ZÁPISY NA ŠTÚDIUM

10. 9. 2018 – 1. bc. ročníky – 09.00 hod., kinosála FTF VŠMU, Svoradova 2 Bratislava

11. 9. 2018 – 2. bc. ročníky – scenáristika – 8.00 / réžia doku. filmu – 9.00 / réžia hraného filmu – 10.00 / animovaná tvorba – 11.00 / audiovizuálne štúdiá – 12.30 hod

12. 9. 2018 – 2. bc ročníky – produkcia– 8.00 / kameramanská tvorba – 9.00/ zvuková skladba – 10.00 / strihová skladba – 11.00 /vizuálne efekty – 12.30

13. 9. 2018 – 3. bc. ročníky – scenáristika – 8.00/ réžia doku. filmu – 9.00 / réžia hraného filmu – 10.00 / animovaná tvorba – 11.00 / audiovizuálne štúdiá – 12.30 hod

14. 9. 2018 – 3. bc. ročníky – produkcia– 8.00 / kameramanská tvorba – 9.00/ zvuková skladba – 10.00/ strihová skladba – 11.00 /vizuálne efekty – 12.30

17. 9. 2018 – 1. mgr. ročníky – presný harmonogram bude doplnený k 1.8.2018

18. 9. 2018 – 2. mgr. ročníky – presný harmonogram bude doplnený k 1.8.2018

19. 9. 2018 – doktorandi – 9.00 – 1.ročník / 10.00 ostatní

 

Osobná účasť študenta na zápise je nutná. Neúčasť na zápise ospravedlňuje len lekárske potvrdenie o PN, úmrtie v najbližšej rodine, alebo súdne konanie. V takomto prípade sa zápis študenta uskutoční dodatočne, najneskôr však do začiatku výučby. Počas zápisov je nevyhnutné, aby na katedre / v ateliéri bol prítomný študijný poradca, ktorý pomôže študentom skontrolovať zapísané povinne voliteľné, či výberové predmety, prípadne odporučí vhodné povinne voliteľné, či výberové predmety. Študenti jeho / jej asistenciu môžu, ale nemusia využiť.

 

KONTRAKTAČNÝ TÝŽDEŇ

  1. a 3. Bc. ročníky a 1. a 2. Mgr. ročníky:  17. – 21. 9. 2018 (zostavovanie a nahlasovanie štábov v produkcii Centra výroby)

 

ŠTUDENTSKÝ FESTIVAL ÁČKO 2018

  1. 20. 10. 2018

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:                                                        

  1. 11. 2018,  9.00 – 13.00 (piatok)

 

KONZULTÁCIE K BC. PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM:          

  1. 11. 2018, 14.00 – 16.00 (piatok) / 16.11.2018 – iba zvuková skladba

 

ZIMNÝ SEMESTER

24. 9. 2018 – 14. 12. 2018 – Výučba v ZS (12 týždňov)

7. 1. 2019 – 1. 2. 2019  –  Skúšobné obdobie

1. 2. 2019 – posledný deň na splnenie študijných povinností za zimný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS (pedagógovia)

 

 

POSLEDNÝ TERMÍN NA ODOVZDANIE KOMPLETNE POSTPRODUKČNE SFINALIZOVANÉHO SEMESTRÁLNEHO CVIČENIA KU KLAUZÚRNYM SKÚŠKAM ZIMNÉHO SEMESTRA – všetky BC a MGR ročníky Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Kameramanská tvorba, Strihová skladba, Zvuková skladba, Animovaná tvorba, Vizuálne efekty / v prípade neodovzdania výkonu do daného termínu sa študentovi zapisuje v riadnom termíne známka FX za predmety viažuce sa ku klauzúrnej skúške:   17. 01. 2019

 

KLAUZÚRNE SKÚŠKY ZIMNÉHO SEMESTRA  (Scenáristika a AV štúdiá si termíny odovzdania semestrálnych prác a klauzúrnych skúšok prispôsobia vlastným potrebám)

 


JAZYKOVÉ TESTY ERASMUS:  21. 1. 2019 (po.), 22.1.2019 (ut.) vždy od 9.00 do 12.00 v Barco

POLROČNÉ PRÁZDNINY :  4. 2. 2019 – 8. 2. 2019


 

LETNÝ SEMESTER

11. 2. 2019 – 3. 5. 2019 – Výučba v LS (12 týždňov)

6. 5. 2019 – 28. 6. 2019 -Skúšobné obdobie

28. 6. 2019 – posledný deň na splnenie študijných povinností za letný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS  (pedagógovia)

 

POSLEDNÝ TERMÍN NA ODOVZDANIE KOMPLETNE POSTPRODUKČNE SFINALIZOVANÉHO ROČNÍKOVÉHO CVIČENIA KU KLAUZÚRNYM SKÚŠKAM LETNÉHO SEMESTRA (1.,2.  BC a 1. MGR ročníky Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Kameramanská tvorba, Strihová Skladba, Zvuková skladba, Vizuálne efekty, Produkcia / v prípade neodovzdania výkonu do daného termínu sa študentovi zapisuje v riadnom termíne známka FX za predmety viažuce sa ku klauzúrnej skúške ): 07. 06. 2019

 

KLAUZÚRNE SKÚŠKY LETNÉHO SEMESTRA (1.,2. bc. a 1.mgr. ročníky):

(Scenáristika a AV štúdiá si termíny odovzdania semestrálnych prác a klauzúrnych skúšok prispôsobia vlastným potrebám)


BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY – TEORETICKÉ13. 5. 2019 – 21. 6. 2019 (Na vykonanie BC. skúšok je nevyhnutné absolvovať prerekvizity predmetov BC. skúšok. Na riadne skončenie štúdia a dosiahnutie titulu „bakalár“ je potrebné: získanie 180 kreditov, absolvovanie všetkých povinných predmetov a zapísaných PV predmetov podľa pravidiel študijného programu, úspešné vykonanie všetkých štátnych skúšok s hodnotením „prospel“)

MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY – TEORETICKÉ13. 5. 2019 – 21. 6. 2019 (Na vykonanie MGR. skúšok je nevyhnutné absolvovať prerekvizity predmetov MGR. skúšok. Na riadne skončenie štúdia a dosiahnutie titulu Mgr.art., alebo Mgr. (AV štúdiá) je potrebné: získanie 120 kreditov, absolvovanie všetkých povinných predmetov a PV predmetov podľa pravidiel študijného programu, úspešné vykonanie všetkých štátnych skúšok s hodnotením „prospel“.)

OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH BC. a MGR. PRÁC Scenáristika filmu, Audiovizuálne štúdiá– termíny odovzdania záver. prác a obhajob si stanovujú v rozpätí:   13. 5. 2019 – 21. 6. 2019

OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH BC. a MGR. PRÁC Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Animovaná tvorba, Kameramanská tvorba, Strihová skladba, Zvuková skladba, Vizuálne efekty, Produkcia –   posledný termín na odovzdanie kompletne postprodukčne sfinalizovaného bc./ mgr. filmu k obhajobám: 13. 6. 2019

 

 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

 


 

DIZERTAČNÉ SKÚŠKY (2. r. denní doktorandi, 3.r. externí doktorandi)

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku: do 13. 2. 2019 (streda)  (získanie minimálne 70 kreditov, absolvovanie povinných a minimálne troch povinne voliteľných predmetov)

Konanie dizertačných skúšok: 3. 4. 2019 (streda)

 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

Podanie prihlášky na obhajobu dizertačnej práce – do 27. 3. 2019 (streda)  (získanie 180 kreditov, predloženie praktickej dizertačnej práce (umelecký výkon) a teoretickej písomnej reflexie + posudok školiteľa)

Konanie obhajob dizertačných prác: 5. 6. 2019 (streda)

 


 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

Prijímacie konanie pre akad. rok 2019/2020 – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:

Vyhlásenie prijímacieho konania: do 20. 2. 2019

Termín podania prihlášky a projektu doktorandského štúdia s dátumom pošty: do 29.4. 2019

Termín konania prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium: 12. 6. 2019

 

V Bratislave  21. 05. 2018

prof. Ondrej Šulaj, dekan FTF VŠMU


Časová organizácia 2018-19 v PDF