Harmonogram zápisov:

17.9.2018 – 1.mgr ročníky:

8.00 hod: audiovizuálne štúdiá, animovaná tvorba, kameramanská tvorba

9.00 hod: vizuálne efekty, produkcia audiovizuálneho umenia

10.00 hod: réžia dokumentárneho filmu, réžia hraného filmu

11.00 hod: scenáristika filmu

12.00 hod: strihová skladba, zvuková skladba

 

18.9.2018 – 2.mgr ročníky:

8.00 hod: audiovizuálne štúdiá, animovaná tvorba, kameramanská tvorba

9.00 hod: vizuálne efekty

10.00 hod: réžia dokumentárneho filmu, réžia hraného filmu, produkcia audiovizuálneho umenia

11.00 hod: scenáristika filmu

12.00 hod: strihová skladba, zvuková skladba

 

 

POKYNY K ZÁPISOM

 

AKO POSTUPOVAŤ PRED ZÁPISOM: TVORBA VÁŠHO ŠTUDIJNÉHO PLÁNU

 

POVINNÉ PREDMETY:  Váš študijný plán na akademický rok obsahuje povinné predmety (predmety typu „A“), ktoré ste povinný absolvovať. Do zápisného listu v AISe sú už zaradené. S týmito predmetmi v AISe nemanipulujte.  V prípade, že ste minulý rok dostali z nejakého povinného predmetu Fx, tento rok ho budete opakovať. Máte ho automaticky zapísaný.  Vašou úlohou a zodpovednosťou je skontrolovať si na základe stanoveného študijného plánu správnosť zapísaných povinných predmetov, ako aj predmetov, ktoré opakujete a nahlásiť prípadnú chybu na Študijnom oddelení najneskôr do termínu zápisu. Študijné oddelenie nezodpovedá za prípadné chyby v zápisných listoch. Študijné plány nájdete tu: https://ftf.vsmu.sk/studium/pre-studentov/

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PVP) SI BUDETE DO ZÁPISNÉHO LISTU V AISE ZARADOVAŤ SAMI. Je dôležité, aby ste si PVP zapísali čo najskôr, pretože niektoré z týchto predmetov majú nastavený limit účastníkov a keď sa prekročí, na predmet sa nemusíte dostať. Ak si výberom konkrétneho PVP nie ste istí, môže Vám pomôcť študijný poradca – pedagóg z Vášho ateliéru, ktorý bude tesne pred zápisom a počas neho sedieť v ateliéri / na katedre. (Informácie o predmetoch nájdete v infolistoch v AISe) Dôležité upozornenie: PVP si  vyberáte na zimný, aj letný semester. Nie je povolené vybrať si PVP, ktoré ste už v minulosti absolvovali.

 

VÝBEROVÉ PREDMETY (VP) SI BUDETE DO ZÁPISNÉHO LISTU V AISE ZARADOVAŤ SAMI. Postupujte rovnako ako pri zadávaní PVP. Výberové predmety Odborná prax v externom prostredí Z/L a Spolupráca na filmových workshopoch a podujatiach Z/L si môžete dať zapísať aj počas akademického roka v prípade, že získate prax, alebo začnete spolupracovať na podujatiach. V takom prípade kontaktujte mailom prodekanku pre štúdium, ktorá Vám predmet po posúdení relevantnosti zapíše. Jednotlivé prípady budú posudzované a riešené individuálne. (Informácie o predmetoch nájdete v infolistoch v AISe). VP si vyberáte na zimný aj letný semester. Nie je povolené vybrať si VP, ktoré ste už v minulosti absolvovali.

Máte šancu vybrať si aj výberové predmety z Divadelnej fakulty a Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.  Nájdete ich na tomto odkaze: https://ftf.vsmu.sk/2018/09/02/vyberove-predmety-divadelnej-fakulty-a-hudobnej-a-tanecnej-fakulty/

NÁVOD na zadávanie povinne voliteľných a výberových predmetov do AISU nájdete  TU.

Predbežný rozvrh vyhľadáte nasledovne: Po prihlásení do AIS  – kliknete na Rozvrh hodín v ľavom menu. Vyberte akademický rok 2018/19 a zimný semester (v letnom semestri je rozvrh takmer totožný). Potvrďte šípkou vpravo. Následne kliknite na piatu záložku  Študijný program, aktivujte pravou šípkou, vyhľadajte svoj ročník a študijný program. Po kliknutí na oko sa vám zobrazí ponuka povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov pre vašu študijnú skupinu. V prípade otázok ohľadne rozvrhu kontaktujte Mgr.V.Slaninku vslaninka@gmail.com.

Predmety Spoločensko vedný seminár A,B sa vrátili do študijných plánov.

 

AKO POSTUPOVAŤ POČAS ZÁPISU

V deň zápisu (tesne pred zápisom) si môžete dať na katedre / v ateliéri skontrolovať prítomnému pedagógovi zapísané predmety v AIS-e. Môžete sa s pedagógom zároveň poradiť o vhodnosti výberu povinne voliteľných, alebo výberových predmetov a urobiť isté zmeny v skladbe PVP a VP. Následne s finálne vybudovaným študijným plánom navštívite Študijné oddelenie MGR. stupňa  v stanovenom termíne, kde Vám študijná referentka vytlačí protokol o študijnom pláne v dvoch exemplároch. Podpíšete ich, jeden exemplár si vezmete, druhý ostáva na Študijnom oddelení. Tento je pre Vás na nadchádzajúci akademický rok záväzný.

K zápisu ste povinný priniesť vytlačené, vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie – stiahnite si ho tu: CESTNE VYHLASENIE MGR_SUBEZ STUDIUM_18-19

Do 28. 09. 2018 máte výlučne v prípade rozvrhovej kolízie možnosť zmeniť si povinne voliteľné a výberové predmety (pozn.: neplatí pre predmety Odborná prax v externom prostredí Z/L a Spolupráca na filmových workshopoch a podujatiach Z/L ). Po zmene predmetov sa študentovi na Študijnom oddelení vytlačí protokol o zmene študijného plánu.

Osobná účasť študenta na zápise je nutná. Neúčasť na zápise ospravedlňuje len lekárske potvrdenie o PN, úmrtie v najbližšej rodine, alebo súdne konanie. V takomto prípade sa zápis študenta uskutoční dodatočne, najneskôr však do začiatku výučby. /Čl. 8, ods. 3 Študijného poriadku FTF VŠMU/

 

PROLONGÁCIA ISIC: Ak ste zaplatili povinný poplatok, tesne po zápise sa zo Študijného oddelenia odoberiete na prolongáciu preukazu ISIC za Mgr. Katarínou Révayovou na Hudobnú a tanečnú fakultu, 2.poschodie, číslo dverí 222. V kancelárii býva do 13.00 hod. Kontakt na p.Révayovú: ais2@vsmu.sk.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 

  • získať 120 kreditov aj vrátanie kreditov za štátne skúšky,
  • absolvovať všetky povinné predmety,
  • absolvovať minimálny počet povinne voliteľných predmetov,
  • absolvovať všetky predpísané štátne skúšky a obhajobu diplomovej práce.

Štandardná dĺžka štúdia pre magisterský študijný program sú dva roky. Štúdium nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac než dva roky, v opačnom prípade sa študent vylučuje zo štúdia.

V prvom roku štúdia musí študent absolvovať predmety v min. počte kreditov 40, pričom najnižší počet kreditov za semester je 15. V 2. ročníku táto podmienka neplatí.

Nesplnenie ktorejkoľvek z vyššie zmienených podmienok má za následok vylúčenie zo štúdia.

Ak ste druhák a v minulom akademickom roku ste z niektorého povinného predmetu dostali FX, musíte ho tento rok opakovať. Opätovné získanie FX z toho istého povinného predmetu má za následok vylúčenie zo štúdia.

Ak ste druhák a opakujete povinný predmet s následnosťou, budete predlžovať  štandardnú dĺžku štúdia a po druhom roku štúdia Vám vznikne povinnosť platenia za štúdium.

Študenti Audiovizuálnych štúdií a Vizuálnych efektov sú povinní počas celého MGR. štúdia zapísať si minimálne 6 jednosemestrálnych povinne voliteľných predmetov. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 12.

Študenti ostatných št. programov a plánov sú povinní počas MGR. štúdia zapísať si a absolvovať počas celého MGR. štúdia minimálne štyri jednosemestrálne povinne voliteľné predmety. Minimálny počet kreditov za PV predmety je 8.

Ak ste druhák a z konkrétneho povinne voliteľného predmetu ste dostali v minulom roku Fx, nemusíte si ho tento rok znova zapísať. Môžete si miesto neho zapísať aj iný, alebo žiaden, ak ste už absolvovali stanovený počet povinne voliteľných predmetov. Opakované Fx z toho istého povinne voliteľného predmetu má za následok vylúčenie zo štúdia.

Skúšky: Bežný predmet (povinný, povinne voliteľný a výberový) má riadny termín skúšky a nárok máte na dva opravné termíny. Predmet štátnej skúšky má riadny termín a iba jeden opravný. V prípade, že v riadnom aj v opravnom termíne dostane z predmetu štátnej skúšky FX, ste vylúčený zo štúdia.

Počas štúdia sa riaďte časovou organizáciou akademického roka 2018/19, kde nájdete všetky dôležité termíny: Časová organizácia akademického roka 2018/19

Napĺňanie podmienok študijného programu je Vašou zodpovednosťou. Je vo Vašom vlastnom záujme sledovať si, či máte dostatočné počty kreditov, dosť absolvovaných povinne voliteľných predmetov, a pod.. Ostatné podmienky vrátane podmienok pre absolvovanie štátnych skúšok nájdete v Študijnom poriadku FTF VŠMU, ktorý si preštudujte a riaďte sa nimi: Študijný poriadok