Predseda Volebnej komisie Leo Štefankovič zvoláva podľa článku 5. ods. 6. Zásad volieb do Akademického senátu VŠMU na stredu 7. marca 2018 na 10,00 hod. do zasadačky rektorky VŠMU na Ventúrskej ulici spoločné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného AS VŠMU.


SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠMU, 1. MARCA 2018

Volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU sa na Divadelnej fakulte zúčastnilo zo 68 oprávnených voličov 35. Všetky do volebnej urny vhodené hlasovacie lístky boli platné.

Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov)nasledovné počty hlasov:

prof. Peter Pavlac / 33
Mgr. art. Michal Režný, ArtD. / 32
MgA. Peter Čisárik / 22
doc. Nadežďa Lindovská, PhD. / 14

Volieb do študentskej časti AS VŠMU sa na Divadelnej fakulte zúčastnilo z 232 oprávnených voličov 136. Všetky do volebnej urny vhodené hlasovacie lístky boli platné.

Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov)nasledovné počty hlasov:

Jakub Uríček / 86
Mario Houdek / 57
Anna Maria Janekova / 53
Miroslav Tauchmann / 47

Volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU sa na Filmovej a televíznej fakulte zúčastnilo z 96 oprávnených voličov 39. Všetky do volebnej urny vhodené hlasovacie lístky boli platné.

Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov)nasledovné počty hlasov:

Mgr. Zuzana Mojžišová, ArtD. / 20
Mgr. Vladimír Slaninka / 18
doc. Richard Žolko, ArtD. / 18
doc. Vladimír Malík, ArtD. / 16
doc. Ing.Peter Neštepný, ArtD. / 14
prof. Ľudovít Labík, ArtD. / 13
doc. Jozef Paštéka, ArtD. / 10

Volieb do študentskej časti AS VŠMU sa na Filmovej a televíznej fakulte zúčastnilo z 279 oprávnených voličov 67. Dva hlasovacie lístky vhodené do urny boli neplatné (vyšší počet zakrúžkovaných čísiel kandidátov).

Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov)nasledovné počty hlasov:

Bc. Matúš Oparty / 29
Daniel Horňák / 16
Kristýna Valocká / 14
Erik Kliment / 14
Erik Binder / 13
Klaudia Pittnerová / 10
Tomáš Šrámek / 6
Victória Chovanová / 6
Lenka Magulová / 4
Ján Štiffel / 3

Volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU sa na Hudobnej a tanečnej fakulte zúčastnilo zo 108 oprávnených voličov 48. Všetky do volebnej urny vhodené hlasovacie lístky boli platné.

Vo voľbách získali kandidáti (uvedení v poradí podľa počtu získaných hlasov)nasledovné počty hlasov:

doc. František Pergler, ArtD. / 32
Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. / 27
prof. Boris Lenko, ArtD. / 23
doc. Hana Bandová-Štolfová, ArtD. / 21
Mgr. Ján Roháč / 13

Volieb do študentskej časti AS VŠMU sa na Hudobnej a tanečnej fakulte zúčastnilo zo 424 oprávnených voličov 43. Dva hlasovacie lístky vhodené do urny boli neplatné (iný než predpísaný spôsob pridelenia hlasu).

Vo voľbách získali kandidátky (uvedené v poradí podľa počtu získaných hlasov) nasledovné počty hlasov:

Miroslava Oravcová / 40
Veronika Gregušová / 32

Na voľbách zástupcu pracovníkov nefakultných pracovísk VŠMU sa zúčastnilo z 23 oprávnených voličov 17.

Všetky do volebnej urny vhodené hlasovacie lístky boli platné.

Vo voľbách získali kandidátky (uvedené v poradí podľa počtu získaných hlasov) nasledovné počty hlasov:

Mgr. Eva Juklová / 13
Mgr. Alexandra Vikárová / 4

Za členov Akademického senátu VŠMU boli riadne zvolení:

do zamestnaneckej časti za každú fakultu kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvých troch miestach, do študentskej časti za každú fakultu kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvých dvoch miestach, za zástupcu zamestnancov nefakultných pracovísk kandidátka, ktorá získala vyšší počet hlasov.

Mgr. Helena Cápová, v.r.
Mgr. Ivana Kleiblová ArtD., v.r.
Bálint Lovász , v.r.
Vladimír Mrkvica, v.r.
Ing. Pavol Pilař , v.r.
doc. Leo Štefankovič, ArtD., v.r., predseda volebnej komisie
prof. Mgr. Ján Uličiansky, v.r.
Mgr. Jana Veselská, v.r.