rady.

Článok IV.
Pravidlá rokovania

1. Rada sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý schvaľuje na I. rokovaní každého akademického roka.
2. Dekan zvoláva zasadnutie VUR FTF VŠMU najmenej raz za semester.
3. Predseda stanovuje program rady, zvoláva a riadi jej zasadnutie. Vedením zasadnutia rady alebo časti jej rokovania môže predseda poveriť prodekana..
4. Rokovanie rady je neverejné s výnimkou verejných habilitačných a inauguračných prednášok alebo prednášok spojených s udeľovaním čestných titulov fakulty podľa článku II. rokovacieho poriadku a odsekov f, g, l, m, na ktorých je podľa zákona o VŠ účasť verejnosti požadovaná.
Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie alebo na jeho časť pozvať aj osoby, ktoré nie sú členmi rady.
5. Členovia rady môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrh na zmenu a doplnenie programu rokovania.
6. Rokovanie sa uskutočňuje, ak je prítomná väčšina členov rady, s výnimkou rokovania o otázkach podľa článku II. rokovacieho poriadku bod 1. písm. a, e, g, h, i, j, k, l, m, n) , kde sa žiada prítomnosť najmenej dvoch tretín členov rady.
7. Odlišné stanoviská členov s prijatým rozhodnutím rady, môžu byť na ich požiadanie uvedené v zázname z rokovania.
8. Rozhodnutie sa prijíma, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov rady.

VUR rozhoduje o udelení alebo neudelení titulu docent tajným hlasovaním, pričom sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Vedeckej a umeleckej rady.

VUR rozhoduje o schválení či neschválení návrhu na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním, pričom sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Vedeckej a umeleckej rady.

9. O prijímaných rozhodnutiach rady sa hlasuje verejne, s výnimkou schvaľovania docentov, návrhov na vymenovanie profesorov, „hosťujúcich profesorov“, Dr.Sc. a Dr.h.c. kedy sa hlasuje tajne /pomocou hlasovacích lístkov/.
10. Pri tajnom hlasovaní sa hlasovací lístok upravuje nasledovne:
– podčiarkne sa mienené hlasovanie,
– neodovzdaný hlasovací lístok, alebo neoznačený lístok sa považuje za zdržanie sa hlasovania,
– odovzdaný hlasovací lístok, ktorý je označený nezrozumiteľne, sa považuje za neplatný hlas.
11. V odôvodnených prípadoch, ktoré nevyžadujú dvojtretinovú prítomnosť členov rady, predseda VUR je oprávnený uskutočniť aj korešpondenčné hlasovanie per rollam vo všetkých veciach, o ktorých rada rozhoduje jednoduchou väčšinou. Hlasovanie per rollam sa realizuje korešpodenčnou a elektronickou formou tak, že do uvedeného termínu člen VUR vráti zaslaný návrh s vyznačením svojho stanoviska /súhlas alebo nesúhlas/ k predloženému návrhu.

Článok V.

Účasť kandidátov na vymenovanie za profesora, na udelenie titulu „doctor scientiarium“ a uchádzačov o habilitáciu

(1) Na určenú časť rokovania predseda pozýva kandidátov na vymenovanie za profesora alebo na udelenie titulu „doctor scientiarium“ a požiada ich o prednesenie základných téz ich vedeckej alebo umeleckej práce. Prednesenie základných téz nesmie prekročiť rozsah desiatich minúť.
(2) Predseda môže pozvať uchádzača o habilitáciu na prednesenie téz pri prerokovaní jeho habilitácie, ak habilitácia nepatrí do pôsobnosti rady fakulty.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

(1) Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou rady vykonáva sekretariát dekana.
(2) Návrhy podľa § 12 ods. 1 písm. c) až n) zákona o vysokých školách sa predkladajú predsedovi, v určenej forme a v stanovenom počte, najneskôr 21 dní pred termínom zasadnutia rady. K forme návrhov a k počtu návrhov vydá dekan osobitné opatrenie.
(3) Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si rada môže zriaďovať komisie ako svoje poradné orgány. Členmi komisie rady môžu byť aj odborníci, ktorí nie sú členmi rady. Predsedom komisie je vždy člen rady.
(4) Predseda alebo ním poverený člen rady kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh rady.

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave bol prerokovaný a schválený členmi rady FTF VŠMU dňa 29. januára 2013 a nadobúda týmto dňom platnosť.

doc. Anton Szomolányi, ArtD.
Predseda VUR FTF VŠMU

V Bratislave 29. januára 2013