Katedra produkcie a distribúcie

Katedra produkcie a distribúcie zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Produkcia audiovizuálneho umenia.

Štúdium sa orientuje predovšetkým na zabezpečovanie a riadenie procesov tvorby a výroby audiovizuálnych diel, na manažment a marketing v oblasti audiovizuálnej tvorby, mediálnej komunikácie a kultúry, na spájanie individuálnej kreativity a manažérskeho rozhodovania a na praktickú produkčnú prípravu v oblasti filmu, televízie a kultúrnych podujatí.

Základným cieľom štúdia je poskytnúť komplexné vedomosti o procese tvorby, výroby a distribúcie audiovizuálnych diel, rozvíjať kreatívne aj analytické myslenie a organizačné i riadiace schopnosti, poskytnúť prehľad audiovizuálneho a mediálneho trhu, iniciovať schopnosť tímovej spolupráce a účasti študentov na procese tvorby a výroby školských filmov, poskytnúť vybrané vedomosti o dejinách kinematografie a o tvorivých zložkách filmového umenia.

Bakalársky stupeň štúdia  (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)

Bakalárske štúdium poskytuje poznatky z disciplín priamo súvisiacich s tvorbou, realizáciou, šírením a uchovávaním audiovizuálnych diel (právne a ekonomické súvislosti audiovizuálneho a mediálneho prostredia). Poskytuje vedecké poznatky a odborné informácie predovšetkým z dejín filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a z dejín filozofie.

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť spôsobilý vykonávať funkciu produkčného, vedúceho výrobného štábu v procese vzniku audiovizuálneho, televízneho a multimediálneho umeleckého diela, vedúceho organizačného pracovníka kultúrneho podujatia a pod.

Magisterský stupeň štúdia (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)

Magisterské štúdium je zamerané na komplexné pokrytie potrieb súčasnej a budúcej filmovej, televíznej, praxe odborníkmi, multimediálnymi producentmi, orientovanými na produkciu, manažment a marketing výroby, šírenia a uchovávania diel, interpretačných výkon a iných umeleckých programov. Zameriava sa na prípravu odborníkov v oblasti obsahovej a kreatívnej profilácie, organizácie a riadenia samostatne fungujúceho kultúrneho subjektu, pôsobiaceho v oblasti produkcie, výroby a šírenia filmových, televíznych a multimediálnych umeleckých diel a umeleckých výkonov.

Absolvent magisterského stupňa by mal byť spôsobilý samostatne iniciovať, riadiť, koordinovať a vyhodnocovať tvorivé, organizačné a riadiace procesy v oblasti filmovej a televíznej produkcie a distribúcie, marketingovej komunikácie, riadenia a prevádzkovania reklamných a mediálnych agentúr, v mediálnej žurnalistike a reflexii, v príprave a organizácii kultúrnych podujatí a projektov, ako aj v činnostiach štátnej správy súvisiacich s kultúrou, s uchovávaním a sprístupňovaním kultúrneho dedičstva. Absolvent magisterského stupňa je schopný samostatne tvorivo, producentsky a manažérsky pôsobiť v oblasti medzinárodných koprodukcií a využívania medzinárodných podporných programov pre vývoj, realizáciu a využitie audiovizuálnych diel a umeleckých výkonov. Vo svojom profile integruje tvorivo-autorské schopnosti, koordinačné, organizačné a riadiace schopnosti súvisiace s tímovou prácou, ako aj schopnosti strategického a systémového myslenia v audiovizuálnom prostredí.

Doktorandský stupeň štúdia (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky, externá forma, štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov)

Doktorand by mal preukazovať schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a umeleckú činnosť v oblasti audiovizuálneho umenia a v súvisiacich oblastiach (multimediálne diela, kreatívny priemysel a pod.). Mal by preukázať schopnosť publikovať výsledky svojej tvorivej alebo výskumnej činnosti, ako aj dôkladnú znalosť audiovizuálneho prostredia a jeho systémového zabezpečenia v slovenskom aj v medzinárodnom kontexte. Absolvent by mal byť schopný prezentovať audiovizuálne projekty na rôznych úrovniach a rozličným cieľovým skupinám, dokáže odhadnúť potenciál jednotlivých audiovizuálnych projektov a diel z hľadiska ich spoločenského uplatnenia, kultúrnych a aj ekonomických hodnôt.

Absolvent študijného programu by mal byť teoreticky i prakticky pripravený na samostatnú kreatívnu aj producentskú činnosť, na priamy výkon koordinácie a riadenia náročných systémových procesov v audiovízii, ako aj na výkon funkcie vedúceho pracovníka v oblasti programového zabezpečenia (vývoj, produkcia, akvizícia) televízneho vysielania a formovania obsahového aj realizačného konceptu programovej služby v elektronických médiách.

Pedagógovia Katedry produkcie a distribúcie

doc. Ján OPARTY, ArtD. – vedúci katedry
prof. PhDr. Martin ŠMATLÁK
doc. Peter SVARINSKÝ
doc. Mgr. art. Barbara HESSOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Barbara VIDLIČKA VRŤOVÁ, ArtD.
Mgr. Erik PANÁK, ArtD.
Mgr. Marián URBAN
Mgr. art. Jakub GEJDOŠ, ArtD.

Externí pedagogickí pracovníci:

Mgr. Silvia MORAVČÍKOVÁ
Mgr. art. Barbora MENZL DROBNÁ, ArtD.
Ing. Marta ŠULEKOVÁ, ArtD.