Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Darinou Smržovou, v súlade s § 77 a § 80 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania VŠMU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:
VŠ pedagóga – docenta pre študijný odbor filmové umenie a multimédiá – študijný program kameramanská tvorba a vizuálne efekty, so zameraním na vizuálne efekty

docenta/vedecko-výskumného pracovníka so špecifickým zameraním na grafické systémy využívané v praxi

VŠ pedagóga – vedúceho Ateliéru pre študijný odbor filmové umenie a multimédiá- študijný program strihová a zvuková skladba so zameraním na teóriu strihovej skladby

Požadované kritériá a kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore, umelecko – pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže,
– kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov,
– umelecká, resp. vedecká činnosť.

Požadované doklady:
– prihláška do výberového konania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu
– písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu,
– portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti za posledných 5 rokov.
Termín podania prihlášky: do 26. 11. 2018
Termín výberového konania: 4. 12. 2018
Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.

Bratislava 13.11. 2018

prof. Darina Smržová
dekanka FTF VŠMU