Ateliér kameramanskej tvorby

Ateliér kameramanskej tvorby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Kameramanská tvorba a vizuálne efekty, študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Štúdium v študijnom pláne Kameramanská tvorba školí budúcich profesionálov pre oblasť filmu a televízie. Poslucháči sú vychovávaní pre samostatnú tvorivú prácu kameramana v oblasti filmovej a televíznej hranej i nehranej tvorby. Okrem toho sa študent zoznamuje s teóriou filmovej a televíznej fotografie, technikou a ďalšími disciplínami, ktoré sú pre jeho samostatnú prácu nevyhnutné. Po ukončení 3. ročníka a absolvovaní bakalárskej štátnej skúšky získa poslucháč titul „bakalár“.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
Poslucháči magisterského stupňa sú vychovávaní pre samostatnú tvorivú prácu hlavného kameramana v oblasti filmovej a televíznej hranej i nehranej tvorby.

Pedagógovia Ateliéru kameramanskej tvorby
prof. Ján ĎURIŠ, ArtD. – vedúci ateliéru
prof.Stanislav SZOMOLÁNYI
prof.Jozef HARDOŠ, ArtD.
doc. Ivan FINTA, ArtD.
doc. Richard ŽOLKO, ArtD.
doc. Štefan KOMORNÝ, ArtD.
Mgr. art. Tomáš JURÍČEK
Mgr. Jozef ŠIMONČIČ – externý pedagóg

Interný doktorand:
Mgr. art. Tomáš STANEK