Vážené kolegyne, kolegovia, Akademická obec FTF VŠMU,

Akademický senát FTF VŠMU v súvislosti s ukončením funkčného obdobia dekana FTF VŠMU v zmysle zákona o vysokých školách a podľa príslušných ustanovení Štatútu FTF VŠMU vyzýva týmto členov Akademickej obce FTF VŠMU, aby v termíne do 28. 05. 2018 do 15.00 hod. predložili svoje návrhy kandidátov na voľbu dekana FTF VŠMU.

Návrh musí obsahovať:
Súčasťou každého návrhu kandidáta musí byť písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou, jeho štruktúrovaný životopis a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Na funkciu dekana fakulty môže kandidovať fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je významným odborníkom z oblasti, v ktorej fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.

Návrhy sa odovzdávajú v zalepenej obálke na sekretariáte dekana.

Pokiaľ spĺňajú všetky podmienky, zverejnia ich na výveske a webe fakulty.