Ateliér strihovej skladby

Ateliér strihovej skladby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Strihová a zvuková skladba študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej strihovej skladby.
Štúdium pozostáva z teoretickej prípravy, praktických cvičení a samostatnej tvorivej strihačskej práce pod vedením pedagógov. Teoretické predmety sú zázemím praktickej tvorby, rozširujú všeobecné vedomosti z kultúrnej, a predovšetkým filmovej oblasti.
Bakalár študijného plánu strihová skladba je schopný analýzy reality a autorského definovania projektu vo forme textu – realizačnej interpretácie do mediálnej podoby, syntetizácie do formy audiovizuálneho komunikátu – artefaktu. Dokáže porovnať rôzne druhy narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii filmový, televízny strihač vo všetkých filmu príbuzných žánroch, v multimédiách a je schopný samostatnej asistentskej činnosti pri hranom filme.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
Hlavným cieľom štúdia je získanie schopnosti tvorivej interpretácie myšlienkových postupov a nadobudnutie interpersonálnych skúseností v tímovej práci, tvorba mentálnych konceptov a verbálne alebo inak fixovaných projektov audiovizuálnych diel. Proces realizácie umeleckých predstáv pri vytváraní audiovizuálneho diela je študent ovplyvnený neustálym vývojom v oblasti technológií.

Pedagógovia Ateliéru strihovej skladby
doc. ŠTEFAN ŠVEC, ArtD. – vedúci ateliéru
prof. DARINA SMRŽOVÁ
prof. PATRIK PAŠŠ
doc. MAROŠ ŠLAPETA, ArtD.
Mgr. art. MICHAL KONDRLA, ArtD.
Mgr. art. PETER POKORNÝ, ArtD.
MgA. ROMAN VARGA
Mgr. art. RICHARD CHOMO
Ing. JAKUB JÁGERSKÝ

doktorandka: Mgr.art. Alexandra JONÁŠOVÁ