Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

pre študijný odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

 

pre Katedru audiovizuálnych štúdií:

 

 • 1 pracovné miesto výskumného pracovníka s vedeckým úväzkom v rozsahu 1,0

Téma: Obrazové reprezentácie v predinternetovej a digitálnej ére: rozdielnosť medzi obrazom a médiom, technické obrazy z antropologickej perspektívy, intermediálne a kultúrne problémy.

Zadanie: Vypracovanie rukopisu na danú tému v min. rozsahu 3 AH, účasť na kolektívnom VEGA výskumnom projekte Katedry audiovizuálnych štúdií a na výskumných aktivitách KAS.

 

Kvalifikačné predpoklady:

– ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

alebo príbuznom študijnom odbore

– kontinuálna publikačná činnosť

– kontinuálna vedecko-výskumná činnosť a účasť vo výskumných grantových

projektoch

– aktívna znalosť anglického jazyka a schopnosť viesť v ňom prednášky

 

 

 • 1 pracovné miesto výskumného pracovníka s vedeckým úväzkom v rozsahu 0,5

Téma: Reprezentácie tela v animovanom filme.

Zadanie: Vypracovanie rukopisu na danú tému v min. rozsahu 3 AH, účasť na kolektívnom VEGA výskumnom projekte Katedry audiovizuálnych štúdií a na výskumných aktivitách KAS.

 

 • 1 pracovné miesto výskumného pracovníka s vedeckým úväzkom v rozsahu 0,5

Téma: Formovanie politiky identít a politika uznania. K problému reprezentácií v prednovembrovom slovenskom filme.

Zadanie: Vypracovanie rukopisu na danú tému v min. rozsahu 3 AH, účasť na kolektívnom VEGA výskumnom projekte Katedry audiovizuálnych štúdií a na výskumných aktivitách KAS.

 

Kvalifikačné predpoklady:

– ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa v študijnom programe Filmové umenie a

multimédiá alebo príbuznom študijnom odbore

– kontinuálna publikačná činnosť

– kontinuálna vedecko-výskumná činnosť a účasť vo výskumných grantových

projektoch

– aktívna znalosť anglického jazyka a schopnosť viesť v ňom prednášky

 

 

pre študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

 

 • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program strihová a zvuková skladba so zameraním na zvukovú skladbu, odborníka na teóriu a prax filmovej a televíznej záznamovej a štúdiovej techniky a praktickú realizáciu zvukových záznamov, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto asistenta pre študijný program strihová a zvuková skladba so zameraním na zvukovú skladbu, odborníka na teóriu a prax filmovej a televíznej tvorby a realizáciu zvukového dizajnu, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto odborného asistenta – vedúci ateliéru pre študijný program kameramanská tvorba a fotografia so zameraním na svetlo – tonálne riešenie obrazu, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný program produkcia a manažment umení so zameraním na kreatívnu činnosť producenta pri vývoji a výrobe audiovizuálneho diela, resp. televízneho seriálu, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto odborného asistenta – vedúceho katedry pre študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na réžiu hraného filmu, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto docenta pre študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu so zameraním na dramaturgiu, s úväzkom 0,8

 

 • 1 funkčné miesto profesora pre študijný program animovaná tvorba so zameraním na klasickú a ploškovú animáciu a jej výtvarné aspekty, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto docenta – vedúci katedry pre študijný program animovaná tvorba so zameraním na špecifiká strihovej skladby animovaného filmu a estetiky animácie, s úväzkom 1,0

 

 • 1 funkčné miesto docenta pre študijný program strihová a zvuková skladba so zameraním na teóriu strihovej skladby, s úväzkom 1,0

 

Kvalifikačné predpoklady:

-vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

-umelecko-pedagogický, alebo vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, na ktorý sa funkcia viaže

-kontinuálna pedagogická činnosť v danom alebo príbuznom odbore minimálne 5 rokov, umelecká, resp. vedecká činnosť

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titulu
 • portfólio s výsledkami umeleckej, resp. vedeckej činnosti
 • písomne spracovaná koncepcia výučby príslušného študijného programu / platí len pre študijný odbor Filmové umenie a multimédia /

 

Termín podania prihlášky: do 17.6.2018

Termín výberového konania: 28.6.2018

 

Uchádzači môžu prihlášku do výberového konania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na dekanát FTF VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava.

 

 

prof. Ondrej Šulaj

dekan FTF VŠMU

 

V Bratislave, 25.5.2018