Ďalšie vzdelávanie 2017-2018

Vzdelávanie je neakreditovaným programom a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo budúcich študentov FTF VŠMU.
Pedagogický proces začne koncom septembra, je podmienený účasťou aspoň desiatich frekventantov a poplatok sa hradí na začiatku štúdia. V prípade nenaplnenia týchto podmienok sa kurz uskutoční so začiatkom o rok.

Prihlasovanie prebieha do konca septembra. Prihlášku adresujte len mailom (nie telefonicky): vizualneefekty@vsmu.sk

V prihlasovacom maili uveďte:
1. súčasné zamestnanie
2. vek
3. skúsenosti s filmom
4. kontakty: adresa, telefón, mail

Doteraz prihlásení záujemcovia:
1. Šormanová Monika
2. Mišún Jakub
3. Malenovska Klaudia
4. Zádorová Eva
5. Koleda Branislav
6. Frantis Vladislav
7. Moriconi Deia
8. Frantis Vladislav
9. Brnak Jakub

Pokyny na zaplatenie poplatku za ĎVFJ (až po výzve organizátorom)

FTF VŠMU v zmysle Vysokoškolského zákona a podľa zákona 568/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 315/2012 Z.z. z 21. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať ďalšie vzdelávanie. V zmysle tohto zákona FTF VŠMU otvorí v školskom roku 2017/2018 jednoročné (dvojsemestrálne) ďalšie vzdelávanie vo forme kurzu „Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka“. Štúdium je platené.

Cieľ:
Cieľom „Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka“ FTF VŠMU je osvojenie si teoretických základov filmového jazyka a základných remeselných zručností a návykov pri vytváraní námetov, scenárov a videofilmov v žánrových prevedeniach podľa záujmov uchádzačov.

Určenie:
Získané skúsenosti by mali byť aplikovateľné v prostrediach oblastných televízií, menších producentských centrách a v prostredí individuálnej amatérskej tvorby na Slovensku, Morave a Čechách. Kurz môže slúžiť ako prípravný (nultý) ročník pre budúce štúdium na FTF VŠMU. Účastníkmi kurzu môžu byť mimobratislavskí záujemcovia.

Forma:
Organizačná štruktúra ďalšieho vzdelávania predstavuje dvojsemestrálne štúdium, dva dni jedenkrát mesačne, ukončené realizáciou záverečnej filmovej práce počas záverečného týždňového sústredenia. Absolvent získava osvedčenie o absolvovaní s hlavičkou FTF VŠMU. Po absolvovaní prvého roka ďalšieho vzdelávania v prípade dostatočného počtu záujemcov je možné rozšíriť vzdelávanie o ďalší rok.

Predpoklady:
Predpokladom je prebiehajúce alebo ukončené stredoškolské vzdelanie, sebamotivácia a zaplatenie študijného poplatku vo výške 1 000,-EUR za rok štúdia. So študentom ďalšieho vzdelávania bude uzatvorená zmluva.

Technické zabezpečenie:
Účastníci využívajú učebne FTF VŠMU s ich technickým vybavením, strihové jednotky a v prípade potreby digitálne kamery, mikrofóny so šibenicami, všetko podľa určeného harmonogramu výroby.

Právne vymedzenie:
§ 2 zákona Celoživotné vzdelávanie
(1) Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
§ 4 Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania
(1) Druhy ďalšieho vzdelávania sú:
a) ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
d) záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
(2) Vzdelávacie inštitúcie uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie programy.
§ 5 Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania

Vzdelávacie inštitúcie sú:
a) gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy (ďalej len „školy“) a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy.

Týmto FTF VŠMU vyzýva záujemcov o takýto druh štúdia, aby prejavili svoj záujem. Najbližší termín začatia programu je v septembri školského roka 2017/2018.

Adresa kontaktu:
vizualneefekty@vsmu.sk

Pedagógovia.
Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:
AST prof. Tatárová, Doc. Ditrichová, ArtD., Mgr. art. Hečko, ArtD.
KPD Doc. Oparty, ArtD., Mgr. art. Pružincová, ArtD.,
ART prof. Párnický,
ADT Katarína Hlinčíková,
AKT Mgr. art. Lieberberger, ArtD., prof. Ďuriš,
ASS prof. Labík, ArtD., Doc. Švec, ArtD.,+ študenti
AZS Mgr. art. Kozák, ArtD., Ing. Poul, Mgr. art. Čuvaj, ArtD.
KAS Mgr. art. Konečný

Technické zabezpečenie.
Prevádzka školských zariadení vrátane sobôt.
Učebňa s videoprojektorom (Barco) a ďalšie učebne.
Štyri miestnosti so strihovými jednotkami.
Mini HD kamery, mikrofóny, šibenice a statívy na kamery.
Projekčné zariadenia, DVD prehrávače a televízory…

Predpokladaný harmonogram stretnutí Ďalšieho vzdelávania vzhľadom na minulý ročník.
V prípade dostatočného počtu záujemcov harmonogram bude upravený pre aktuálny štúdijný kalendár.

06.10.17 13:00 – 14:30 BARCO Prof. Labík, Metodické pokyny, úvodné privítanie
14:30 – 21:00 Kinosála Prof. Labík, Projekcia domácich prác, hodnotenie scenárov, poviedok a iných prác študentov, zadanie riportu.
07.10.17 09:00 – 10:30 Kinosála Doc. Švec Teória strihovej skladby
10:30 – 12:00 Kinosála Doc. Švec Teória strihovej skladby
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 406 Doc. Ditrichová Úvod do scenáristiky
14:30 – 16:45 406 Doc. Ditrichová Zadania scenáristickej tvorby, hodnotenie scenárov, poviedok…
16:45 – 17:30 Kinosála Prof. Labík Projekcia domácich prác a iných prác študentov, kresleného scenára, zadanie Riportu
17:30 – 19:00 Kinosála Prof. Labík Projekcia domácich prác, hodnotenie scenárov, poviedok a iných prác študentov, zadanie Postupu práce,
03.11.17 14:00 – 16:15 Ateliér kamery Liebenberger, ArtD. Základy práce v ateliéri.
16:15 – 18:30 Animovaná tvorba Gregorčok, ArtD. Základy animovanej tvorby
18:30 – 20:00 Strižne, animovaná tvorba Doc. Ditrichová Scénaristika
04.11.17 09:00 – 10:30 BARCO Mgr. art. Hlinčíková Základy dokumentárnej réžie
10:30 – 12:45 BARCO Mgr. art. Hlinčíková Základy dokumentárnej réžie
12:45 – 13:45 Obed
13:45 – 16:00 BARCO Doc. Švec Teória strihovej skladby
16:00 – 18:15 BARCO Prof. Labík Projekcia domácich prác prác študentov analýza Postupov prác, zadanie ďalšieho cvičenia
24.11.17 14:00 – 15:30 BARCO Mgr. Kozák, Prof. Labík, Liebenberger, ArtD. Praktikum kamery a zvuku – jednozáberovka – zadanie
15:30 – 18:00 exterier Praktikum kamery a zvuku – jednozáberovka – realizácia
17:00 – 20:00 BARCO Mgr. Kozák, Prof. Labík, Doc. Ditrichová, Liebenberger, ArtD. Praktikum kamery a zvuku – jednozáberovka – projekcia a vyhodnotenie
25.11.17 09:00 – 10:30 BARCO Prof.Tatárová Projekcia filmu
11:15 – 13:30 BARCO Prof.Tatárová Dramaturgický rozbor
13:30 – 14:30 Obed
14:30 – 16:45 BARCO Mgr. art. Hlinčíková Dokumentárny film
16:45 – 19:00 BARCO Prof. Labík Projekcie domácich prác, storyboardy atd
15.12.17 14:00 – 15:30 BARCO Liebenberger, ArtD. Základy kameramanskej tvorby
15:30 – 17:00 BARCO Liebenberger, ArtD. Základy kameramanskej tvorby
17:00 – 18:30 BARCO Liebenberger, ArtD., Základy kameramanskej tvorby
18:30 – 20:30 BARCO Doc. Ditrichová Scenáristická tvorba
16.12.17 09:00 – 13:30 Ateliér, interiér školy Švec ArtD., Prof. Labík + študent Ateliérové a interiérové cvičenie
13:30 – 14:30 Obed
13:00 – 14:30 BARCO Mgr. art. Hlinčíková Dokumentárny film
14:30 – 16:00 BARCO Mgr. art. Hlinčíková Dokumentárny film
16:00 – 17:00 BARCO Prof. Labík Analýza strihovej skladby
17:00 – 20:00 BARCO Prof. Labík Analýza strihovej skladby
12.01.18 14:00 – 15:30 BARCO Doc. Szomolányi Pohľad na kameramanskú tvorbu a školské aspekty výučby (2)
15:30 – 17:00 BARCO Doc. Oparty Produkcia
17:00 – 18:30 BARCO Mgr. Poul Zvuková réžia (1)
18:30 – 20:00 BARCO Doc. Ditrichová Scenáristická tvorba
13.01.18 09:00 – 13:30 Ateliér, interiér školy Švec ArtD., Prof. Labík + študent Ateliérové a interiérové cvičenie
13:30 – 14:30 Obed
14:30 – 16:45 BARCO Mgr. art. Hlinčíková Dokumentárny film, záver
16:45 – 19:00 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác
02.02.18 14:00 – 15:30 BARCO Gyarfas, ArtD. Psychológia filmovej hudby (1)
15:30 – 17:00 BARCO Gyarfas, ArtD. Psychológia filmovej hudby (2)
17:00 – 18:30 BARCO Peter Michalka, (Ľubomír Bercel) Reklamný priestor
18:30 – 20:00 BARCO Doc. Ditrichová Scenáristická tvorba
03.02.18 09:00 – 10:30 Ateliér Mgr. Kilián, ArtD., Prof. Labík Práca v ateliéri s kľúčovaním postavy do predsnímaného záberu v reálnom čase
10:30 – 12:00 Ateliér Mgr. Kilián, ArtD., Prof. Labík Práca v ateliéri s kľúčovaním postavy do predsnímaného záberu v reálnom čase
12:00 – 13:00 Ateliér Mgr. Kilián, ArtD., Prof. Labík Práca v ateliéri s kľúčovaním postavy do predsnímaného záberu v reálnom čase
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 16:15 BARCO Prof. Párnický Réžia dramatického diela
16:15 – 18:30 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác
23.02.18 14:00 – 15:30 BARCO Mgr. Poul Hudobná réžia (2)
15:30 – 17:00 BARCO Doc. Szomolányi (dekan FTF) Pohľad na kameramanskú tvorbu a školské aspekty výučby 2
17:00 – 18:30 BARCO PhDr. Jozef Heriban Umelecká značka, budovanie umeleckej osobnosti.
18:30 – 20:00 BARCO Doc. Ditrichová, ArtD. Dramaturgia a scenáristika, príprava cvičenia
24.02.18 09:00 – 10:30 Exteriér Prof. Labík+študent Realizácia vlastného cvičenia
10:30 – 12:00 Exteriér Prof. Labík+študent Realizácia vlastného cvičenia
12:00 – 13:30 Exteriér Prof. Labík+študent Realizácia vlastného cvičenia
13:30 – 14:30 Obed
14:00 – 16:15 BARCO Mgr. Konečný Filmová veda (1)
16:15 – 19:30 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác a teória
30.03.18 14:00 – 15:30 BARCO Gyarfas, ArtD. Psychológia filmovej hudby (3)
15:30 – 17:00 BARCO Gyarfas, ArtD. Psychológia filmovej hudby (4)
17:00 – 18:30 BARCO Mgr. art. Hečko Výber z 1 a 5 minútových svetových filmov
18:30 – 20:00 BARCO Mgr. art. Hečko/Doc.Ditrichová Výber z 1 a 5 minútových svetových filmov/scenáre
31.03.18 09:00 – 10:30 BARCO/ateliér Ing. Ježo Vizuálne efekty/nakrúcanie
10:30 – 11:15 BARCO/ateliér Bc. Michal Šabík Grejding filmu/nakrúcanie
11:15 – 12:45 BARCO/ateliér Bc. Michal Šabík Grejding filmu/nakrúcanie
12:45 – 14:00 Obed
14:00 – 16:15 BARCO Mgr. Konečný Filmová veda (2)
16:15 – 18:30 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác a teória
27.04.18 14:00 – 15:30 BARCO Doc. Štefankovič Filozófia písania scenára
15:30 – 17:00 BARCO Dlapová Autorské právo
17:00 – 18:30 BARCO Mgr. Ruman Základy písma
18:30 – 20:00 BARCO Prof. Párnický Réžia dramatického diela
28.04.18 09:00 – 10:30 BARCO prof. Ďuriš Jakubiskova kamera
10:30 – 12:00 BARCO Vojtek, ArtD., (Mgr. Piussi)
12:00 – 13:30 BARCO Mgr. Ruttkay Reklama
13:30 – 14:30 Obed
14:30 – 16:45 BARCO Hečko, ArtD. Azyl
16:45 – 18:15 BARCO Prof. Labík Dramaturgia strihovej skladby + analýzy domácich praktických prác
31.09.18 8:00 – 20:00 Exteriér Prof. Labík + študenti Realizácia hraného cv. č. 1,2,3,4
01.10.18 8:00 – 20:00 Exteriér Prof. Labík + študenti Realizácia hraného cv. č. 5,6,7,8
02.10.18 8:00 – 20:00 Exteriér Prof. Labík + študenti Realizácia hraného cv. č. 9,10,11 + dokrútky
03.10.18 8:00 – 20:00 Strižne FTF Prof. Labík + študenti Strih hraného cvičenia
04.10.18 08:00 – 21:00 Strižne FTF Prof. Labík + študenti Strih hraného cvičenia
05.10.18 08:00 – 21:00 Strižne FTF Mgr. Čuvaj + študenti Zvukovýroba, strih hraného cvičenia,
06.10.18 08:00 – 14:00 BARCO Prof. Labík + študenti Príprava projekcie
14:00 – 21:00 BARCO Doc. Ditrichová, Mgr. art. Hlinčíková, prof. Párnický, Prof. Labík, Doc. Švec, Mgr. Kozák Projekcia a rozbor realizovaných cvičení

Z ohlasov Ďalšieho vzdelávania:
„chcela som sa Vám pekne poďakovať za to, čo som sa naučila! Nakrutila som video, ktoré má za jediný deň už 1500 pozretí – nie je to sice kvoli mojmu filmarskemu umeniu, ale bez toho videa by to take uspesne nebolo… Skratka, tesim sa, ze som sa naucila nieco, co je uzitocne. Ďakujem este raz za povzbudzovanie a podporu, ktoru sme vo Vas vsetci mali.“
„nedá mi inak než povedať Vám – resp. napísať – že ste proste SUPIŠ.
Za túto úžasnú príležitosť, a vôbec za všetko to, čo ste pre mňa – a určite aj ostatných- urobili, za to, ako pekne ste to všetko skoordinovali, o Vašej snahe pomôcť za každých okolností ďaleko nad rámec „pedagóga“ za to všetko VEĽKÉ ĎAKUJEM.“
„…tak som sa už konečne vyspal z akčného víkendu. Piatok aj sobotu sme prebdeli do rána 🙂 …
Tak či onak, som rád, že ma cesty zaviedli na ĎVFJ. Bolo to obohacujúce a neľutujem ani jednu cestu Košice – Bratislava a späť :)…“

Sumarizácia faktov:
1 štúdium bude platené
2 bude popri zamestnaní alebo inej študijnej aktivite
3 bude sa uskutočňovať 2 dni – raz mesačne
4 bude možná komunikácia cez internet (hlavne pre cezpoľných)
5 individuálny prístup k záujemcom
6 škola negarantuje podobne ako pri svojich denných poslucháčoch uplatnenie v praxi
7 škola bude organizovať jednorázovú Letnú školu filmového jazyka aj v lete 2017