VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU
Novým členom zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU sa so súčtom 28 potvrdených hlasov stáva odborný asistent Ateliéru strihovej skladby

Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD.
Patrik Pašš
predseda volebnej komisie FTF VŠMU

v Bratislave 13.11.2018


Ku dňu 8.11.2018 do 14.30 bol do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU za Filmovú a telvíznu fakultu VŠMU nominovaný jeden kandidát:

odborný asistent Ateliéru strihovej skladby
Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD.


VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU
za FILMOVÚ a TELEVÍZNU FAKULTU VŠMU

Predseda Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 20a Zásad volieb do AS FTF VŠMU v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 10. 2. 2014 vyhlasuje doplňujúce voľby na kandidáta/kandidátku na člena/členku AS FTF VŠMU z radov vysokoškolských učiteľov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.

VOĽBY SA USKUTOČNIA 13. 11. 2018
na prvom poschodí FTF VŠMU (oproti dekanátu)

Navrhovať kandidáta/-tku a využiť svoje volebné právo môže každý/-á výsokoškolský/-á učiteľ/-ka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.
Návrhové lístky (ktoré obsahujú meno a priezvisko kandidáta/-ky, pracovné zaradenie, pracovisko a písomný súhlas kandidáta/-ky s kandidatúrou) sa nachádzajú v prílohe informačného mailu. Po ich vyplnení ich treba do 8.11.2018 odovzdať v zatvorenej obálke označenej DOPLŇUJÚCE VOĽBY na sekretariáte FTF VŠMU.

Voľby povedie volebná komisia v zložení:

Patrik Pašš
Eva Filová
Marcela Žgančíková

V rovnakom termíne, čase a na rovnakom mieste sa budú zároveň konať aj voľby do Akademického senátu VŠMU, preto prosíme navrhovateľov, aby okrem kandidátov do akademického senátu FTF VŠMU navrhovali aj kandidáta do akademického senátu VŠMU.

Harmonogram volieb:
8. 11. 2018 do 14.30 koniec registrácie kandidátov
9. 11. 2018 zverejnenie zoznamu kandidátov na internetovej stránke fakulty a na verejnej výveske
13. 11. 2018 v čase od 10.00 do 14.00 voľby na prvom poschodí FTF VŠMU (oproti dekanátu)
15. 11. 2018 zverejnenie výsledku volieb na internetovej stránke a na verejnej výveske fakulty

V Bratislave, 29. októbra 2018

Patrik Pašš
predseda volebnej komisie FTF VŠMU

 

AS_FTF VSMU_2018 NAVRH