SMERNICA DEKANA FTF VŠMU V BRATISLAVE Č. 3/2018 O PRIJÍMACOM KONANÍ V DOKTORANDSKOM STUPNI ŠTÚDIA NA FTF VŠMU PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v externej forme pre akademický rok 2018/19 v študijnom odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá, študijný program kameramanská tvorba a vizuálne efekty, študijný plán vizuálne efekty. Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 1 (jeden).

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Na doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť absolventi magisterského štúdia FTF VŠMU a inej fakulty VŠMU alebo vysokej školy podobného zamerania.

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ). Každý uchádzač o doktorandské štúdium musí osobne absolvovať prijímacie skúšky v stanovenom termíne.

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Prijímacia skúška sa skladá:
• zo skúšky z CUDZIEHO JAZYKA (nemecký, anglický, francúzsky – podľa výberu uchádzača, napísať na prihlášku)
• z prezentácie PROJEKTU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Uprednostňuje sa projekt, v ktorom sú jasne a konkrétne formulované postupy a ciele, ktoré chce uchádzač v doktorandskom štúdiu dosiahnuť.

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC, ŠTUDIJNÝ PROGRAM KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY, ŠTUDIJNÝ PLÁN VIZUÁLNE EFEKTY PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19:

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY **
ŠTUDIJNÝ PLÁN: VIZUÁLNE EFEKTY
ATELIÉR: Ateliér vizuálnych efektov
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:
Praktická časť: Projekt s hernou optimalizáciou s umeleckým aspektom.
Teoretická časť: Koncepcia herného dizajnu v podmienkach Slovenska.
ŠKOLITEĽ: Prof. Ľudovít Labík, ArtD.
FORMA ŠTÚDIA: externá
Projekt dizertačnej práce treba okrem stanoveného spôsobu doručenia poslať do 9.mája 2018 aj elektronicky na vizualneefekty@gmail.com

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY **
ŠTUDIJNÝ PLÁN: VIZUÁLNE EFEKTY
ATELIÉR: Ateliér vizuálnych efektov
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:
Praktická časť: Projekt s atribútmi herného dizajnu.
Teoretická časť: Uplatnenie 3D snímania digitálnou kamerou v počítačových hrách
ŠKOLITEĽ: Prof. Jozef Hardoš, ArtD.
FORMA ŠTÚDIA: externá
Projekt dizertačnej práce treba okrem stanoveného spôsobu doručenia poslať do 9.mája 2018 aj elektronicky na vizualneefekty@gmail.com

**V študijnom programe KAMERAMANSKÁ TVORBA A VIZUÁLNE EFEKTY, št.plán VIZUÁLNE EFEKTY, sa v akademickom roku 2018/19 otvorí JEDNO externé doktorandské miesto.

 

PRIHLÁŠKA
Kompletne vyplnenú prihlášku na doktorandské štúdium na tlačive (ŠEVT) „Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň“, spolu so všetkými prílohami, treba doručiť buď osobne na Študijné oddelenie FTF VŠMU, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01 Bratislava najneskôr do 9. mája 2018 do 12:00 hod, alebo doporučene poštou na zmienenú adresu (posledný dátum pošty: 9. mája 2018 na pečiatke). Doručenie, alebo zaslanie prihlášky s prílohami po stanovenom termíne neakceptujeme a prihlášku neprijmeme.

K prihláške uchádzač povinne priloží:

• podpísaný profesijný životopis
• overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve (zahraniční študenti)
• fotokópiu OP/ID karty a karty poistenca
• súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. filmografia)
• potvrdenie o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie doktorandského prijímacieho konania vo výške 50,- EUR (číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSR SKBAXXX, SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, v správe pre prijímateľa uviesť: meno, priezvisko, doktorandské prijímačky 18-19) (Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50 % len na základe lekárskeho potvrdenia.)
• Písomný projekt dizertačnej práce (projekt poslať okrem tlačenej verzie aj v elektronickej forme na emailovú adresu mihokova@vsmu.sk)

 

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Prijímacie konanie sa uskutoční 13. 6. 2018 od 9:00 hod. v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

 

Bratislava 26.2.2018

prof. Ondrej Šulaj, dekan FTF VŠMU