PRESTUP NA ŠTÚDIUM PRÍSLUŠNÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU FTF VŠMU Z TOTOŽNÉHO, ALEBO PRÍBUZNÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU NA INEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SR, ALEBO V ZAHRANIČÍ

 

V zmysle článku 53, odsek 5 až 10 platného Študijného poriadku Filmovej a televíznej fakulty v Bratislave, FTF VŠMU môže povoliť zápis na štúdium študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole.

Študent (uchádzač o prestup) musí splniť nasledovné podmienky:

a) najneskôr do 15. mája bežného roka na adresu FTF VŠMU, Študijné oddelenie bakalárskeho, alebo magisterského stupňa, Svoradova 2, 813 01 Bratislava doručí v jednej obálke doporučene poštou (posledný dátum na pečiatke pošty: 15.5.), alebo osobne:

  1. oficiálnu, vlastnoručne podpísanú žiadosť o prestup na štúdium príslušného študijného programu FTF VŠMU, určenú dekanovi FTF VŠMU. Tu si stiahnite vzor žiadosti .
  2. rozhodnutie o prijatí na súčasne navštevovanú vysokú školu (úradne overená kópia, alebo originálne potvrdenie zo študijného oddelenia súčasne navštevovanej VŠ),
  3. potvrdenie o študijných výsledkoch na súčasne navštevovanej vysokej škole, ak už študent na nej študoval (úradne overená kópia, alebo originálne potvrdenie zo študijného oddelenia súčasne navštevovanej VŠ),
  4. motivačný list (max 1,5 normostrany),

b) zúčastní sa a úspešne absolvuje zisťovaciu skúšku, ktorú mu dekan FTF VŠMU môže v prípade kladného posúdenia jeho žiadosti a príslušných príloh povoliť vykonať. Je nevyhnutné, aby študent počas zisťovacej skúšky preukázal talent a osobné predpoklady pokračovať v štúdiu na FTF VŠMU.

V prípade, že dekan FTF VŠMU posúdi žiadosť uchádzača o prestup záporne, uchádzač o tom dostane oficiálne vyrozumenie  do vlastných rúk do dvoch týždňov od doručenia žiadosti.

V prípade, že dekan na základe žiadosti  uchádzača o prestup mu povolí účasť na zisťovacej skúške, uchádzačovi bude doručená pozvánka na ňu najneskôr týždeň pred jej konaním.

Zisťovacie skúšky sú komisionálne a konajú sa v júni príslušného roka. Komisie pre jednotlivé študijné programy menuje dekan FTF.

Počas zisťovacej skúšky komisia preveruje talentové predpoklady, osobnú motiváciu a schopnosti uchádzača v danom študijnom programe. Predseda komisie uchádzačovi dostatočne vopred oznámi praktické aj teoretické okruhy, na ktoré sa pri skúške komisia zameria.

Komisia má právo od uchádzača vyžiadať si pred zisťovacou skúškou súbor jeho umeleckých výkonov / teoretických prác. Uchádzač je v takom prípade povinný ich dodať buď osobne, zaslať do určenéhotermínu poštou, alebo elektronicky podľa preferencií komisie. V prípade, že tak nevykoná, nebude k zisťovacej skúške pripustený.

Dekan FTF na základe výsledkov zisťovacej skúšky (zápis komisie zisťovacej skúšky) rozhodne o žiadosti uchádzača  o prestup do 30 dní od zisťovacej skúšky. Rozhodnutie o prestupe sa doručuje študentovi osobne, alebo poštou do vlastných rúk.

Na základe splnenia všetkých podmienok, dňom zápisu na štúdium na FTF VŠMU sa študent stáva študentom FTF VŠMU a jeho predchádzajúce štúdium na inej vysokej škole sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza jeho zápisu na štúdium na FTF VŠMU.

FTF VŠMU oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis a dátum zápisu.