Ateliér vizuálnych efektov

Ateliér vizuálnych efektov zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Kameramanská tvorba a vizuálne efekty, študijný plán VIZUÁLNE EFEKTY.

Bakalársky stupeň štúdia  (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmových a televíznych vizuálnych efektov. Končí štátnymi skúškami Teórie vizuálnych efektov, Teórie a praxe vybraných grafických a kompozitingových programov a z Dejín vizuálnych efektov a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul „bakalár“ a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.

Magisterský stupeň štúdia (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky) je zameraný na
Cieľom štúdia je výchova filmových a televíznych tvorcov v oblasti filmu a televízie a v iných multimediálnych oblastiach. Poskytnúť študentom potrebné teoretické a praktické základy pre samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorby s dôrazom na vizuálne efekty. Cieľom je rozvíjanie talentu, schopností a zručností, vo využívaní najaktuálnejších praktík v súčasnom prostredí filmových, fotografických a grafických produkčných štúdií potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu. Dôraz sa kladie na zvládnutie praktických zručností práce s kompozíciou primárneho obrazu, aj jeho spracovania v grafických a kompozitingových programoch a zvládnutie základov filmovej tvorby. Pochopenie dramaturgie filmového príbehu a výtvarného poňatia obrazu, ale aj výtvarných postupov pri zrode výstavných kolekcií, fotografických publikácií, reklamných katalógov či filmových vizuálnych efektov. Tvorca pozná princípy vyjadrovacích postupov filmovej reči a dokáže tvoriť obrazové kompozície aj pre spravodajské, publicistické či dokumentárne filmy. Ovláda postupy tvorby reklamy aj animovaného , trikového a vedeckého filmu. Súčasťou výchovy je aj smerovanie študentov k tvorbe pre potreby internetovému priestoru a mediálne mobilné siete. Požiadavky na univerzálnych autorov vizuálnych obsahov sú už súčasťou dnešného internetu a spoločnosť ich vyžaduje v stále vyššej kvalite. Iným cieľom je pripraviť poslucháča pre uplatnenie v európskom priestore, najmä vo filmovom priemysle.

Pedagógovia Ateliéru vizuálnych efektov
prof. Ľudovít LABÍK, ArtD. – vedúci ateliéru
Ing. Ladislav DEDÍK, ArtD.
Ing. Marek JEŽO, ArtD.
Mgr. art. Marian VILLARIS
Doc. Ing. Peter NEŠTEPNÝ
Mgr.art. Juraj KILIÁN, ArtD.
Ing. Peter CSORDÁS
Ing. Mgr.art. Andrea VRÁBELOVÁ

Externí pedagogickí pracovníci:

Samuel VIČAN
Mgr. art. Vojtech RUMAN

Ateliér pravidelne organizuje workshopy, na ktoré pozýva mimoškolských účastníkov.
http://www.avfx.sk/workshopy

Ukážky praktických prác z prijímacich skúšok
http://www.avfx.sk/prijimacie-skusky-avfx-prakticke-prace