Akademický senát Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 25 Štatútu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 23. októbra 2013, vyhlasuje voľby kandidáta/kandidátky na rektora/rektorku VŠMU v Bratislave.

VOĽBY SA USKUTOČNIA 10. MÁJA 2019 o 9.00 v Kine Klap – FTF VŠMU

Harmonogram volieb:
26.4.2019 o 15.00 – Uzávierka podávania návrhov na kandidátov:
Návrh na kandidáta/-ku na funkciu rektora/-ky môže podávať každý člen Akademickej obce VŠMU ako aj každý člen Správnej rady VŠMU.
Návrhové lístky sa nachádzajú na sekretariáte každej fakulty ako aj na rektoráte VŠMU.
Návrhový lístok sa odovzdáva v zalepenej obálke označenej VOĽBA KANDIDÁTA/-KY NA REKTORA/REKTORKU v podateľni VŠMU, alebo na sekretariáte rektora na meno predsedu AS VŠMU.

29. 4. 2019 – Zverejnenie volebnej listiny kandidátov
Uchádzači budú po zverejnení volebnej listiny písomne vyzvaní predložiť nasledujúce dokumenty:
– profesijný životopis
– doklady o dosiahnutom vzdelaní
– výber z najvýznamnejšej umeleckej, publikačnej, odbornej činnosti
– stručnú charakteristiku programových cieľov na funkčné obdobie 2019-2023 (max. 1800 znakov)
– súhlas so zverejnením osobných údajov

3. 5. 2019 do 15.00 – Doručenie predpísaných dokumentov do podateľne VŠMU
Uchádzači, ktorí splnia predpísané náležitosti, budú volebnou komisiou pozvaní na verejnú prezentáciu svojho programu pred Akademickou obcou VŠMU. Ich odborný životopis, zoznam publikačnej činnosti ako aj stručná charakteristika ich programových cieľov budú zverejnené na webovom sidle školy.

10.5. 2019 o 9.00 v Kino Klap FTF VŠMU – Mimoriadna schôdza AS VŠMU: Verejná prezentácia kandidátov na funkciu rektora/rektorky VŠMU pred AS VŠMU ako aj Akademickou obcou VŠMU

prestávka

Pokračovanie Mimoriadnej schôdze AS VŠMU s tajnou voľbou rektora/rektorky VŠMU na funkčné obdobie 2019 – 2023.

11. 5. 2019 – zverejnenie výsledkov volieb na verejných výveskách VŠMU a na webovom sídle školy.
v Bratislave 8.4.2019

prof.Peter Pavlac, predseda AS VŠMU