OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Predseda Akademického senátu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že Akademický senát vypísal termín voľby dekana FTF VŠMU na 27. júna 2018.

Voľba sa uskutoční na osobitnom zasadnutí AS FTF VŠMU po skončení Predvolebného zhromaždenia, na ktorom kandidáti uchádzajúci sa o funkciu dekana prednesú svoje koncepcie riadenia a rozvoja fakulty na celé nasledujúce volebné obdobie a poskytnú odpovede na prípadne otázky členov Akademickej obce.

Predvolebné zhromaždenie predseda senátu zvoláva na 27. júna 2018 na 13,oo hod. do kinosály fakulty.

Do stanoveného termínu boli AS FTF VŠMU doručené dva návrhy kandidátov na funkciu dekana:

prof. Darina Smržová
doc. Maroš Šlapeta

Oba návrhy obsahujú všetky predpísané náležitosti a obaja kandidáti spĺňajú všetky podmienky kandidatúry požadované bodom 2. článku 7 Štatútu.

Priebeh a pravidlá voľby upravuje článok 7 (body 1 – 13) Štatútu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

prof. Stanislav Párnický
predseda AS FTF VŠMU


ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV:

CV DARINA SMRZOVA

CV MAROS SLAPETA