Filmová a televízna fakulta VŠMU otvorí v akademickom roku 2019/2020 tieto bakalárske študijné programy:

 

Študijný program: PRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO UMENIA (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 31.1.2019 – 1.2.2019 (štvrtok, piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 3. 12. 2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 9 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 31.1.2019 – 1.2.2019 (štvrtok, piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5 /  HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK    

* * *

Študijný program: AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 31.1.2019 – 1.2.2019 (štvrtok, piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: max. 8 /  HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 4.2.2019 – 6.2.2019 (pondelok – utorok – streda)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: max. 6 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 4.2.2019 – 5.2.2019 (pondelok, utorok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: ANIMOVANÁ TVORBA (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 5.2.2019 – 6.2.2019 (utorok, streda)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán: ZVUKOVÁ SKLADBA (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 5.2.2019 – 6.2.2019 (utorok, streda)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: SCENÁRISTIKA FILMU (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 6.2.2019 – 7.2.2019 (streda, štvrtok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 6.2.2019 – 8.2.2019 (streda – štvrtok – piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

* * *

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: VIZUÁLNE EFEKTY (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 7.2.2019 – 8.2.2019 (štvrtok, piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 9 / HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekanky FTF VŠMU, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov.

 

UPOZORNENIE: Vyzývame záujemcov, aby si vo vlastnom záujme nepodávali dve alebo viac prihlášok na študijné programy, ktorých prijímacie skúšky sa začínajú v rovnaký deň. Prvý deň na skúškach je vždy mimoriadne intenzívny a z kapacitných a časových dôvodov nie je možné skúšky kombinovať. Odporúčame podať si prihlášku na preferovaný študijný program.

 


 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM:
Uchádzač môže poslať buď ručne vyplnenú papierovú prihlášku na bakalárske štúdium na zakúpenom tlačive ŠEVT, alebo môže vyplniť elektronickú prihlášku. FTF preferuje elektronickú prihlášku. Uchádzači ju nájdu na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: https://e-prihlaska.vsmu.sk . Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou. Akceptujeme výlučne túto formu elektronickej prihlášky. Viac informácií nájdete v jednotlivých prospektoch.

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
50,- € (päťdesiat eur) v prípade zaslania papierovej prihlášky na tlačive ŠEVT
40,- € (štyridsať eur) v prípade elektronickej formy prihlášky – ZVÝHODNENÁ CENA

Informácie k platbám nájdete v jednotlivých prospektoch.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na FTF VŠMU: 9.11.2018,  9.00 – 13.00 (piatok) FTF VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

 

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM všetky štud. programy okrem zvuk. skladby9. 11. 2018 (piatok),  14.00 hod., FTF VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava / Ateliér vizuálnych efektov má inú adresu: Zochova 5 – zelená budova po ľavej strane. Vstup je cez pravý drevený vchod (nie sklenený). Pri dverách je zvonček VŠMU, ľavé tlačidlo. Po zaznení bzučiaka na druhé poschodie schodmi.

 

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM – iba zvuková skladba16. 11. 2018 (piatok), 10.00 hod. , FTF VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

Konzultácie sú spoplatnené. Netreba sa na ne vopred prihlasovať.

 

POPLATOK ZA KONZULTÁCIE: 20,-  € (dvadsať eur)
uhradiť na účet:

Platba zo Slovenska a krajín EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882, BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 103, , špecifický symbol: 30 / Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 103, špecifický symbol: 30. / Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Ústrižok o zaplatení poplatku za konzultácie (papierové potvrdenie) treba priniesť na konzultácie. Nemôže sa platiť v hotovosti na mieste. SMS z banky, alebo iné typy elektronických potvrdení, neakceptujeme.

 

WORKSHOPY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM – Scenáristika filmu, Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu a Audiovizuálne štúdiá ponúkajú po konzultáciách aj intenzívne praktické workshopy k prijímacím skúškam. Účasť na workshope je podmienená účasťou na konzultáciách. Viac informácií nájdete TU.