Dokumenty a vnútorné predpisy

Štatút FTF VŠMU

Rokovací poriadok Akademického senátu FTF VŠMU

Zákon 131-2002 o vysokých školách s účinnosťou 1.1.2014

Časová organizácia akademického roka 2018/19

Dlhodobý zámer VŠMU

Organizačná štruktúra FTF

Študijný poriadok FTF

Štipendijný poriadok FTF

Zasady volieb do Akademického senátu FTT

Disciplinárny poriadok pre študentov VŠMU

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Vyhláška MŠ o priznavání sociálnych štipendií študentom

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady FTF

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní- 2.2.5

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní- 2.2.5 – Dodatok č.1

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní 2.1.20

Zásady výberového konania

Smernica o zahraničných mobilitách

Vydávanie kópií dokladov o vysokoškolskom štúdiu

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí

Organizácia doktorandského štúdia

Vydávanie kópií dokladov o vysokoškolskom štúdiu

Vydávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu v kombinácií slovenský/anglický jazyk

Smernica o školnom a poplatkoch v ak.roku 2017-2018

Smernica o školnom a poplatkoch v ak.roku 2018 – 19

 

Výročné správy:

Vyrocna sprava FTF – 2010

Vyrocna sprava FTF – 2011

Vyrocna sprava FTF – 2012

Vyrocna sprava FTF – 2013

Vyrocna sprava FTF – 2014

Vyrocna sprava VSMU – 2015

Vyrocna sprava VSMU – 2016