Dekanka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2019/20 v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií pre tieto študijné programy:

 

Študijný odbor 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá:

 • Animovaná tvorba –  PROSPEKT
 • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán Kameramanská tvorba –  PROSPEKT
  Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán Vizuálne efekty – PROSPEKT
 • Produkcia audiovizuálneho umenia –  PROSPEKT
 • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia dokumentárneho filmu  PROSPEKT
 • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia hraného filmu –  PROSPEKT
 • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Scenáristika filmu – PROSPEKT
 • Strihová a zvuková skladba – št. plán Strihová skladba –  PROSPEKT
 • Strihová a zvuková skladba – št. plán Zvuková skladba – PROSPEKT

Študijný odbor 2.1.20 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií:

 

 

O prijatie na magisterské štúdium sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia v odbore Filmové umenie a multimédiá, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo príbuzných študijných odborov. Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienenéjeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle §58 ods. 1 Zákona o VŠ/.

Špecifické kritéria a podmienky prijatia  na jednotlivé študijné programy určujú podrobnejšie ateliéry a katedry, ktoré zabezpečujú ich výučbu:  Katedra audiovizuálnych štúdií,  Ateliér animovanej tvorby,   Ateliér kameramanskej tvorby,   Ateliér vizuálnych efektov,  Katedra produkcie a distribúcie, Ateliér dokumentárnej tvorby,  Ateliér filmovej a televíznej réžie,    Ateliér scenáristickej tvorby, Ateliér zvukovej skladby,  Ateliér strihovej skladby

Absolventi bakalárskeho štúdia iných študijných programov v odbore Filmové umenie a multimédiá, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo v príbuznom študijnom odbore, musia na prijímacích skúškach v ústnom pohovore preukázať vedomosti, poznatky, schopnosti a praktické zručnosti na úrovni absolventov bakalárskeho štúdia príslušného programu (príp. študijného plánu).

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Uchádzač doručí najneskôr do 24. 4. 2019 DOPORUČENOU POŠTOU   (posledný možný dátum pošty na pečiatke: 24. 4. 2019)  na adresu Filmová a televízna fakulta VŠMU, Študijné oddelenie, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01 Bratislava:

 

 1. Kompletne vyplnenú Prihlášku na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň(papierová prihláška ŠEVT, alebo elektronická prihláška http://e-prihlaska.vsmu.sk). V prihláške do kolónky Študijný program je nevyhnutné uviesť aj študijný plán, na ktorý sa uchádzač hlási. (Vpisovanie št. plánu sa netýka programov Audiovizuálne štúdiá, Animovaná tvorba a Produkcia audiovizuálneho umenia)

 

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške:

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si uchádzač prečíta návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.  Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a  odoslať doporučenou poštou do 24. 4. 2019 na študijné oddelenie FTF VŠMU Mgr. Jane Mihokovej, Svoradova 2,  813 01 Bratislava.          

 

 1. Profesijný životopis(filmografia, publikačná činnosť, festivaly, ohlasy a pod.)

 

 1. Notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu

Neplatí pre absolventov FTF VŠMU a uchádzačov, ktorí končia štúdium v aktuálnom akademickom roku. Tí doručia doklad najneskôr do termínu zápisu na štúdium. Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ/.

 

 1. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Pri papierovej prihláške ŠEVT je podľa Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2019 / 2020, poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 50,- EUR.  Treba  ho uhradiť na číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSRSKBAXXX , SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a mgr. prijimacky

Pri elektronickej prihláške je podľa Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2019 / 2020,  poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 40,- EUR (zvýhodnená suma). Elektronická prihláška uchádzačovi po jej vyplnení a potvrdení ponúkne možnosť tlačiť príkaz na úhradu (.pdf dokument), kde sa nachádzajú všetky potrebné údaje k platbe.

 

V prípade nezaplatenia poplatku spojeného s prijímacím konaním v stanovenej výške, prihláška na štúdium nebude akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude uchádzačovi vrátený vo výške 50% len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

 

 1. Výpis absolvovaných skúšok a udelených kreditov(nie je potrebné pre bakalárov FTF VŠMU),

 

 1. Vypočítaný vážený študijný priemerzo všetkých absolvovaných semestrov bakalárskeho štúdia (informáciu je možné čerpať z akademického informačného systému AIS).

 

Doručenie, alebo zaslanie prihlášky s prílohami po stanovenom termíne nebude akceptované a prihláška nebude prijatá.

 


PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Uchádzač o štúdium sa v rámci prijímacieho konania podrobí skúške pred skúšobnou komisiou menovanou dekankou FTF VŠMU.

 

Prijímacia skúška spravidla pozostáva z:

–      vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni

–      posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho projektu záverečnej práce z hľadiska jeho umeleckého potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na objektívne možnosti školiaceho pracoviska

–      vlastného ústneho pohovoru s uchádzačom

 

Odborná skúšobná komisia prijímacej skúšky posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FTF VŠMU. Okrem talentových predpokladov komisia overuje úroveň vedomostí uchádzačov z dejín študijného odboru, teoretických základov jeho praktických tvorivých disciplín, celkový kultúrny rozhľad uchádzačov a ich poznatky o aktuálnom dianí v odbore Filmové umenie a multimédia.

Komisia predkladá dekanke protokol o výsledkoch prijímacieho konania, obsahujúci poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti a návrhy na prijatie.

O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne dekanka na základe podkladov skúšobnej komisie.

Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v školou stanovenom termíne.

 Záujemcovia o štúdium na magisterskom stupni si vo vlastnom záujme pozorne preštudujú podmienky stanovené ateliérom/katedrou (prospekty k prijímacím skúškam) a v stanovených termínoch predložia všetky požadované materiály a prílohy. Doručenie prác po stanovenom termíne nebude akceptované a uchádzač sa nebude môcť zúčastniť prijímacích skúšok.

 Dekanka FTF VŠMU si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, príp. prijatých uchádzačov o magisterské štúdium.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov do 1. magisterských ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 2019/20 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekanky FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.

 

 

 

Bratislava  20. 02. 2019

prof. Darina Smržová

dekanka FTF VŠMU