Letná škola filmového jazyka 2017

Letná škola filmového jazyka pre neštudentov, alebo budúcich študentov FTF VŠMU.

V dňoch 1.7.2017 – 12.7.2017 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutoční 11. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

 


Prihlásení účastníci LŠFJ 2017

1. Belov Michael 16.  Majerský Matej
 2. Velebír Adam
 3. Witkovsky Michal
 4. Fajnorová Dagmara
 5. Domeová Beáta
 6. Marcel Korec
 7. Harkabus Adam
 8. Zelenay Martin
 9. Radó Juraj
 10. Košč Peter
 11. Frýdecký Stanislav
 12. Goncalves Martin
 13. Žuborová Kristina
 14. Machalová Simona
 15. Harmanová Anna

 

POKYNY NA ZAPLATENIE POPLATKU PRE UŽ PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV LŠFJ až po výzve organizátora

Určenie

Výukového kurzu sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez rozdielu skúseností a pracovného zaradenia. Vítaní sú záujemcovia z radov uchádzačov o filmové vzdelanie na FTF VŠMU. Kurz je ďalej určený pre pracovníkov z oblasti audiomediálnej tvorby Slovenska, Čiech a Moravy. Predpokladá sa ukončené stredoškolské vzdelanie alebo jeho blízke predpokladané ukončenie.

Certifikát

Účastníci po ukončení letného výučbového programu obdržia osvedčenie o absolvovaní LŠFJ. Toto osvedčenie je dokladom FTF VŠMU o získaní základných tvorivých skúseností z oblasti filmového umenia.

Bližšia charakterizácia výučbového programu

Účastníci programu v priebehu 12 pracovných dní získajú základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie, kameramanského spracovania, strihového a zvukového postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií v základných žánrových oblastiach spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby.

Metódou výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, analýzy a tvorba praktických audiovizuálnych produktov. Účastníci majú možnosť si priniesť vlastné práce, pri ktorých majú záujem o analýzu. Účastníci si v domácom prostredí pripravia predbežné dokumentárne a hrané témy, realizovateľné v improvizovaných podmienkach v uliciach Bratislavy alebo v priestoroch školy.

V posledný deň LŠFJ dôjde k prezentácii vzniknutých filmov s odbornou analýzou pedagógov FTF VŠMU. Zároveň prebehne hlasovanie zúčastnených o najpopulárnejší film Letnej školy. Víťaz hlasovania obdrží pamätnú plaketu. Filmy budú následne zavesená na školský server FTF VŠMU, budú ponúknuté k stiahnutiu účastníkom prostredníctvom internetu v plnej kvalite a budú zavesené aj na portál AZYL, kde prebehne ďalšie hlasovanie o popularite vzniknutých filmov.

Hlavná cena hlasovania popularity vzniknutých filmov pre ročník LŠFJ 2017.

Cena

Cena výučbového programu je 360,- EUR. V cene je zahrnuté pedagogické vedenie a technické zabezpečenie programu. Ubytovanie, doprava a strava je na vlastné náklady účastníkov kurzu.

Pedagógovia

Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

AST Doc. Ditrichová, ArtD., Mgr.art. Hečko , ArtD.,
ART prof. Párnický,
ADT Mgr. art. Katarína Hlinčíková,
AKT Mgr. art. Lieberberger,ArtD
ASS prof. Labík, ArtD., Doc. Švec, ArtD., a študenti ASS a VFX
AZS Mgr. art. Kozák, ArtD., Mgr. art. Ivanov, ArtD., Mgr. art. Čuvaj, ArtD.
KPD Doc. Ján Oparty, ArtD.,

Pokyny záujemcom

1) Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk
2) Z ponuknutých oblastí vybrať dve, ktoré preferujete.
a) Scenáristická tvorba
b) Réžijná tvorba
c) Dokumentárna tvorba
d) Animovaná tvorba
e) Kameramanská tvorba
f) Strihová skladba
g) Zvuková skladba
h) Vizuálne efekty
i) Produkcia
j) Filmová veda
3) Uviesť jednou vetou doterajší vzťah k filmu.
4) Prostredie, v akom sa uchádzač pohybuje.
5) Uviesť možnosť použitia vlastnej kamery a laptopu s možnosťou strihu alebo bez možnosti strihu.
6) E-mail adresa a poštová adresa záujemcu pre spätnú komunikáciu + tel. číslo mobilu.

 

01.07.17        
08,30-10,45 Barco alebo iná učebňa Organizácia Úvod – zoznamovanie, program prof.Labík
10,45-11,30 Barco alebo iná učebňa Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác prof.Labík,
11,30-13,00 Barco alebo iná učebňa Dramaturgia skladby Kreslený fotoscenár na voľnú tému prof.Labík,
  OBED      
14,00-16,15 Barco Dramaturgia a scenáristika Základy dramaturgie Doc.Ditrichová, ArtD.,
16,15-17,45 Barco Dramaturgia a scenáristika Zadanie hraného cvičenia Doc.Ditrichová, ArtD.,
17,45-18,30 Barco Dramaturgia a scenáristika Analýza domácich literárnych prác Doc.Ditrichová, ArtD.,
02.07.17        
08,30-10,00 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia Liebenberger, ArtD.,
10,00-11,30 Ateliér veľký, malý Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri, Liebenberger, ArtD.,
11,30-13,00 Ateliér veľký, malý Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri, Liebenberger, ArtD.,
13,00-14,00   OBED    
14,00-16,00 strižňa 15, strižňa 19 Strih Strihová skladba študent
16,00-19,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc.Švec,ArtD.,
03.07.17        
08,30-11,00 Barco Zvuková skladba Teória zvukovej skladby Kozák,ArtD.
11,00-11,45 Barco Zvuková skladba Úvod do jednozáberovky Kozák,ArtD., prof.Labík
11,40-16,00 6 zvukovo odlišných miest v Bratislave Zvuková skladba + kamera Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku Kozák,ArtD., prof.Labík
16,00-18,30 Barco Zvuková skladba + kamera Vyhodnotenie praktika zvuku Kozák,ArtD., prof.Labík
04.07.17        
08,30-10,30 Barco Projekcia hraného filmu Dramaturgická analýza hraného filmu Prof. Tatárová
10,30-13,00 Barco Kritický seminár Dramaturgická analýza hraného filmu Prof. Tatárová
13,00-14,00   OBED    
14,00-16,15 Barko Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. art. Teodor Kuhn
16,15-18,30 Barko Dramaturgia Neprofesionálny 5 minútový film Hečko, ArtD.,
05.07.17        
08,30-13,00 Barko, vestibul, učebne Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Doc. Ditrichová, prof.Labík,
13,00-14,00     OBED  
14,00-17,00 Barco Dokumentárna tvorba Úvod do dokumentárneho filmu, zadanie dok. filmu Mgr.art.Katarína Hlinčíková
17,00-18,30 Barco Organizácia nakrúcania   prof.Labík,
06.07.17        
08,30-18,30 Vestibul, Barco, BA – Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 2 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof.Labík, št. strihovej skladby
07.07.17        
08,30-18,30 Vestibul, Barco, BA – Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 2 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof.Labík, št. strihovej skladby
08.07.17        
08,30 – 21,00 Strižne 15,16,19, Avid, učebne 210,211,212,213,214 Strih, dokrútky nedokončených projektov Organizácia strihu projektov + dokrútky prof.Labík, št. strihovej skladby
10,00 -21,00 BA – Staré mesto Dokumentaristika Realizácia dokumentárneho filmu  
 09.07.17        
08,30-18,30 BA-staré mesto Realizácia dokumentárneho projektu  
08,30-21,00 Strižne 15,16,19, Avid, učebne 210,211,212,213,214 Strih Strih hraneho projektu prof.Labík, št. strihovej skladby
14,00-16,15 Barco Dejiny filmu, filmová veda Projekcie a analýzy filmov a žánrov Mgr. Konečný
10.07.17        
08,30-21,00 Strižne 15,16,19, Avid, Strih Strih hraneho a dokumentárneho projektu prof.Labík, št. strihovej skladby
08,30-10,00 Strižne Dokumentaristika Konzultácie Mgr.art.Katarína Hlinčíková
10,00-13,00 Strižne Strih Konzultácie hraného cvičenia prof.Labík
17,00-18,30 Barco Produkcia (v prípade záujmu) Základy produkcie Mgr. art. Panak
11.07.17        
08,30-18,30 Zvuková réžia Strih, zvuk export projektov Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov Mgr.art.Čuvaj
08,30-18,30 Strižňa 15 Grading Farebná úprava vlastných projektov Bc. Šabík
14,00-16,15 Barco Dejiny filmu, filmová veda Projekcie a analýzy filmov a žánrov Mgr. Konečný
18,15-23,00 Nádvorie školy Gril party (v prípade záujmu) Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú.(Finančná dotácia z prostriedkov LŠ) prof.Labík, št. strihovej skladby
12.07.17        
08,00-13,00 Strižne 15,16,19, Avid Strih, zvuk Príprava projekcií prof.Labík, študent
13,00-14,00   OBED    
14,00-14,15 Barco alebo pred školou Fotografovanie Veľmi široké usmievanie Všetci účastníci
14,15-18,30 Barco Projekcie a analýzy Analýza zrealizovaných projektov Kolektív pedagógov

 

Odporučená literatúra LŠFJ

Zvuková skladba na Letnej škole filmového jazyka

Z ohlasov LŠFJ 2016.

„Ja osobne som sa na kurz prihlásila nakoľko v danej oblasti pracujem a cítila som medzery v mojich doterajších poznatkoch a zručnostiach. 12 dní mi dalo veľa poznatkov, skúseností a zručností, ktoré určite využijem v budúcnosti. … . Letná škola je skvelou možnosťou pre ľudí z brandže, ktorí sa chcú naučiť viacej a zisťiť kde robia chyby, naučiť sa nové veci, rovnako ako aj pre budúcich študentov chystajúcich sa na prijímačky.“

„Veľa som sa toho naučila a natočila som svoj prvý krátky film.“

„Určite to priblížilo všetky zamerania, a uchádzač o štúdium na VŠMU sa môže počas 12tich dní rozhodnúť a prehodnotiť, o ktorý odbor má záujem. Všetky programy sme na letnej škole stručne načrtli, ale určite nebudem hovoriť len za seba, keď poviem, že som získal množstvo užitočných rád do budúcna. Áno, mala zmysel a prajem vám aby sa každý ročník naplnil lebo aj týmto programom podla mňa zasievate na Slovensku možno budúcich, špičkových ludí v oblasti filmu.“

 

Z ohlasov LŠFJ 2015.

„No a samozrejme urcite Vam rada zaslem vsetko, co uz budem mat hotove. Inak i …….. sa pozdaval moj kratky film o reklamach a je mozne, ze budeme tocit este jeden kratky film v tejto teme, tak vidite, ako rychlo sa to vsetko vdaka letnej skole rozbieha! Ja Vam velmi dakujem za Vasu pedagogicku i ludsku ucast na Letnej skole a tesim sa, ze som ju absolvovala, a ze mozno i v buducnosti s dobrym timom nieco nakrutim.“

„Chcem Vám ešte raz poďakovať za skvelý zážitok, ktorým pre mňa bola Vaša letná škola. Odniesol som si od Vás veľa cenných znalostí a skúseností ale aj zábavných spomienok. … Súčasne Vás chcem poprosiť o radu. …“

„Chcem sa Vám pochváliť že vďaka skúsenostiam z LŠFJ som dostala peknú stáž v Mestskej televízii v TT, takže ma popri škole čaká robotka ktorá (ako som hovorila) ma tak zaujímala :-)“

„Ešte raz sa vám chcem poďakovať za letnú školu. Veľmi mi pomohla. Od vtedy sa pozerám na filmy inak.“

 

Z ohlasov LŠFJ 2014.

„hneď 3. júla som prejavila svoje nadšenie i poctu, že môžem byť na LŠ. Svoj vzťah k tomuto výučbovému programu som povedala aj v Zuzkinej ankete… Nečakala som však, že sa mi celý týždeň budú snívať obrazy, snívať, ako strihám film. (Takto intenzívne som snívala myšlienky a riešenia len pri písaní kandidátskej dizertačnej práce alebo básne pri dohotovovaní zbierok.) Asi v tom boli aj výčitky svedomia, že som sa k intenzívnemu strihaniu nedostala, až v sobotu od obeda. Zatiaľ si robím prípravné, cvičné sekvencie.“

„Ďakujem Vám ešte raz za možnosť zúčastniť sa tohto úžasného workshopu.“

 

Z ohlasov LŠFJ 2012.

„Este raz dakujem za vsetko, bolo super.“

„…po uzasnej skusenosti z LSFJ by som sa chcela prihlasit aj na DVFJ. Dufam ze sa nas nazbiera dost aby sa kurz konal este tento rok.“

„Este raz chcem podakovat za letnu skolu, mne osobne dala viac ako som ocakaval a otvorila mi uplne novy svet o ktorom som len velmi zdaleka tusil 🙂 verim ze sa to odrazi aj na mojej tvorbe.“

„Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za Letnú školu filmového jazyka ktorá mi určite rozšírila obzor a vedomosti v mnohých oblastiach týkajúcich sa filmu a hlavne som zistil čo ešte všetko neviem…

Nadobudnuté vedomosti určite budem ďalej praktizovať a učiť sa ďalej :-).“

„…len sa chcem skromne pochvalit ze som prijaty na famu – odbor zvukova tvorba. Pri tej prilezitosti vam chcem podakovat, bez letnej skoly filmoveho jazyka by som sa k tomuto snu z mladosti asi nikdy naplno nevratil. A zaroven prijmacky by som asi bez „okna“ do sveta filmoveho jazyka tiez nespravil. …“

 

Z ohlasov LŠFJ 2010.

„…chcem sa Vam podakovat za ten preuzasny cas straveny na letnej skole. Bol to skvely napad nieco taketo organizovat. Skoda, ze uz to vsetko skoncilo a treba sa venovat aj inej realite. Prosim Vas, podakujte za mna ….., ze mi pomohol ten film zostrihat a upravit tak, aby to bolo pozeratelne, hoci tam bolo tolko chyb (tym nemyslim len tie zabery; tam bolo vela inych veci nedomyslenych a zle spravenych, ale ja som od toho zasa vela necakala ani, kedze to bol moj prvy film; hadam dalsie budu lepsie). A obdivujem Vas, ze to tak vsetko dokazete organizovat. Velka vdaka za vsetko.“

„…v mene nášho syna ……., ktorý absolvoval LŠFJ 2010, sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už niekoľko rokov podieľajú na organizovaní tejto akcie. Pre ……., t.č. študenta 3. ročníka ……., to bolo veľmi prospešné a získal nové skúsenosti a podnety. Pri tvorbe svojho filmového dielka síce veľa v noci nepospal, práca ho však pohltila a zdalo sa, že mu to neprekáža. Vzhľadom k tomu, že patrí medzi záujemcov o štúdium na FTF VŠMU, po skončení LŠFJ 2010 sa naštartoval do ďalšej práce v tejto oblasti tak, aby sa na konzultáciách s uchádzačmi o štúdium, mal čím odprezentovať.

Ešte raz Vám všetkým – srdečná vďaka.“

 

Z ohlasov LŠFJ 2009

„…by som Vam chcel podakovat za uzasnu moznost „pricuchnut“ si k filmovej tvorbe. Kurz predcil vsetky moje ocakavania tak z odbornej, ako aj ludskej stranky (tj. pristup pedagogov).“

„Veľmi spokojná, skvelí ľudia, veľa zážitkov, iba už maximálne vyčerpaná. Bola to úžasná skúsenosť, geniálnych 12 prázdninových dní. Bude mi to tu chýbať.“

„…chcem podakovat za to, ze som sa na kurze mohol zucastnit. Myslim

si, ze je to genialna myslienka a hlavne ma zmysel…“

 

Z ohlasov LŠFJ 2008.

„Na LŠFJ budem navždy spomínať len a len v dobrom, skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol sú nenahraditeľné a vďaka vynikajúcemu vedeniu všetkých pedagógov som sa naučil vnímať film a filmové umenie nielen očami, ale aj všetkými ostatnými vnemmi. Moje úsilie o zaradenie sa o filmárskeho prostredia sa po uplynulých týdňoch ešte zväčšil a vynaložím všetko svoje úsilie, aby som sa každým filmovým počinom zlepšoval. Taktiež sa pokúsim o prijatie na vašu školu a pevne verím, že bude úspešné, aj keď viem, že konkurencia je silná :-„

„vdaka za pozdvihnutie nalady“

„letna skola bola perfektna, skoda len, ze sa skoncila. Ja som uz opat v radiu, so zvukom, no obraz ziadny. Pride mi to akesi chudobne:)“

„ja nestihol som sa vam podakovat, dakujem za Vas, je vzacne a uzasne ze existuju ludia ktori ziju, robia a obetuju svoj cas a energiu pre svoje presvedcenie, dakujem za cas s vami bolo to pre mna vzacne a vazim si to“

„Dakujem aj ja Vam ze ste vobec s podobnym projektom zacali..som rada ze som sa ho mohla zucastnit.. „

„Cele dva tyzdne boli (po vsetkych strankach) VYNIKAJUCE, som rad, ze som sa mohol na tento kurz prihlasit. Od soboty je mi smutno, ze to netrvalo dlhsie.“

„…aj napriek tomu že sa mi počas 2 tyždnov nepodarilo nič natočiť dalo mi to vela a určite som zmenil aj pohlad na film… „

„Pre mna to bolo este o to vzacnejsie, ze uz mi ozaj chybalo to prepojenie s nasou kulturou a takto som sa jej aspon troska opat dotkla“