Smernica dekana FTF VŠMU v Bratislave č. 1/2018 o prijímacom konaní v magisterskom stupni štúdia na FTF VŠMU pre akademický rok 2018/19

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2018/19 v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií pre tieto študijné programy:

 

Študijný odbor 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá:

  • Animovaná tvorba
  • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán Kameramanská tvorba
  • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán Vizuálne efekty
  • Produkcia audiovizuálneho umenia
  • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia dokumentárneho filmu
  • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia hraného filmu
  • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Scenáristika filmu
  • Strihová a zvuková skladba – št. plán Strihová skladba
  • Strihová a zvuková skladba – št. plán Zvuková skladba

Študijný odbor 2.1.20 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií:

  • Audiovizuálne štúdiá

O prijatie na magisterské štúdium sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia v odbore Filmové umenie a multimédiá, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo príbuzných študijných odborov. Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia (§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle §58 ods. 1 Zákona o VŠ/.

Špecifické kritéria a podmienky prijatia  na jednotlivé študijné programy (prílohy 1 – 10 tejto smernice) určujú podrobnejšie ateliéry a katedry, ktoré zabezpečujú ich výučbu:

–          Ateliér animovanej tvorby – prospekt ANIMOVANÁ TVORBA 

–          Katedra audiovizuálnych štúdií –  prospekt AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ

–          Ateliér kameramanskej tvorby – prospekt KAMERAMANSKÁ TVORBA 

–          Katedra produkcie a distribúcie – prospek PRODUKCIA AV UMENIA

–          Ateliér dokumentárnej tvorby – prospekt RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU

–          Ateliér filmovej a televíznej réžie – prospekt RÉŽIA HRANÉHO FILMU

–          Ateliér scenáristickej tvorby – prospekt SCENÁRISTIKA FILMU

–          Ateliér strihovej skladby – prospekt STRIHOVÁ SKLADBA

–          Ateliér vizuálnych efektov –  prospekt VIZUÁLNE EFEKTY

–          Ateliér zvukovej skladby – prospekt ZVUKOVÁ SKLADBA

 

Absolventi bakalárskeho štúdia iných študijných programov v odbore Filmové umenie a multimédiá, Dejiny a teória filmového umenia a multimédií alebo v príbuznom študijnom odbore, musia na prijímacích skúškach v ústnom pohovore preukázať vedomosti, poznatky, schopnosti a praktické zručnosti na úrovni absolventov bakalárskeho štúdia príslušného programu (príp. študijného plánu).

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Uchádzač doručí najneskôr do 25. 4. 2018 do 12:00 hod. buď OSOBNE (odporúčaná možnosť), alebo poštou (posledný možný dátum pošty: 25. 4. 2018) doporučene na adresu Filmová a televízna fakulta VŠMU, Študijné oddelenie, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01 Bratislava:

1. Kompletne vyplnenú Prihlášku na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň(papierová prihláška ŠEVT, alebo elektronická prihláška http://e-prihlaska.vsmu.sk). V prihláške do kolónky Študijný program je nevyhnutné uviesť aj študijný plán, na ktorý sa uchádzač hlási. (Vpisovanie št. plánu sa netýka programov Audiovizuálne štúdiá, Animovaná tvorba a Produkcia audiovizuálneho umenia).

Dôležité upozornenie k elektronickej prihláške: Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si uchádzač prečíta návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“.  Elektronickú prihlášku je potrebné nielen riadne vyplniť a potvrdiť v systéme, ale aj vytlačiť, podpísať a buď odoslať poštou, alebo doniesť osobne spolu s požadovanými prílohami do 25. 4. 2018 do 12:00 hod. na študijné oddelenie FTF VŠMU Mgr. Jane Mihokovej.          

2. Profesijný životopis (filmografia, publikačná činnosť, festivaly, ohlasy a pod.)

3. Notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu

Neplatí pre absolventov FTF VŠMU a uchádzačov, ktorí končia štúdium v aktuálnom akademickom roku. Tí doručia doklad najneskôr do termínu zápisu na štúdium.

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ/.

4. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Pri papierovej prihláške ŠEVT je podľa Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2018 / 2019, poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 50,- EUR.  Treba  ho uhradiť na číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSRSKBAXXX , SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a mgr. prijimacky

Pri elektronickej prihláške je podľa Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2018 / 2019,  poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 40,- EUR (zvýhodnená suma). Elektronická prihláška uchádzačovi po jej vyplnení a potvrdení ponúkne možnosť tlačiť príkaz na úhradu (.pdf dokument), kde sa nachádzajú všetky potrebné údaje k platbe.

V prípade nezaplatenia poplatku spojeného s prijímacím konaním v stanovenej výške, prihláška na štúdium nebude akceptovaná.

Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude uchádzačovi vrátený vo výške 50% len na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

5. Výpis absolvovaných skúšok a udelených kreditov(nie je potrebné pre bakalárov FTF VŠMU),

6. Vypočítaný vážený študijný priemerzo všetkých absolvovaných semestrov bakalárskeho štúdia (informáciu je možné čerpať z akademického informačného systému AIS).

Doručenie, alebo zaslanie prihlášky po stanovenom termíne nebude akceptované a prihláška nebude prijatá.

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Uchádzač o štúdium sa v rámci prijímacieho konania podrobí skúške pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom FTF VŠMU.

Prijímacia skúška spravidla pozostáva z:

–      vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni

–      posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho projektu záverečnej práce z hľadiska jeho umeleckého potenciálu,        náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na objektívne možnosti školiaceho pracoviska

–      vlastného ústneho pohovoru s uchádzačom

Odborná skúšobná komisia prijímacej skúšky posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FTF VŠMU. Okrem talentových predpokladov komisia overuje úroveň vedomostí uchádzačov z dejín študijného odboru, teoretických základov jeho praktických tvorivých disciplín, celkový kultúrny rozhľad uchádzačov a ich poznatky o aktuálnom dianí v odbore Filmové umenie a multimédia.

Komisia predkladá dekanovi protokol o výsledkoch prijímacieho konania, obsahujúci poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti a návrhy na prijatie.

O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne dekan na základe podkladov skúšobnej komisie.

Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v školou stanovenom termíne.

Záujemcovia o štúdium na magisterskom stupni si vo vlastnom záujme pozorne preštudujú prílohy k tejto smernici – podmienky stanovené ateliérom/katedrou a v stanovených termínoch predložia všetky požadované materiály a prílohy. Doručenie prác po stanovenom termíne nebude akceptované a uchádzač sa nebude môcť zúčastniť prijímacích skúšok.

Dekan FTF VŠMU si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, príp. prijatých uchádzačov o magisterské štúdium.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov do 1. magisterských ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 2018/19 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.

Bratislava  08. 02. 2018

prof. Ondrej Šulaj

dekan FTF VŠMU