Ateliér filmovej a televíznej réžie

Ateliér filmovej a televíznej réžie zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
Zameranie Réžia hraného filmu  sprostredkúva na bakalárskom stupni študentom základné vedomosti o tvorbe fabulovaného umeleckého diela. Výučba prebieha v troch základných líniách – režijno-dramaturgickej (práca s literárnym textom), režijno-hereckej (práca s hercom), a režijnej (metodika režijnej práce, komunikácia prostredníctvom audiovizuálneho diela atď.) Štúdium smeruje študenta k vnímaniu réžie hraného filmu v širokých spoločenských a umenovedných súvislostiach. Zároveň je študent vedený k pochopeniu technickej podstaty audiovizuálneho média a k uvedomeniu si možností, ako technický vývoj ovplyvňuje tvorbu.  Súčasťou pedagogického procesu je rozvíjanie komunikačných vlastností študenta, jeho začlenenie do tvorivých štábov. V treťom ročníku študent nakrúti svoju záverečnú prácu – dvadsať minútový hraný film. Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom  pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom  stupni.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
Zameranie Réžia hraného filmu sa v magisterskom stupni sústreďuje na výchovu režiséra ako suverénneho autora filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Kladie sa dôraz na výklad a interpretáciu dramatického textu, na vytvorenie koncepcie jeho vizualizácie a zvukovej prezentácie konkrétnych jednotlivostí i celku diela do esteticky účinnej artikulácie myšlienkového posolstva. Základné piliere magisterského štúdia rozvíjajú poslucháčove režijno-dramaturgické myslenie, schopnosť tvorivo pracovať s hercom i jeho dispozíciu hľadať originálne režijné riešenia formálneho tvaru diela. Štúdium vedie poslucháča k vnímaniu réžie hraného filmu v širokých spoločenských a umenovedných súvislostiach, k budovaniu si individuálneho rukopisu a definovaniu pevných estetických postojov.

Absolvent magisterského štúdia (Mgr. Art.) má schopnosť tvorivo uplatniť svoje vedomosti a praktické skúsenosti pri výkone povolania filmového, televízneho resp. multimediálneho režiséra s vysokou mierou individuálnej kreativity a autorstva.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť vo:
filme a multimédiách
reklame a PR
audiovizuálnej žurnalistike
rozhlase

Pedagógovia Ateliéru filmovej a televíznej réžie
Mgr. art. Robert ŠVEDA, ArtD. – vedúci ateliéru
prof. Martin ŠULÍK, ArtD.
prof. Stanislav PÁRNICKÝ
doc. Dušan TRANČÍK, ArtD.
Mgr. art. Peter BEBJAK, ArtD.
Doc. PhDr. Pavol KOREC, ArtD.
Mgr. art. Eva BORUŠOVIČOVÁ, ArtD.

Interný doktorand: Mgr.art. Rastislav BOROŠ