Katedra audiovizuálnych štúdií

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  poskytuje jedinečný študijný program, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku. Sú ním Audiovizuálne štúdiá.

Štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni je postavené na rozvíjaní individuálnej tvorivosti poslucháča, ktorá sa realizuje v teoretickej reflexii filmu aj v autorskej audiovizuálnej tvorbe. Ťažiskom odboru sú prednášky o dejinách a teórii filmového umenia, semináre podporujúce analytické myslenie, schopnosť kritickej reflexie a kultiváciu štylistického prejavu, tiež prednášky zoznamujúce poslucháčov so základmi filmárskeho remesla podľa jednotlivých profesií a následne individuálne vedené semináre tvorby, ktoré poskytujú študentom priestor pre vlastnú filmársku invenciu.

Okrem školenia pod vedením špičiek slovenského filmu z oblasti teórie a praxe poskytuje zázemie umeleckej školy i moderné technické vybavenie dvoma kinosálami, kamerami, zvukovou aparatúrou, strižňami a multimediálnymi učebňami. V rámci samotnej Filmovej a televíznej fakulty je špecifikom študijného programu Audiovizuálne štúdiá to, že ponúka vzdelanie a empíriu v teoretickej i praktickej oblasti audiovízie súčasne.

Absolventi sa môžu uplatniť v širokej škále profesií, ktoré súvisia s filmom a médiami všeobecne. Najčastejšie sa úspešní študenti uplatňujú v žurnalistike, rozhlase, klubovej práci s filmom, kurátorstve audiovizuálnych zbierok, reklame a PR, vo vedeckých pracoviskách a vysokom školstve. Obľúbená je programová práca pre filmové festivaly, kde filmový odborník zostavuje festivalové sekcie. Ďalšie možnosti uplatnenia poskytujú televízie v profesii dramaturga, tiež distribučné spoločnosti, printové médiá a internet. Všetko závisí od preferencií a individuálnych záujmov každého absolventa.

Informácie o nás nájdete aj tu: http://kas.vsmu.sk/uvod/

 

 

Pedagógovia Katedry audiovizuálnych štúdií

doc. Katarína Mišíková, PhD.
Prednáša dejiny svetového filmu, vedie semináre filmovej analýzy a súčasnej filmovej teórie. Venuje sa problémom naratívneho porozumenia a analýze filmu. Vydala vedeckú monografiu Mysl a příběh ve filmové fikci (2009), participovala na niekoľkých domácich i zahraničných zborníkoch, spolu s Evou Filovou a Monikou Mikušovou autorsky pripravila rozhlasový cyklus o dejinách filmu Kino-Ucho. V rokoch 2003 – 2008 pracovala ako dramaturg artových filmov pre Slovenskú televíziu.

prof. Václav Macek, CSc.
K dejinám filmu sa dostal cez sledovanie projekcií v Slovenskom filmovom ústave, po troch rokoch práce v rôznych robotníckych funkciách a kvôli tomu, že politická moc v 80. rokoch buď celkom zakazovala skvelým slovenským filmárom tvoriť, alebo im aspoň všemožne sťažovala ich prácu – a to mal v pláne zmeniť. Preto po roku 1989 písal knihy o E. Havettovi, D. Hanákovi, Š. Uhrovi, J. Kadárovi a o celých našich kinematografických dejinách (spolu s Jelenou Paštékovou). Okrem dejín sa venuje súčasnej fotografii, je kurátorom mnohých výstav (napr. fotofestival Mesiac fotografie) a editorom projektu The History of European Photography.
prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.
Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa dejinám slovenskej kinematografie (rovnomenná publikácia, spoluautor Václav Macek, 1997 a 2016), dejinám slovenskej literatúry 20. storočia (Poetika a politika, 2004, Leopold Lahola, 2007), intermediálnym presahom literatúry a filmu (monografia Rozprávanie o rozprávaní, 2009). Publikuje v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch.
doc. Martin Ciel, PhD.
Pôsobil v SAV, SFÚ a VŠMU. Zaoberá sa filmovou teóriou a kritikou. Absolvoval prednáškové cykly v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, Minsku. Knižne publikoval Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011), Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 (2017). Je tiež programovým poradcom niekoľkých medzinárodných filmových festivalov.
doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD.
Na FTF VŠMU prednáša dejiny a teóriu dokumentárneho filmu. Venuje sa aj rétorike a poetike súčasného i staršieho slovenského non-fiction filmu. Prekladá z francúzštiny prózu, poéziu aj odbornú literatúru. Vydala štyri zbierky poézie Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012) a Imunita (2016), vedeckú monografiu Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (2009), zostavila publikácie Dokumentárny film v krajinách V4 (2014) a Nový slovenský film (spolu s Katarínou Mišíkovou, 2015).
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
Učí na VŠMU, píše do rôznych periodík kratšie (i dlhšie) texty o filme a literatúre, venuje sa odbornej a jazykovej apretácii, je autorkou beletristických knižiek Afrodithé, Bon voyage, Genius loci a šéfkou študentského časopisu Frame o umení pohyblivých obrázkov. Napísala odbornú publikáciu Premýšľanie o filmových Rómoch (2014) a knihu filmových recenzií O ľuďoch a snoch (2016).
Mgr. Monika Mikušová, PhD.
Vyštudovala filmovú vedu (PhD.) a vedu o výtvarnom umení v Bratislave. Pracovala ako kurátorka v Stredoeurópskom dome fotografie aj ako nezávislá kurátorka a publicistka, prednášala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a pôsobí ako dramaturgička v Slovenskej televízii.
Mgr. Eva Filová, ArtD.
Pôsobí na FTF VŠMU a na Katedre intermédií VŠVU. Publikuje v odborných časopisoch, prioritne sa venuje slovenskému filmu, rodovej problematike a politikám tela. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza cyklus Kraťasy z archívu a Výročia osobností vo filmotéka kina Lumière. Spolu s Katarínou Mišíkovou a Monikou Mikušovou je autorkou rozhlasového cyklu o dejinách filmu s názvom Kino-Ucho. SFÚ v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

 

 

prof. PhDr. Peter MICHALOVIČ, CSc.

 

Mgr. art. Eva ŠOŠKOVÁ