Akademický senát

Akademický senát FTF VŠMU je samosprávnym zastupiteľským orgánom FTF VŠMU. 

Poslaním AS FTF VŠMU je riešiť koncepčné otázky pedagogickej, umeleckej a vedeckej práce FTF VŠMU, sledovať hospodárenie fakulty a spoluprácu s inými pracoviskami školy, dbať o slobodný rozvoj fakulty ako živej súčasti kultúry a o jej včlenenie do medzinárodného spoločenstva umenia a vedy.

Členov jednotlivých častí AS FTF VŠMU volia v priamych tajných voľbách príslušné časti akademickej obce FTF VŠMU. Kandidátov na členstvo v jednotlivých častiach AS FTF VŠMU navrhujú príslušné časti akademickej obce.

Pôsobnosť Akademického senátu FTF upravuje § 27 zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článok 5 Štatútu FTF VŠMU z roku 2013.


Rokovací poriadok Akademického senátu

Zasady volieb do Akademického senátu


Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu


Členovia Akademického senátu FTF VŠMU

Komora pedagógov:
prof. Stanislav PÁRNICKÝ – predseda AS – Ateliér filmovej a televíznej réžie
doc. Marek ŠULÍK, ArtD. – tajomník AS – Ateliér dokumentárnej tvorby
doc. Alena BODINGEROVÁ, ArtD. – Ateliér scenáristickej tvorby
prof. Ján ĎURIŠ, ArtD. – Ateliér kameramanskej tvorby
prof. Ondrej SLIVKA, ArtD. – Ateliér animovanej tvorby
prof. Marek LEŠČÁK, ArtD. – Ateliér scenáristickej tvorby
prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD. – Ateliér dokumentárnej tvorby
doc. Maroš ŠLAPETA, ArtD. – Ateliér strihovej skladby
Mgr. Erik PANÁK, ArtD. – Katedra produkcie a distribúcie
doc. Pavol KOREC, ArtD. – Ateliér filmovej a televíznej réžie

Komora študentov:
Mgr.art. Ondrej SYNAK
Štefánia LOVASOVÁ