Dokumenty a vnútorné predpisy

Zákon 131-2002 o vysokých školách s účinnosťou 1.1.2014

Časová organizácia ak.roka 2017/18

Dlhodobý zámer VŠMU

Organizačná štruktúra FTF

Štatút FTF

Študijný poriadok FTF

Štipendijný poriadok FTF

Rokovací poriadok Akademického senátu FTF

Zasady volieb do Akademického senátu FTT

Disciplinárny poriadok pre študentov VŠMU

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Vyhláška MŠ o priznavání sociálnych štipendií študentom

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady FTF

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní- 2.2.5

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní- 2.2.5 – Dodatok č.1

Kritéria habilitačných a vymenúvacích konaní 2.1.20

Zásady výberového konania

Smernica o zahraničných mobilitách

Vydávanie kópií dokladov o vysokoškolskom štúdiu

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí

Organizácia doktorandského štúdia

Vydávanie kópií dokladov o vysokoškolskom štúdiu

Vydávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu v kombinácií slovenský/anglický jazyk

Smernica o školnom a poplatkoch v ak.roku 2017-2018

 

Výročné správy:

Vyrocna sprava FTF – 2010

Vyrocna sprava FTF – 2011

Vyrocna sprava FTF – 2012

Vyrocna sprava FTF – 2013

Vyrocna sprava FTF – 2014

Vyrocna sprava VSMU – 2015

Vyrocna sprava VSMU – 2016