Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

pre študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

 

1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na réžiu a producentskú prípravu dokumentárneho filmu, s úväzkom 1,0

 

1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na dramaturgiu a scenáristiku, s úväzkom 1,0

 

1 funkčné miesto docenta pre študijný program Produkcia audiovizuálneho umenia so zameraním na producentské činnosti pri vývoji, výrobe a postprodukcii audiovizuálnych diel s dôrazom na stratégiu ich rozpočtovania, s úväzkom 1,0

 

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

– umelecko-pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže

– kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov, umelecká, resp. vedecká činnosť

 

Požadované doklady:

– prihláška do výberového konania

– profesijný životopis

– doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu

– portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti

– písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu

 

Termín podania prihlášky: do 20.6.2018

 

Termín výberového konania: 2.7.2018

 

Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.

 

 

V Bratislave, 31.5.2018

 

prof. Ondrej Šulaj

dekan FTF VŠMU