Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 80 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania VŠMU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho pracovníka.

 

Štúdio FTF

1 miesto riaditeľa v Štúdiu FTF so zameraním na komplexné riadenie procesov prípravy, realizácie a propagácie študentských audiovizuálnych projektov, s úväzkom 1,0

 

Kvalifikačné predpoklady:

– ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Filmové umenie a multimédiá alebo príbuznom odbore

 

Ďalšie požiadavky:

– predpoklady pre samostatnú riadiacu činnosť doloženú minimálne trojročnou praxou súvisiacou s výrobou filmov a filmovými technológiami

– znalosti z autorského práva a pracovného práva

– prehľad a znalosti o grantových možnostiach v oblasti filmu

– práca s počítačom

– aktívna znalosť anglického jazyka

 

Požadované doklady:

– prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní, prehľad odbornej a organizačnej činnosti.

 

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2018

Termín výberového konania: 07. júna 2018

Predpokladaný nástup do prace: 01. september 2018

 

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda 10

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma:

 

Personálne oddelenie VŠMU

Mgr. Mária Púčiková,

Ventúrska 3,

813 01 Bratislava

 

 

Bratislava 7. mája 2018

 

prof. Ondrej Šulaj

dekan FTF VŠMU