Akademický senát

Akademický senát FTF VŠMU je samosprávnym zastupiteľským orgánom FTF VŠMU. 

Poslaním AS FTF VŠMU je riešiť koncepčné otázky pedagogickej, umeleckej a vedeckej práce FTF VŠMU, sledovať hospodárenie fakulty a spoluprácu s inými pracoviskami školy, dbať o slobodný rozvoj fakulty ako živej súčasti kultúry a o jej včlenenie do medzinárodného spoločenstva umenia a vedy.

Členov jednotlivých častí AS FTF VŠMU volia v priamych tajných voľbách príslušné časti akademickej obce FTF VŠMU. Kandidátov na členstvo v jednotlivých častiach AS FTF VŠMU navrhujú príslušné časti akademickej obce.

Pôsobnosť Akademického senátu FTF upravuje § 27 zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článok 5 Štatútu FTF VŠMU z roku 2013.Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu

AS FTF_ZAPISNICA 2019-07-01
AS FTF_ZAPISNICA 2019-04-30

AS FTF VSMU – Zápisnica 5_12_2018

AS FTF_ZAPISNICA 2018-10-11
ZÁPISNICA z Osobitného zasadania AS FTF VŠMU k voľbe dekana FTF VŠMU, dňa 27.6.2018

AS FTF_ZAPISNICA 2018-05-29

AS FTF_ZAPISNICA 2018-05-14

AS FTF_ZAPISNICA 2018-04-23
AS FTF_ZAPISNICA 2017-11-02


Členovia Akademického senátu FTF VŠMU

predseda - prof. Stanislav Párnický - AHR
podpredseda - mgr. art. Patrik Pašš, ArtD. - AAT

Mgr. art. Michal Kondrla, ArtD. - ASS
prof. Ján Ďuriš, ArtD. - AKT
doc. Maroš Šlapeta, ArtD. - ASS
doc. Leo Štefankovič, ArtD. - AST
doc. Robert Kirchhoff, ArtD. - ADT
doc. Štefan Komorný, ArtD. - AKT
Mgr. Eva Filová, ArtD. - KAS
Mgr. Erik Panák, ArtD. - AAT

komora študentov:
Marcela Žgančíková - AST
Richard Nichta - ADT
Juliana Horváthová - PaM
Martin Jurči - AKT
Peter Hoferica - AHR