Ateliér scenáristickej tvorby

Ateliér scenáristickej tvorby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, študijný plán SCENÁRISTIKA FILMU.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Zameranie Scenáristika filmu poskytuje na bakalárskom stupni študentom základné teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia. Rozvíja ich schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára, učí študentov zvládať prepisy krátkych literárnych diel do filmovej podoby. Pri výučbe sa kladie dôraz na pochopenie výstavby dramatických situácii, budovanie významového oblúku diela a na schopnosť vykresliť plastický charakter postavy. V treťom ročníku bakalárskeho štúdia študent vypracuje záverečnú prácu – scenár 60 minútového filmu podľa literárnej predlohy (adaptácia). Počas štúdia študent preniká aj do histórie kinematografie a prostredníctvom analýzy významných diel si osvojuje tradíciu média. Odborné vedomosti sú zasadzované do širších spoločenských a umenovedných kontextov. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
Zameranie Scenáristika filmu v magisterskom stupni rozširuje študentom teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia vo všetkých relevantných súvislostiach. Rozvíja ich schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára pre pôvodný celovečerný hraný film. Oproti bakalárskemu stupňu sa kladie dôraz na výrazné autorské gesto, schopnosť študenta tému interpretovať v rozmanitých žánrových formách, originalitu výpovede. Ťažisko štúdia smeruje k vytvoreniu scenára celovečerného hraného filmu (Predmet Umelecký výkon – scenár hraného filmu). Okrem toho si rozširuje teoretické poznanie nasmerované na teóriu žánrov či teóriu audiovizuálneho výkonu. Podľa zvolenej témy svojho umeleckého výkonu si študent sám modeluje profil svojho štúdia voľbou spoločenskovedných či umenovedných predmetov. Úspešným absolvovaním magisterského štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť vo:
filme a multimédiách
reklame a PR
audiovizuálnej žurnalistike
rozhlase

Zameranie Scenáristka filmu rozširuje v doktorandskom štúdiu študentom nielen teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia, ale aj vo všetkých oblastiach umenovedného výskumu. Rozvíja ich schopnosti a talent pri tvorbe autorského celovečerného filmu, ktorý by mal priniesť do audiovizuálneho priestoru nové témy i podoby spracovania
Zároveň študent dostáva priestor pre kontinuálnu praktickú tvorivú činnosť v oblasti scenáristky a dramaturgie a priestor pre rozvíjanie svojho teoretického myslenia formou publikovania v odbornej literatúre. Toto prepojenie na prax garantuje študentovi skúsenosť, ktorá môže byť včlenená do doktorandského výskumu. Podľa zvolenej témy svojho umeleckého výkonu si študent sám modeluje profil svojho štúdia voľbou spoločenskovedných či umenovedných predmetov.

Pedagógovia Ateliéru scenáristickej tvorby:
doc. Alena BODINGEROVÁ, ArtD. – vedúca ateliéru
prof. Ondrej ŠULAJ
prof. Dušan DUŠEK
prof. Zuzana GINDL-TATÁROVÁ, ArtD.
prof. Marek LEŠČÁK, ArtD.
doc. Dagmar DITRICHOVÁ, ArtD.
doc. Leo ŠTEFANKOVIČ, ArtD.
doc. Jozef PAŠTÉKA, ArtD.
doc. Jozef PUŠKÁŠ, ArtD.
Mgr. art. Zuzana LIOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Katarína MOLÁKOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Barbora HRÍNOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Ján PÚČEK, ArtD.
Interný doktorand:
Mgr.art. Peter BALKO