Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekankou prof. Darinou Smržovou, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

pre študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

1 funkčné miesto profesora/garanta študijného programu Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na réžiu hraného filmu

 

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

– umelecko-pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom  alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže

– kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov, umelecká, resp. vedecká činnosť

 

Požadované doklady:

– prihláška do výberového konania

– profesijný životopis

– doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu

– portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti

– písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu

 

Termín podania prihlášky:  do 12. 5. 2019

Termín výberového konania: 17. 5. 2019

 

Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.

 

V Bratislave,

23.4.2019

 

prof. Darina Smržová

dekanka FTF VŠMU