Prijímacie pohovory

NA BAKALÁRSKY STUPEŇ

Na Katedre audiovizuálnych štúdií možno študovať študijný program Audiovizuálne štúdiá. Prijímačky sa konajú každoročne, pričom počet nových študentov nepresahuje číslo 10. Nízky počet študentov umožňuje počas štúdia individuálnejší prístup.

Štúdium je bakalárske, denné a trvá 3 roky. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok absolvent získa titul bakalár. Mimoriadne talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú (recenzentskú či odbornú) činnosť.

Domáce úlohy

Po odovzdaní prihlášky a pred samotnými prijímacími skúškami pošle uchádzač (v troch exemplároch a aj na CD) vypracované domáce úlohy:

zoznam piatich filmov (z nich aspoň jeden slovenský a jeden český), ktoré dôverne pozná a je pripravený urobiť rozbor ich štruktúry
zoznam prečítaných kníh s filmovou tematikou
– publikované alebo nepublikované texty: 2 filmové kritiky – každá do 3 normostrán (1800 znakov vrátane medzier). Výber filmov je ľubovoľný, spolu treba odovzdať maximálne 6 strán v troch exemplároch a na CD. Všetky texty treba označiť celým menom a adresou (súbor nazvite priezviskom uchádzača).

Prijímacie skúšky

Skladajú sa z dvoch častí:

písomnej – analýza a hodnotenie odpremietaného filmu, test všeobecných znalostí z dejín a teórie umenia
ústnej – bude mať formu rozhovoru o jednom z piatich filmov, ktoré uchádzač uviedol v zozname. Uchádzač by mal v rozhovore prejaviť kultúrnu rozhľadenosť, postreh a vlastný názor, schopnosť argumentovať a doložiť estetický súd.

Okruhy otázok na prijímacie pohovory

Súčasný slovenský film
Svetový artový film
Svetová literatúra
Slovenská literatúra
Slovenské divadlo
Svetové divadlo
Výtvarné umenie a fotografia
Filmologická literatúra
Filmová analýza
Filmové časopisy

Odporúčaná odborná literatúra

Thompsonová, K. – Bordwell, D.: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie.
Patalas, E. – Gregor, U.: Dejiny filmu.
Sadoul, G.: Dějiny filmu.
Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie.
Přádná, S. – Škapová, Z. – Cieslar, J.: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně.
Macek, V.: Štefan Uher.
Bordwell, D. – Thompsonová, K.: Umění filmu.
Monaco, J.: Jak číst film.
Casetti, F.: Dějiny filmových teorií 1945 – 1990.
Aristarco, G.: Dejiny filmových teórií.
Ejzenštejn, S. M.: Kamerou, tužkou, perem.


NA MAGISTERSKÝ STUPEŇ

Magisterský stupeň štúdia audiovizuálnych štúdií je otvorený aj absolventom iných humanitných či umenovedných odborov, ktorí získali titul Bc. Poskytuje im možnosť špecializovaného štúdia filmu a pripravuje ich na samostatnú výskumno-publikačnú dráhu. Magisterské štúdium trvá 2 roky. Po absolvovaní magisterských štátnych skúšok absolvent získa titul magister. Mimoriadne talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na doktorandské štúdium, ktoré v internej forme trvá 3 roky, v externej forme 5 rokov.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia. (§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

Kritériá prijímania:

  1. Projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre:
    – krátka anotácia so základnými tézami a konceptom
    – 3 bibliografické referencie
  2. Vedecká štúdia v rozsahu cca. 40ns z oblasti dejín alebo teórie umenia alebo humanitných vied.
  3. Prehľad publikačnej a odbornej činnosti s 3 ukážkami textov (fakultatívne kritérium)

Prijímacia skúška pozostáva z:

– vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni štúdia posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho projektu záverečnej práce z hľadiska jeho výskumného potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na objektívne možnosti školiaceho pracoviska
– ústneho pohovoru s uchádzačom
– vyhodnotenie publikačnej a odbornej činnosti.

Odporúčaná odborná literatúra

Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie.
Thompsonová, K. – Bordwell, D.: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie.
Casetti, F.: Dějiny filmových teorií 1945 – 1990.
Časopisy: Kino-Ikon, Iluminace, Cinepur, Film.sk, www.kinecko.com…