Ateliér dokumentárnej tvorby

Ateliér dokumentárnej tvorby zabezpečuje výuku v študijnom programe Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, podľa študijného plánu RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU, vo všetkých troch stupňoch štúdia. V bakalárskom a magisterskom stupni je štúdium v dennej forme, v doktorandskom stupni v dennej aj externej forme. Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU je zameraný na réžiu a dramaturgiu dokumentárneho filmu, ale ponúka aj širšie, interdisciplinárne štúdium. Študenti sa oboznámia s rôznymi umeleckými formami a metódami réžie, s dejinami filmu, s dokumentárnou fotografiou a kamerou, naučia sa písať scenár, používať filmovú reč, analyzovať filmové diela, porozumieť mechanizmom produkcie a distribúcie dokumentárnych filmov, pričom sú vedení k tomu, aby sa dokázali suverénne pohybovať vo svete profesionálnych médií ako nezávislí filmoví autori alebo televízni žurnalisti. Hlavným a najdôležitejším výstupom štúdia je zvládnuť réžiu publicistického alebo autorského dokumentárneho filmu s výrazným kreatívnym vkladom. Samozrejmosťou je priestor na prezentáciu vlastného názoru a pohľadu na svet.

 

Pedagógovia Ateliéru dokumentárnej tvorby, zľava: Marek Šulík, Noro Hudec, Peter Kerekes, Lenka Moravčíková – Chovanec, Ingrid Mayerová, Viera Čákanyová, Jaro Vojtek, Robert Kirchhoff,  foto: Katka Kočanová, koláž: Marek Šulík

FBhttps://www.facebook.com/atelierdokumentarnejtvorbyFTFVSMU/

 


Deň otvorených dverí, konzultácie k prijímacím skúškam, praktický workshop k prijímačkám: 

Pozývame tých, ktorých láka tvorba dokumentárneho filmu, do nášho ateliéru na Deň otvorených dverí FTF VŠMU, na konzultácie k prijímacím skúškam a na praktický workshop.

 

Deň otvorených dverí FTF VŠMU  –  9. november 2018,  9.00 – 13.00 – pre tých, ktorí sa chcú zoznámiť so štúdium na FTF VŠMU, s Ateliérom  dokumentárnej tvorby a pozrieť si študentské filmy

Konzultácie k prijímacím skúškam na réžiu dokumentárneho filmu – 9. november 2018,  14.00 – 16.00 – pre vážnych záujemcov o štúdium dokumentárneho filmu. Na konzultáciách dostanú teoretické informácie k prijímacím skúškam. Poplatok 20,- Eur. Viac info na ftf.vsmu.sk

Workshop – 9. november 2018 od 16.00 – pre vážnych záujemcov, ktorí chcú praktické konzultácie k povinným prácam na prijímacie skúšky. Podmienené účasťou na konzultáciách.

 

Deň otvorených dverí, konzultácie, aj workshop prebehnú na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. 

 

Preštudujte si komplexné informácie o bakalárskych prijímacích skúškach 2019/2020

 


 

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)

V študijnom zameraní réžia dokumentárneho filmu v bakalárskom stupni študent/študentka získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho/jej profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre úspešné uplatnenie sa v praxi. Zároveň nadobúda teoretické vedomosti z dejín filmu a filmovej teórie, z dramaturgie dokumentárneho filmu, učí sa rozoznávať a kreatívne využívať žánrové spektrum dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby, chápať vzťah reality a umeleckého diela. Zoznamuje sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku, ako aj s rozličnými metódami réžie dokumentárneho filmu, učí sa tvorivo pracovať s filmovým štábom. Predmety spoločenského, historického a umenovedného zamerania vedú študenta k analytickému premýšľaniu o kontexte vlastných tém, prioritou je rozvoj kritického myslenia. V poslednom ročníku bakalárskeho štúdia sú rozhodujúce samostatné, záverečné práce: publicistický film, v ktorom študent preukáže schopnosť triezveho a odvážneho úsudku a názorovej syntézy s použitím publicistických foriem dokumentárneho filmu a samostatný, bakalársky dokumentárny film na vlastnú tému.

 

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)

Ťažisko magisterského stupňa je obsiahnuté v predmetoch Réžia dokumentárneho filmu a Filmová dramaturgia. Cieľom vzdelávacieho procesu v druhom stupni štúdia je prehĺbenie vnútorného autorského programu, ktorý sa kryštalizoval počas predchádzajúcich troch rokov štúdia. Dôraz sa kladie na osobitú autorskú poetiku, autenticitu, argumentáciu vo vzťahu: autor/téma/divák. Študent/študentka je vedený/vedená ku komplexnej výpovedi, pričom sa prihliada na rétorickú, estetickú a politickú dimenziu tvorivého procesu. Očakáva sa, že študent/študentka v magisterskom stupni štúdia pracuje samostatne, je schopný/á kriticky vnímať svoju tému v širšom spoločenskom kontexte, suverénne sa orientuje v žánroch a metódach réžie dokumentárneho filmu a zaujíma sa o nové formálne cesty pri spracovaní témy svojho filmu.  Pri hľadaní vlastného autorského rukopisu sa inšpiruje poznatkami o rôznych filmových smeroch, tvorivo pristupuje k naratívnym modelom, využíva rôzne hybridné žánrové postupy, aj na hranici experimentálneho filmu, vie pracovať s reflexívnou iróniou a zaujíma sa o rôzne interdisciplinárne umelecké tvary a performatívne metódy. Cieľom je nájsť primeranú formu svojho absolvenstkého filmu, ktorý je spolu s teoretickou záverečnou prácou absolventským výstupom štúdia.

 

Doktorandské štúdium (pri dennej forme je štandardná dĺžka štúdia 3 roky, pri externej forme 4 roky)

Štúdium v treťom stupni štúdia je postavené na teoretickej reflexii parciálneho problému, ktorý dobová prax v oblasti réžie dokumentárneho filmu prináša. Predpokladom je schopnosť študenta takúto reflexiu aj v rámci teoretických zovšeobecnení uskutočniť, v rámci vysoko individualizovaného študijného plánu. Okrem dotvárania názoru na rôzne formy komunikácie s divákom prostredníctvom umeleckého diela, by sa mal študent oboznámiť s aktuálnym mediálnym prostredím.

U doktoranda sa predpokladá schopnosť aktívne vstúpiť do audiovizuálneho priestoru a iniciovať vznik umeleckého diela v profesionálnych podmienkach.  Poznanie a osvojenie si teoretických a praktických skúseností v predchádzajúcich stupňoch štúdia umožňuje študentom doktorandského stupňa individualizovať svoju subjektívnu skúsenosť a pretaviť ju adekvátnymi, osobitými štýlotvornými prostriedkami do podoby originálneho filmového diela – doktorandského filmu.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v:
filme a multimédiách
reklame a PR
audiovizuálnej žurnalistike
rozhlase

Pedagógovia Ateliéru dokumentárnej tvorby:

  • prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD. – vedúca ateliéru – vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na pražskej FAMU. Spolupracuje ako scenáristka a dramaturgička na dokumentárnych filmoch pre televízie a kiná.  Z filmografie: Konina, Lyrik, Muž, ktorý sadil stromy, Afgánske ženy za volantom, Zem, ktorá hľadá svoje nebo, TV cykly Ženy o ženách, Slovenské kino, Prvá, Biele vrany a hrdinovia medzi nami.
  • doc. Peter KEREKES, ArtD. vyštudoval réžiu hraného filmu na FTF VŠMU. Venuje sa filmovej réžii, dramaturgii a produkcii. Z filmografie: 66 sezón, Ako sa varia dejiny, Zamatoví teroristi, Pomocníci.
  •  doc. Robert KIRCHHOFF, ArtD. vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. Venuje sa filmovej réžii, dramaturgii a produkcii. Z filmografie: Hej, Slováci, Para nad riekou, Kauza Cervanová, Diera v hlave.
  • doc. Marek ŠULÍK, ArtD. vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. Venuje sa filmovej réžii, dramaturgii a strihu. Z filmografie: Chcela som byť matka, Cesta Magdalény Robinsonovej, Ťažká duša.
  • doc. Jaroslav VOJTEK, ArtD. vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. Venuje sa filmovej réžii. Z filmografie: My zdes, Hranica, Z kola von, Cigáni idú do volieb, Deti, Tak ďaleko, tak blízko.
  • Mgr. art. Lenka MORAVČÍKOVÁ CHOVANEC, ArtD., vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. Venuje sa televíznej réžii. Z filmografie: Listy prezidentovi, GEN: Hilda Múdra, PRVÁ: Irena Blühová, PRVÁ: Ľudmila Pajdušáková.
  • Mgr. art. Norbert HUDEC vyštudoval kameru na FTF VŠMU. Venuje sa kamere v hraných a dokumentárnych filmoch. Z filmografie: Pohreb je vlastne premiéra , Zázrak, Exkurzie, Cigáni idú do volieb, Tak ďaleko – tak blízko, Nina.
  • Mgr. art. Viera ČÁKANYOVÁ (interná doktorandka) vyštudovala scenáristiku na FTF VŠMU a réžiu dokumentárneho filmu na FAMU v Prahe. Venuje sa filmovej réžii. Z filmografie: Piraňa, Alda, Olda, Letiaci kôň.