Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekankou prof. Darinou Smržovou, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

pre študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

– 1 funkčné miesto profesora/spolugaranta ArtD. štúdia– študijného programu Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

– 1 funkčné miesto profesora/garanta pre študijný program Produkcia audiovizuálneho umenia

– 1 funkčné miesto docenta/spolugaranta ArtD. štúdia -pre študijný program Produkcia audiovizuálneho umenia

– 1 funkčné miesto profesora/ spolugaranta ArtD. štúdia- pre študijný program Strihová a zvuková skladba

– 1 funkčné miesto profesora/ vedúceho ateliéru – pre študijný program Strihová a zvuková skladba, so zameraním na zvukovú skladbu

– 1 funkčné miesto profesora/garanta a 1 funkčné miesto docenta pre študijný program Kameramanská tvorba a vizuálne efekty so zameraním na kameramanskú tvorbu

 

Kvalifikačné predpoklady:

-vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

-umelecko-pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže

-kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov, umelecká, resp. vedecká činnosť

 

Požadované doklady:

– prihláška do výberového konania

– profesijný životopis

– doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu

– portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti

– písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu

 

Termín podania prihlášky: do 21.5.2019

Termín výberového konania: 29.5.2019

 

Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.

 

V Bratislave, 26.4.2019

prof. Darina Smržová

dekanka FTF VŠMU