Projekty

Rozhlasová relácia Cinefil na rádiu TLIS

V školskom roku 2017/2018 piataci Katedry audiovizuálnych štúdií v rámci Audiovizuálnej praxe pripravili a odvysielali 6 častí filmovej relácie Cinefil pre internátne rádio v Mlynskej doline v Bratislave. Hodinová relácia sa vysielala v dvojtýždennej frekvencii od februára do mája 2018, vo štvrtky o 21:00. Moderátorom relácie bol Martin Adam Pavlík.

Cinefil I – Kino Klap
Prvý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol zameraný na predstavenie kina Klap na FTF VŠMU. Hosťami boli jeho dramaturgovia Mária Demečková a Erik Binder.

Cinefil II – Oscary 2018
Druhý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol venovaný udeľovaniu Oscarov za rok 2017 a Medzinárodnému filmovému festivalu Febiofest. Hosťami boli Marcel Šedo a Erik Binder.

Cinefil III – Iné Vízie
Tretí diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis predstavil súťaž pohyblivých obrazov Iné Vízie. Hosťami boli Petra Sedláková a Denis Mačor, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľajú.

Cinefil IV – Nové filmy
Štvrtý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis ponúkol rozhovor o troch nových slovenských a českých filmoch: Backstage, Prezident Blaník a Inde. Hosťkou bola Denisa Jašová.

Cinefil V – Slnko v sieti 2018, Týždeň slovenského filmu 
Piaty diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis predstavil každoročné udeľovanie ceny Slnko v sieti a prehliadku Týždeň slovenského filmu. Hosťami boli Marcel Šedo a Mária Demečková.

Cinefil VI – Oral history, Filmový kabinet deťom
Šiesty diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol venovaný Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU, školskému projektu Oral history, praktickým stážam a tiež Filmovému kabinetu deťom. Hosťkami boli Petra Sedláková a Jaroslava Jelchová.


Oral history

Od školského roku 2007/2008 sa naši študenti v spolupráci so študentmi ďalších katedier FTF VŠMU podieľajú na riešení projektu Oral history – Audiovizuálne záznamy pamätníkov slovenskej kinematografie.

Oral history alebo orálna história – hovorená, rozprávaná história – je novodobou interdisciplinárnou metódou poznávania dejín. Sleduje individuálne zážitky a skúsenosti – veď niektoré svedectvá o uplynulých obdobiach sa nedajú získať inak ako autentickým rozhovorom s priamymi účastníkmi minulých dejov. V oblasti slovenskej filmologickej historiografie doteraz neprebehlo systematické skúmanie dejín prostredníctvom metódy orálnej histórie, ktoré by viedlo rozhovory so staršími, častokrát zabudnutými filmovými tvorcami. Aspekt zviditeľnenia, v našom prípade audiovizuálnym záznamom, pritom zohráva dôležitú úlohu – veď o mnohých tvorcoch hranej, dokumentárnej, animovanej a televíznej tvorby existujú len sporé fotografické a textové záznamy, a hoci figurujú v dejinách slovenskej kinematografie, získať o nich ucelený obraz je takmer nemožné.

V roku 2010 získal náš projekt dvojročnú grantovú podporu z Ministerstva školstva (KEGA č. 328-001VŠMU-4/2010, riešitelia: Václav Macek, Zuzana Mojžišová, Eva Filová). V rokoch 2012 – 2014 sme projekt inovovali a posunuli bližšie k odbornej (i laickej) verejnosti prostredníctvom webovej stránky s názvom Online lexikón slovenských filmových tvorcov – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 006VŠMU-4/2012).

Výstupmi projektu sú audiovizuálne spracované rozhovory a ich autorizované textové prepisy, ktoré si môžete prečítať. V našom Online lexikóne nájdete nielen režisérov či kameramanov, ale aj animátorky a animátorov, hudobných skladateľov, zvukových majstrov, dramaturgov, filmových kritikov a publicistov.

Od roku 2017 v projekte pokračujeme pod názvom FILMOVÁ PAMÄŤ – medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 001VŠMU-4/2017, riešiteľky: Zuzana Mojžišová, Eva Filová).

https://ftf.vsmu.sk/projekty2/oral-history/

http://kas.vsmu.sk/projekty/oral-history/


Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl

Projekt filmovej výchovy pre stredné školy, ktorý bol podporený grantom Ministerstva školstva (KEGA č. 003VŠMU-4/2014) rozširuje osnovy výuky dejín umenia a slúži na popularizáciu filmového umenia a vedy. Je zameraný na študentov stredných škôl, ktorým sú určené prednášky a projekcie, a na ich pedagógov, ktorým je určený výstup z projektu v podobe základnej príručky filmovej výchovy pre stredné školy, s ktorou môžu ďalej samostatne pracovať v priebehu vlastného vyučovacieho procesu.

Projekt pozostáva z dvoch základných nosných častí. Prvú tvorila séria desiatich prednášok pedagógov KAS na témy, presahujúce hranice filmovej teórie a histórie a korelujúce so stredoškolskými učebnými osnovami. Prednášky, ktoré sme absolvovali na niekoľkých stredných školách, dopĺňali audiovizuálne ukážky a filmové projekcie. Druhú časť projektu tvorí elektronická príručka k filmovej výchove, určená pedagógom stredných škôl.

Príručka obsahuje sprievodné texty k prednáškam ako aj súhrn základných informácií, bibliografické údaje a zoznamy odporúčaných filmov k jednotlivým témam, fotografie, analytické nákresy, ale aj užitočné tipy a inšpiratívne návody, s ktorými budú môcť stredoškolskí pedagógovia ďalej individuálne pracovať pri individuálnom zavádzaní prvkov filmovej výchovy do vlastného vyučovacieho procesu, či už v rámci predmetov ako estetika, alebo dejiny umenia, alebo aj rôznymi inými spôsobmi. Príručka nie je len metodickým manuálom, ale otvoreným zdrojom informácií a inšpirácie, ponúkajúcim priestor na využitie v súlade s individuálnymi potrebami školy (umelecké školy, gymnáziá atď.).

Viac informácií o projekte a elektronická príručka


Obrazy (proti) extrémizmu

Edukačno-edičný projekt Obrazy (proti) extrémizmu je bezprostrednou reakciou pedagógov Katedry audiovizuálnych štúdií na vzostup pravicového extrémizmu, ktorý do našej spoločnosti zasieva strach, agresivitu, xenofóbne a homofóbne prejavy a svojimi zjednodušenými populistickými receptami si získava sympatie najmä mladej generácie. Nápad vznikol spontánne po parlamentných voľbách v marci 2016 a vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu a spolupráci so Slovenským filmovým ústavom sme rozbehli prípravné práce, ktorých výsledkom bude vydanie 2-DVD, určeného najmä pre študentov a pedagógov všetkých typov stredných škôl.

Zámerom projektu je posilnenie historického povedomia študentov, scitlivenie vnímania a porozumenia starým aj novým reprezentáciám kľúčových tém, akými sú: mediálna manipulácia, rasová a etnická neznášanlivosť, nacionalizmus, strach zo sexuality a inakosti, náboženská intolerancia, holokaust, politická moc a život v exile. V neposlednom rade pôjde aj o popularizáciu slovenského non-fiction filmu, o medzigeneračný dialóg filmov vyrobených slovenskými dokumentaristami v rokoch 1946 až 1989 a filmami študentov FTF VŠMU vytvorenými po roku 1995.

Tieto dve línie projektu, jednak sprístupnenie starých, archívnych filmov, ktoré doteraz nevyšli na DVD, ani ich nie je možné vidieť v bežnej distribúcii, jednak predstavenie študentských filmov, ktoré svojím nezaťaženým pohľadom aktualizujú spoločensky pálčivé témy a majú tak potenciál osloviť práve mladých divákov, považujeme za dôležité pri ilustrovaní historického posunu v reprezentácii daných tém, v opakovaní či prekonávaní predsudkov a stereotypov. Aké prostriedky používala propaganda po „Víťaznom februári“ a aké v období „mečiarizmu“? Ako sa konštruovala realita pri zobrazení rómskeho obyvateľstva v 50. rokoch 20. storočia a ako sa dnes pristupuje k neriešenej téme chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov? Tieto a podobné otázky zodpovie DVD príručka s textami – dobovým kontextom, analýzami vybraných filmov, témami do diskusie, odporúčanou literatúrou a filmografiou.

Viac informácií o projekte a elektronická príručka


Frame

Frame je časopis, ktorý už niekoľko rokov vzniká na pôde Katedry audiovizuálnych štúdií. Nevznikol z povinnosti, ale z potreby. Z potreby nájsť, založiť a dlhodobo prevádzkovať platformu, kde sa budú môcť – verejne, a to je dôležité – prezentovať študenti z našej katedry. Kde budú môcť – hromadne, a to je tiež dôležité – predviesť, ako dokážu reflektovať filmovú tvorbu našu i zahraničnú, ako o nej premýšľajú a v akej kvalite vedia svoje myšlienky dať na papier.

Prvé číslo časopisu Frame uzrelo svetlo sveta v roku 2003, sprvu vychádzal samostatne, neskôr si ho vzal pod krídla odborný časopis Kino Ikon. Dnes vychádza Frame (vďaka finančnej podpore VŠMU a Asociácie slovenských filmových klubov) dva razy do roka ako (graficky, obsahovo i štruktúrou oddelená a inak riešená) súčasť Kino Ikonu.

Každé číslo má hlavnú tému – napríklad  Minulosť, Adaptácia, Deštrukcia, Film noir, Normalizácia, Konfrontácie… Na horúcu aktuálnosť príspevkov, vzhľadom na periodicitu vychádzania časopisu, bolo nevyhnutné rezignovať.

Zväčša majú príspevky formu recenzie, ale objavujú sa aj články porovnávajúce, zhodnocujúce viac než len poučenie z jedného filmu, objavujú sa profily režisérov, rozhovory, scenáre, reportáže, ale aj príspevky odzrkadľujúce život školy, katedry, študentov. Frame je rovnako priestorom pre uverejňovanie prekladov, kde si autor môže naživo vyskúšať svoju schopnosť cudziemu jazyku (a odbornej hantírke v cudzom jazyku) nielen porozumieť, ale ho aj zmysluplne pretransponovať do slovenčiny.

Všetky čísla časopisu sú prístupné tu


Rozhlasová relácia Kino-Ucho

KINO-UCHO – Dejiny kinematografie tak, aby ste ich počuli – je mimoriadny projekt Rádia Devín, v ktorom sa po prvýkrát majú poslucháči možnosť zoznámiť s kinematografiou od jej počiatku po horúcu súčasnosť vo všetkých prekvapivých súvislostiach. Ukážky z filmov sú nahradené hudbou a zvukovými efektmi, vďaka čomu má poslucháč pocit skutočného filmového zážitku. Autorkami projektu sú Eva Filová, Katarína Mišíková a Monika Mikušová. Redakčne reláciu pripravila Daniela Kapitáňová.

Kino-Ucho 1 (8 dielov, 2012)
Dejiny svetovej kinematografie pre zvedavé uši. V kine určenom na zbúranie sa stane zázrak: stará nepotrebná premietačka prehovorí. A začne rozprávať príbeh úchvatnej cesty filmu: od prvých pohyblivých obrázkov až po moderný filmový veľkopriemysel.

Kino-Ucho 2 (9 dielov, 2013)
Bezstarostná jazda dejinami svetovej kinematografie od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť, od Nového Hollywoodu k Avatarovi a ére digitalizácie, od poľského kina morálneho nepokoja, cez sovietske perestrojkové filmy, severských dogmatikov až k novému ázijskému filmu.

Kino-Ucho 3 (9 dielov, 2014)
Aj dejiny slovenskej kinematografie sú určené pre zvedavé uši. Peripetie slovenského hraného a dokumentárneho filmu od prvého nemého Jánošíka až po horúcu súčasnosť, prehľad filmových žánrov, poetík, autorských a umeleckých vzostupov a pádov. Mozaikovité rozprávanie za použitia citátov, autentických zvukových záznamov a dobovej domácej hudby.

Od júna 2017 priniesla RTVS UNIKÁTNU SLUŽBU V PODOBE ROZHLASOVÉHO ARCHÍVU EXTRA.
Náš trojročný cyklus Kino-Ucho sa ocitol medzi reláciami pre školy ako „fascinujúci audio-sprievodca dejinami kinematografie“: http://www.rtvs.sk/radio/archiv-plus


Filmový kabinet deťom

Katedra audiovizuálnych štúdií pripravuje svojich posluchárov na dráhu profesionálnych filmových historikov, teoretikov či kritikov, kontinuálne sa však venuje popularizácii umenia a jeho teoretickej reflexie aj na základných a stredných školách.

Pedagógovia, absolventi a študenti Katedry audiovizuálnych štúdií a Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU realizujú v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov a vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu projekt Filmový kabinet deťom, ktorý je venovaný žiakom prvého stupňa základných škôl. Interaktívne pásmo hravou formou kombinuje lektorskú prednášku o filmovom umení s názornou ukážkou techník a rekvizít animovaných filmov ako aj s projekciou snímok staršieho i novšieho dáta. Cieľom projektu je popularizácia filmového umenia medzi najmladšími divákmi, kultivácia ich vkusu, rozvíjanie audiovizuálnej gramotnosti a v neposlednom rade propagácia domácej tradície animovaného filmu. Katarína Mišíková spolu s animátorkou Máriou Oľhovou pripravili k projektu metodický materiál pre učiteľov, ktorý má slúžiť ako inšpirácia pre rozvíjanie filmových zážitkov v rámci vyučovania.

Podrobné informácie o projekte

V relácii Kinorama o Filmovom kabinete


Študentské filmy

Hoci v náplni Katedry audiovizuálnych štúdií nie je učiť nakrúcať filmy, dáva svojim študentom, budúcim filmovým teoretikom, historikom a kritikom, možnosť vyskúšať si aj praktickú filmárčinu. Na bakalárskom stupni každý študent prejde projektom Oral history, výsledkom ktorého je audiovizuálny záznam rozhovoru so starším filmovým tvorcom alebo kreatívnym filmovým pracovníkom, vytvorený v spolupráci so študentmi prakticky zameraných katedier (kamera, strih, zvuk, produkcia). Na magisterskom stupni v rámci predmetu Filmový projekt študenti v spolupráci s ďalšími katedrami vytvárajú krátke desaťminútové dokumentárne alebo hrané filmy, ktorými sa vyjadrujú k minulosti alebo dnešku slovenskej kinematografie. Cieľom je hravo pristúpiť k téme, živo ju reflektovať, tvorivo presiahnuť suchú reportážnosť či encyklopedickosť. Prípustná je forma mockumentu, môže ísť aj o pátranie po fiktívnej udalosti. Vítaná je práca s archívnym (nielen filmovým) materiálom a zaradenie ukážok z filmu.

Filmy študentov KAS