PROTOKOL O PRIEBEHU DOPLŇUJUCÍCH VOLIEB ZÁSTUPCU FTF VŠMU
DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Voľby sa uskutočnili dňa 13.11.2018 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
Na priebeh volieb dohliadala volebná komisia v zložení:
doc. Leo Štefankovič – predseda
prof. Stanislav Párnický – člen
Ing. Vladimír Slaninka – člen

Volebná komisia:
1. pred začatím volieb skontrolovala volebnú urnu a počet vyhotovených volebných lístkov;
2. evidovala počet vydaných volebných lístkov
3. po skončení volieb rozpečatila urnu a spočítala hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom
a skonštatovala, že:
a) zo 102 oprávnených voličov, uvedených v zozname si volebný lístok prevzalo 28 voličov;
b) do urny bolo vhodených 28 hlasovacích lístkov, z ktorých boli 28 platných a 0 neplatných

navrhovaní kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
I. Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD. 20
II. Mgr. art. Peter Pokorný, ArtD. 8

Do zamestnaneckej časti AS VŠMU bol za FTF VŠMU právoplatne zvolený: Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD.
V Bratislave 13.11.2018

doc. Leo Štefankovič
predseda volebnej komisie


VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
do zamestnaneckej časti AS VŠMU
za FILMOVÚ a TELEVÍZNU FAKULTU VŠMU

Predseda Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 20a Zásad volieb do AS VŠMU v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 10. 2. 2014 vyhlasuje doplňujúce voľby na kandidáta/kandidátku na člena/členku AS VŠMU z radov vysokoškolských učiteľov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.

VOĽBY SA USKUTOČNIA 13. 11. 2018
na prvom poschodí FTF VŠMU (oproti dekanátu)

Navrhovať kandidáta/-tku a využiť svoje volebné právo môže každý/-á výsokoškolský/-á učiteľ/-ka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.
Návrhové lístky (ktoré obsahujú meno a priezvisko kandidáta/-ky, pracovné zaradenie, pracovisko a písomný súhlas kandidáta/-ky s kandidatúrou) sa nachádzajú na sekretariáte dekana a na webovom sídle fakulty. Po ich vyplnení ich treba odovzdať v zatvorenej obálke označenej DOPLŇUJÚCE VOĽBY na sekretariáte DF VŠMU.

Voľby povedie volebná komisia v zložení:
Doc. Leo ŠTEFANKOVIČ preseda
Prof. Stanislav PÁRNICKÝ člen
Mgr. Vladimír SLANINKA člen

Harmonogram volieb:
8. 11. do 14.30 koniec registrácie kandidátov
9. 11. zverejnenie zoznamu kandidátov na internetovej stránke fakulty a na verejnej výveske
13. 11. 2018 v čase od 10.00 do 14.00 pred dekanátom FTF
14. 11. 2018 zverejnenie výsledku volieb na internetovej stránke a na verejnej výveske fakulty

V Bratislave, 29. októbra 2018

prof. Mgr.Art Peter Pavlac
predseda AS VŠMU

AS_VSMU_2018 NAVRH