Ateliér animovanej tvorby

Cieľom študijného programu Animovaná tvorba je vzdelávanie a výchova dramaturgicky rozhľadených výtvarníkov, animátorov a režisérov pre všetky druhy a žánre animovanej tvorby, klasickej i počítačovej, reklamy a hudobných videoklipov a iných podobných produktov. Výučbu študijného programu Animovaná tvorba zabezpečuje Ateliér animovanej tvorby v dennom bakalárskom a magisterskom stupni a v dennom a externom doktorandskom stupni štúdia.

Tradíciou Ateliéru animovanej tvorby je výchova k nekomerčnému výtvarnému stvárneniu študentských filmov. Naši absolventi sú školení, aby svojou prácou tvorili protiváhu záplavy gýču, ktorému sa v prostredí animácie mimoriadne darí. Študenti sú vedení k zvládnutiu viacerých techník a žánrov, výtvarnému dizajnu aj mimo prostredia kinematografie. Viacerí naši absolventi sa úspešne venujú ilustrácii kníh, výtvarno-priestorovému riešeniu interaktívnych výstav pre deti, práci v reklame, alebo navrhovaniu virtuálneho prostredia počítačových hier, či dizajnu webových stránok. Preto aj výučba je zameraná na čo najväčšiu rozmanitosť.

 

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky, výuka v slovenskom jazyku)

Poslucháč bakalárskeho stupňa štúdia programu Animovaná tvorba získava počas štúdia teoretické i praktické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.  Študent si osvojí praktické poznatky v širokej škále audiovizuálnych   a špecificky výtvarných postupov, pričom sa animácia vníma ako umenie blízke hereckému, najmä pantomimickému prejavu. Prax výučby je postupne zameraná na získanie režijných a komunikačných poznatkov cez charakterotvornú klasickú kreslenú   a trojrozmernú, až po počítačovú animáciu. Študent súčasne nadobúda aj potrebné teoretické poznatky, ktoré sú východiskom pre každú umeleckú tvorbu. Počas štúdia realizuje rozsiahly program cvičení, seminárov, ateliérových prác, odborných sústredení, workshopov, festivalov atď.,  smerujúcich k jeho autorskej absolventskej výpovedi v záverečnej práci. Ovláda praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a môže sa uplatniť ako člen realizačného tímu v profesiách animátor, výtvarník či autorNajlepší absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium.

 

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky, výuka v slovenskom jazyku)

Poslucháč magisterského stupňa štúdia nadväzuje na skúsenosti študenta z bakalárskeho stupňa. Zatiaľ, čo v bakalárskom stupni bol kladený dôraz na zvládnutie charakterovej animácie, v magisterskom stupni sa k týmto dispozíciám pridáva schopnosť napísať a vytvoriť uzavreté animované audiovizuálne dielo. Študent je vedený k tomu, aby pri výkone a povolaní režiséra – animátora – výtvarníka tvorivo uplatňoval svoje vedomosti a praktické skúsenosti s vysokou mierou individuálnej kreativity a autorstva.

 

Doktorandské štúdium (denná forma: štandardná dĺžka štúdia: 3 roky, výuka v slovenskom jazyku / externá forma: štandardná dĺžka štúdia: 4 roky, výuka v slovenskom jazyku)

O štúdium na doktorandskom stupni sa môžu uchádzať len tí najlepší  z najlepších magisterských absolventov odboru, resp. absolventi z príbuzných odborov. Predmety na doktorandskom stupni štúdia Animovanej tvorby spájajú praktické skúsenosti a ich teoretické reflexie tvorcov a kritikov. Nakoľko v animovanom filme sa pracuje s dvojitým kódovaním, doktorand musí pokračovať vo vzdelávaní v oblasti kultúrnej antropológie, semiotiky, estetiky, mimo verbálnej komunikácie a vyššieho stupňa filmovej reči.

 

 Pedagógovia Ateliéru animovanej tvorby:

doc.PhDr. Eva GUBČOVÁ, ArtD. – vedúca  ateliéru

prof. Ondrej SLIVKA, ArtD. – garant študijného programu

prof. František JURIŠIČ, ArtD.

doc. Vladimír MALÍK, ArtD.

Mgr. art. Patrik PAŠŠ, ArtD.

Mgr. art. Joanna KOZUCH, ArtD.

Mgr. art. Vanda RAÝMANOVÁ, ArtD.

Mgr. art. Peter KOŠŤÁL

Mgr. art. Martina FRAJŠTÁKOVÁ, ArtD.

Mgr.art. Miroslav IVAN

Mgr. art. Katarína KEREKESOVÁ, ArtD.

 

Interná doktorandka:

Mgr. art. Mária KRAĽOVIČ