Ateliér zvukovej skladby

 Ateliér zvukovej skladby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Strihová a zvuková skladba študijný plán ZVUKOVÁ SKLADBA.

 

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Bakalár študijného plánu Zvuková skladba si v priebehu štúdia osvojí základné praktikum tvorby audiovizuálnych diel. Ovláda svoje remeslo, podobne tak jednotlivé pracovné, technologické  a tvorivé skladobné postupy pri kreatívnom zhmotnení filmového príbehu. Analytickým úsudkom  je schopný  detekovať myšlienkovú štruktúru realizovaného umeleckého diela (filmu), vyvodzovať a navrhovať logické  ekvivalentné riešenia skladobnej syntézy. Vďaka tomu môže obrazom a zvukom  vytvoriť požadovanú symbiózu výsledného tvaru. Aby dospel do takéhoto stavu, musí mať okrem potrebných technických vedomostí a remeselnej zručnosti aj potrebné vedomosti z humanitných predmetov, hudby a teórie hudby. Tri roky štúdia by ho mali naučiť filmársky myslieť a cítiť. Táto schopnosť môže mať v kolektívnom filmárskom prostredí zásadný dopad na výslednú obrazovo-zvukovú štruktúru ním realizovaného filmového diela. Absolvent bakalárskeho štúdia študijného plánu zvuková skladba ovláda základy snímania, záznamu a postprodukčného spracovania primárneho zvuku a môže sa uplatniť ako majster zvuku pri realizácii menších filmových a televíznych  útvarov alebo ako  asistent majstra zvuku – mikrofonista pri tvorbe dlhometrážnych hraných filmových projektov.

 

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
Štúdium má za cieľ výchovu k samostatnému tvorivému mysleniu a prejavu realizovanému v oblasti filmového a televízneho strihu a skladby audiovizuálneho diela akéhokoľvek žánru. Zároveň pripravuje profesionálnych odborníkov – zvukových majstrov, ktorí sú schopní samostatne a tvorivo využívať zvukové výrazové prostriedky na vyjadrenie dramaturgického zámeru a autorskej koncepcie s použitím umeleckých a technických vyjadrovacích prostriedkov.

 

                                                                            

Pedagógovia Ateliéru zvukovej skladby:

prof. Peter MOJŽIŠ, ArtD. –  vedúci ateliéru                                                                                                          

Mgr. art. Ján ANČIC, ArtD.

Mgr. art. Martin ČUVAJ, ArtD.

Mgr. art. Michal HORVÁTH

Mgr. art. Stefan IVANOV  ArtD.                                      

Mgr. art. Mária KODČÍKOVÁ  ArtD.

Mgr. art. Dušan KOZÁK, ArtD.

Ing. Bohumil MARTINÁK,  

Mgr. František POUL     

                                                                                                                              
Doktorandi:

Mgr. art. Tobias POTOČNÝ

Mgr. art. Viktor KRIVOSUDSKÝ 

 


Pozrite si Fotografickú prezentáciu  Ateliéru zvukovej skladby.