6. 5. 2019 – 28. 6. 2019 skúšobné obdobie

28. 6. 2019 posledný deň na splnenie študijných povinností za letný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AISu (pedagógovia)

AIS – pri akýchkoľvek otázkach, alebo problémoch s obsluhou AIS, obracajte sa prosím na správkyňu systému Mgr. Katarína Révayovú: ais2@vsmu.sk


 

SKÚŠKY Z BEŽNÝCH PREDMETOV  

povinných, povinne voliteľných a výberových:

Študent má z každého predmetu nárok na 1 riadny termín skúšky, 1 prvý opravný termín a 1 druhý opravný termín skúšky.

Termíny skúšok vypisuje skúšajúci pedagóg v AISe.

Študent má povinnosť prihlásiť sa na skúšku cez akademický informačný systém FTF (AIS).

Ak  skúšajúci vypísal len jeden riadny termín skúšky, študent má povinnosť prihlásiť sa na tento termín.

Ak sa študent nemôže prihlásiť na riadny termín z dôvodu kolízie s termínom skúšky z iného predmetu, je povinný túto skutočnosť skúšajúcemu oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty a požiadať o náhradný riadny termín. Pedagóg je v takomto prípade povinný študentovi vypísať náhradný riadny termín skúšky.

Výsledok skúšky – hodnotenie predmetu, zaeviduje vysokoškolský učiteľ do akademického informačného systému FTF.

Ak študent na skúške v riadnom termíne nevyhovel, skúšajúci je povinný zapísať mu do AISu hodnotenie Fx (neprospel) a určiť mu prvý opravný termín skúšky. Ak študent nevyhovel ani na prvom opravnom termíne skúšky, skúšajúci je povinný zapísať mu do AISu hodnotenie Fx a určiť mu druhý opravný termín skúšky. Medzi riadnym a prvým opravným termínom skúšky a medzi prvým opravným a druhým opravným termínom skúšky musí byť časový odstup najmenej 4 kalendárnych dní.

Ak pedagóg vypíše v akademickom informačnom systéme viacero termínov jednej skúšky, uvedie pri nich do poznámky, či sa jedná o riadny termín, prvý opravný, alebo druhý opravný termín. V prípade neuvedenia tejto informácie sa viacero vypísaných termínov jednej skúšky považuje za riadne termíny skúšky.

Riadny, prvý opravný termín a druhý opravný termín skúšky vykoná študent do konca skúškového obdobia. Z vážnych dôvodov môže študent písomne požiadať dekanku FTF o povolenie vykonať druhý opravný termín skúšky najneskôr do konca akademického roka, teda do 31. 8. 2019.

Žiadosť si stiahnite TU (.rtf)

Ak študent neprišiel na vypísaný termín skúšky a svoju neúčasť neospravedlnil, alebo ak odstúpil od skúšky, hodnotí sa stupňom FX – nedostatočný. Zároveň tým stráca jeden termín skúšky.

Ak študent nemôže z vážnych, najmä zdravotných dôvodov, prísť v prihlásenom termíne na skúšku, je povinný bezodkladne sa skúšajúcemu ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty, vysvetliť mu dôvody svojej neúčasti a doručiť dôkazný doklad (napríklad lekárske potvrdenie). O odôvodnenosti ospravedlnenia rozhodne skúšajúci. V prípade, že skúšajúci uzná dôvod ako opodstatnený, je povinný oznámiť to študentovi prostredníctvom elektronickej pošty a vypísať mu náhradný termín skúšky, pričom študent nestráca jeden termín skúšky. Ak skúšajúci neuzná dôvod ako opodstatnený, oznámi to študentovi prostredníctvom elektronickej pošty a hodnotí ho stupňom Fx – nedostatočný. Študent tým zároveň stráca jeden termín skúšky.

Zápis hodnotení vykonáva pedagóg cez akademický informačný systém FTF (AIS).  Študijné oddelenie na konci akademického roka zabezpečí vyhotovenie a archiváciu tlačeného výstupu z AIS so zápisom všetkých hodnotení.

Termíny klauzúrnych skúšok nájdete v predpise Časová organizácia akademického roka 2018/19


 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

teoretické predmety štátnych skúšok a obhajoby

 

Študent sa na štátne skúšky prihlásil na Študijnom oddelení FTF. Študijné oddelenie FTF zabezpečilo prihlasovanie študentov v AISe.

Termíny štátnych skúšok:

Bakalárske štátne skúšky 2018/19 – TERMÍNY, MIESTNOSTI, KOMISIE

Magisterské štátne skúšky 2018/19 – TERMÍNY, MIESTNOSTI, KOMISIE

 

Základné informácie:

 

  • Ak študent neprospel na štátnej skúške, môže do termínu, ktorý vyplýva z § 65 ods. 2 zákona o VŠ, štátnu skúšku alebo niektorú jej časť jedenkrát opakovať. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.

 

  • Prerekvizity sú bežné predmety, ktoré je nevyhnutné absolvovať pred štátnou skúškou. Neabsolvovanie prerekvizít znemožňuje študentovi absolvovať štátnu skúšku.

 

  • Študent má právo zrušiť svoje prihlásenie sa na termín ŠS najneskôr 5 dní pred jej konaním bez udania dôvodu. V takom prípade sa štátnej skúšky nezúčastní, nie je hodnotený a nestráca ďalší termín štátnej skúšky (riadny, alebo opravný). Odhlasuje sa u študijnej referentky.

 

 

Na štátne skúšky aj obhajoby je študent povinný dostaviť sa v určenom termíne, na ktorý je prihlásený, OSOBNE!

 


 

ONLINE TESTOVANIE www.skusanie.sk

Prihlasovacie meno aj heslo do portálu www.skusanie.sk  je totožné a je ním študentov LOGIN (prihlasovacie meno) DO AISu.

Príklad:

Ak je študentovo prihlasovacie meno do AISu jan.novak, potom jeho prihlasovacie meno aj heslo na www.skusanie.sk je jan.novak

Dostatočne včas pred testovaním sa odporúča overiť si funkčnosť prístupu do systému.

V prípade problémov s www.skusanie.sk sa obracajte na prodekanku K. Molákovú: molakova.vsmu@gmail,com

Na online testovanie si prineste vlastný notebook s wifi.