Vedecká a umelecká rada

Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU je samosprávnym orgánom fakulty.

Členov rady vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FTF VŠMU dekan FTF VŠMU z významných odborníkov z oblastí, v ktorých FTF VŠMU uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VUR FTF VŠMU tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce VŠMU.

Predsedom VUR FTF VŠMU je dekan fakulty, ktorý zvoláva zasadnutie VUR FTF VŠMU najmenej raz za semester. Funkčné obdobie rady je zhodné s funkčným obdobím dekana.

Vedecká a umelecká rada FTF vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatútu VŠMU, Štatútu FTF VŠMU a Rokovacieho poriadku Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU.


Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady FTF

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní- 2.2.5 (št. odbor Filmové umenie a multimédiá)

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní- 2.2.5 – Dodatok č.1

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní 2.1.20 (št. odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií)


ČLENOVIA VUR FTF VŠMU:

prof. Darina Smržová
dekanka FTF VŠMU

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
prodekanka FTF VŠMU pre štúdium a vzdelávanie

doc. Richard Žolko, ArtD.
prodekan FTF VŠMU pre technológie a rozvoj fakulty

doc. Ján Oparty, ArtD.
prodekan FTF VŠMU pre výrobu audiovizuálnych diel

Mgr. Jana Keeble
prodekanka FTF VŠMU pre zahraničie

prof. PhDr. Martin Šmatlák
pedagóg FTF VŠMU

doc. Katarína Mišíková, PhD.
vedúca Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU

prof. Ján Ďuriš, ArtD.
vedúci Ateliéru kameramanskej tvorby FTF VŠMU

doc. PhDr. Eva Gubčová, ArtD.
vedúca Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU

prof. Ingrid Mayerová, ArtD.
vedúca Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU

prof. Martin Šulík, ArtD.
pedagóg FTF VŠMU

doc. Alena Bodingerová, ArtD.
vedúca Ateliéru scenáristickej tvorby FTF VŠMU

doc. Štefan Švec, ArtD.
vedúci Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU

prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
pedagóg FAMU Praha

Mgr. art. Peter Dubecký
generálny riaditeľ SFÚ

prof. Rudolf Urc, ArtD.
t.č. na dôchodku

prof. Jan Gogola
pedagóg JAMU Brno

Mgr. Marta Gajdošíková
riaditeľka RTVS – dvojka

prof. Martin Štoll, PhD.
pedagóg FSV UK Praha