7. 5. 2018 – 30. 6. 2018 – skúšobné obdobie LS

30. 6. 2018 – posledný deň na splnenie študijných povinností za letný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS  (pedagógovia)

 

Skúšky z bežných predmetov:

 • Študent má z každého predmetu nárok na 1 riadny termín skúšky, 1 prvý opravný termín a 1 druhý opravný termín skúšky.
 • Termíny skúšok vypisuje skúšajúci pedagóg v akademickom informačnom systéme FTF (AIS).
 • Študent má povinnosť prihlásiť sa na skúšku cez AIS.
 • Ak  skúšajúci vypísal len jeden riadny termín skúšky, študent má povinnosť prihlásiť sa na tento termín.
 • Ak sa študent nemôže prihlásiť na termín z dôvodu kolízie s termínom skúšky z iného predmetu, je povinný túto skutočnosť skúšajúcemu oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty a požiadať o náhradný termín. Pedagóg študentovi v takomto prípade vypíše náhradný termín skúšky.
 • Výsledok skúšky – hodnotenie predmetu, zaeviduje vysokoškolský učiteľ do akademického informačného systému FTF.
 • Ak študent na skúške v riadnom termíne nevyhovel, skúšajúci mu zapíše do AISu hodnotenie Fx (neprospel) a určí mu prvý opravný termín skúšky. Ak študent nevyhovel ani na prvom opravnom termíne,  skúšajúci  mu do AISu zapíše hodnotenie Fx a určí mu druhý opravný termín skúšky. Medzi riadnym a prvým opravným termínom skúšky a medzi prvým opravným a druhým opravným termínom skúšky musí byť časový odstup najmenej štyroch kalendárnych dní. Všetky termíny vypisuje skúšajúci do AIS.
 • Ak pedagóg vypíše v akademickom informačnom systéme viacero termínov jednej skúšky, uvedie pri nich do poznámky, či sa jedná o riadny termín, prvý opravný, alebo druhý opravný termín.
 • Riadny, prvý opravný termín a druhý opravný termín skúšky vykoná študent do konca skúškového obdobia. Z vážnych dôvodov môže študent písomne požiadať dekana FTF o povolenie vykonať druhý opravný termín skúšky najneskôr do konca akademického roka.
 • Ak študent neprišiel na vypísaný termín skúšky a svoju neúčasť neospravedlnil, alebo ak odstúpil od skúšky, hodnotí sa stupňom FX – nedostatočný. Zároveň tým stráca jeden termín skúšky.
 • Ak študent nemôže z vážnych, najmä zdravotných dôvodov, prísť v prihlásenom termíne na skúšku, je povinný bezodkladne sa skúšajúcemu ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty, vysvetliť mu dôvody svojej neúčasti a doručiť dôkazný doklad (napríklad lekárske potvrdenie). O odôvodnenosti ospravedlnenia rozhodne skúšajúci. V prípade, že skúšajúci uzná dôvod ako opodstatnený, oznámi to študentovi prostredníctvom elektronickej pošty a vypíše mu náhradný termín skúšky, pričom študent nestráca jeden termín skúšky. Ak skúšajúci neuzná dôvod ako opodstatnený, oznámi to študentovi prostredníctvom elektronickej pošty a hodnotí ho stupňom Fx – nedostatočný. Študent tým zároveň stráca jeden termín skúšky.
 • V prípade opakovaného hodnotenia FX v druhom opravnom termíne skúšky z jedného predmetu je študent vylúčený zo štúdia na základe nesplnenia podmienok študijného programu (jedná sa o prípad, keď študent opakuje povinný, alebo povinne voliteľný predmet, ktorý mal v minulom akademickom roku hodnotený známkou FX)
 • V prípade, že študent nedodržal počas výukovej časti semestra povinnú účasť na predmete, nemá možnosť vykonať skúšku a pedagóg mu automaticky zapisuje Fx – neprospel.
 • Študijné oddelenie na konci akademického roka zabezpečí vyhotovenie a archiváciu tlačeného výstupu z AIS so zápisom všetkých hodnotení.

 

KLAUZÚRY LS: POSLEDNÝ TERMÍN NA ODOVZDANIE KOMPLETNE POSTPRODUKČNE SFINALIZOVANÉHO ROČNÍKOVÉHO CVIČENIA KU KLAUZÚRNYM SKÚŠKAM LETNÉHO SEMESTRA (1.,2.  BC a 1. MGR ročníky Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Kameramanská tvorba, Strihová Skladba, Zvuková skladba, Vizuálne efekty/ v prípade neodovzdania výkonu do daného termínu sa študentovi zapisuje v riadnom termíne známka FX za predmety viažuce sa ku klauzúrnej skúške ):   8.6.2018                    

TERMÍNY KLAUZÚR: (Scenáristika, Produkcia a AV štúdiá si termíny odovzdania ročníkových prác a samotných klauzúrnych skúšok prispôsobujú vlastným potrebám, katedry o termínoch oboznámia svojich študentov)

 

11.6.2018 

Réžia hraného filmu 1.BC ročník 9.00 – 12.00 kinosála

Réžia dokumentárneho  filmu 1.BC ročník- 9.00 – 14.00 barco

 

12.6.2017

Réžia hraného filmu 2.BC ročník 9.00 – 12.00 kinosála

Réžia hraného filmu 1.MGR ročník 13.00 – 15.00 kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 2.BC ročník 9.00 – 14.00 barco

 

13.6.2018

Animovaná tvorba 1.,2 BC a 1.MGR ročník 9.00 – 18.00 kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 1.MGR ročník 9.00 – 14.00 barco

 

14.6.2018

Kameramanská tvorba 1.,2 BC a 1.MGR roč. 9.00 – 13.00  kinosála

Strihová skladba 1.,2 BC ročník 9.00 – 14.00 barco

Zvuková skladba 1., 2 BC ročník 9.00-16.00 ateliér

Vizuálne efekty   1., 2 BC ročník 14.00 – 18.00 kinosála

 

15.6.2018

Strihová skladba 1. MGR ročník 9.00 – 14.00 barco

Zvuková skladba  1.MGR ročník 9.00 – 16.00 ateliér

Vizuálne efekty 1.MGR ročník 9.00 – 14.00 kinosála

 

 


 

ŠTÁTNE SKÚŠKY (teoretické predmety a obhajoby umeleckého výkonu)

Študent sa na štátne skúšky prihlásil na Študijnom oddelení FTF. ŠO FTF zabezpečilo prihlasovanie študentov v AIS.

Termíny štátnych skúšok nájdete TU.

Základné informácie:

 • Ak študent neprospel na štátnej skúške, môže do termínu, ktorý vyplýva z § 65 ods. 2 zákona o VŠ (2 roky), štátnu skúšku alebo niektorú jej časť jedenkrát opakovať. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.
 • Prerekvizity sú bežné predmety, ktoré je nevyhnutné absolvovať pred štátnou skúškou. Neabsolvovanie prerekvizít znemožňuje študentovi absolvovať štátnu skúšku.
 • Študent má právo zrušiť svoje prihlásenie sa na termín ŠS najneskôr 5 dní pred jej konaním bez udania dôvodu. V takom prípade sa štátnej skúšky nezúčastní, nie je hodnotený a nestráca ďalší termín štátnej skúšky (riadny, alebo opravný). Odhlasuje sa u študijnej referentky príslušnéhí stupňa (BC – Joja Gašparcová, MGR – Jana Mihoková).
 • Komplexné informácie o podmienkach a organizácii štátnych skúšok sa nachádzajú v článku 20 Študijného poriadku FTF VŠMU. 

 

 


 

AIS – pri akýchkoľvek otázkach, alebo problémoch s obsluhou AIS sa obracajte na správkyňu systému Mgr. Katarína Révayovú: ais2@vsmu.sk

 


 

ONLINE TESTOVANIE www.skusanie.sk

Prihlasovacie meno aj heslo do portálu www.skusanie.sk  je totožné. Je ním študentov LOGIN (prihlasovacie meno) DO AISu.

Príklad:

Ak je študentovo prihlasovacie meno do AISu jan.novak, potom jeho prihlasovacie meno aj heslo na www.skusanie.sk je jan.novak

Dostatočne včas pred testovaním sa odporúča overiť si funkčnosť prístupu do systému.

V prípade problémov s www.skusanie.sk sa obracajte na prodekanku K. Molákovú: molakova.vsmu@gmail.com

Na online testovanie si prineste vlastný notebook s wifi.