Záujemcovia o štúdium na FTF VŠMU zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium.
Podľa § 56 Zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“) základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 Zákona o vysokých školách).
Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia. Tento doklad vydáva okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o uznávaní ukončeného vzdelania na stredných školách záujemca nájde na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.minedu.sk/study-in-slovakia/