Akademický senát

Akademický senát FTF VŠMU je samosprávnym zastupiteľským orgánom FTF VŠMU. 

Poslaním AS FTF VŠMU je riešiť koncepčné otázky pedagogickej, umeleckej a vedeckej práce FTF VŠMU, sledovať hospodárenie fakulty a spoluprácu s inými pracoviskami školy, dbať o slobodný rozvoj fakulty ako živej súčasti kultúry a o jej včlenenie do medzinárodného spoločenstva umenia a vedy.

Členov jednotlivých častí AS FTF VŠMU volia v priamych tajných voľbách príslušné časti akademickej obce FTF VŠMU. Kandidátov na členstvo v jednotlivých častiach AS FTF VŠMU navrhujú príslušné časti akademickej obce.

Pôsobnosť Akademického senátu FTF upravuje § 27 zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článok 5 Štatútu FTF VŠMU z roku 2013.Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu

AS FTF VSMU – Zápisnica 5_12_2018

AS FTF_ZAPISNICA 2018-10-11
ZÁPISNICA z Osobitného zasadania AS FTF VŠMU k voľbe dekana FTF VŠMU, dňa 27.6.2018

AS FTF_ZAPISNICA 2018-05-29

AS FTF_ZAPISNICA 2018-05-14

AS FTF_ZAPISNICA 2018-04-23
AS FTF_ZAPISNICA 2017-11-02


Členovia Akademického senátu FTF VŠMU

zamestnanecká časť:
1. prof. Stanislav Párnický – AFTR – predseda 
2. Mgr. Jana Keeble – grantové oddelenie FTF VŠMU - podpredseda
3. prof. Ján Ďuriš, ArtD. - AKTF
4. doc. Maroš Šlapeta, ArtD. – ASS 
5. doc. Leo Štefankovič, ArtD. – AST 
6. doc. Robert Kirchhoff, ArtD. – ADT 
7. doc. Štefan Komorný, ArtD. – AKTF 
8. Mgr. Eva Filová, ArtD. - KAS
9. Mgr. Erik Panák, ArtD. – KPAD 
10. Mgr. art. Patrik Pašš, ArtD. – AAT

študentská časť:
1. Martin Jurči  – AKT
2. Peter Hoferica – AFTR 
3. Juliana Horváthová – KPAD
4. Marcela Žgančíková – AST 
5. Richard Nichta – ADT