SMERNICA DEKANA FTF VŠMU V BRATISLAVE Č. 2/2018 O PRIJÍMACOM KONANÍ V DOKTORANDSKOM STUPNI ŠTÚDIA NA FTF VŠMU PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19  v študijných odboroch 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá a 2.1.20 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií.

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).   

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (§ 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Na doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť absolventi magisterského štúdia FTF VŠMU a inej fakulty VŠMU alebo vysokej školy podobného zamerania.

Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

V akademickom roku 2018/19 otvárame internú formu doktorandského štúdia.  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 4 (štyri).

Každý uchádzač o doktorandské štúdium musí osobne absolvovať prijímacie skúšky v stanovenom termíne.  

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Prijímacia skúška sa skladá:

  • zo skúšky z CUDZIEHO JAZYKA (nemecký, anglický, francúzsky – podľa výberu uchádzača, napísať na prihlášku) 
  • z prezentácie PROJEKTU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Uprednostňuje sa projekt, v ktorom sú jasne a konkrétne formulované postupy a ciele, ktoré chce uchádzač v doktorandskom štúdiu dosiahnuť.  

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19:

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: SCENÁRISTIKA A RÉŽIA HRANÉHO A DOKUMENTÁRNEHO FILMU
ŠTUDIJNÝ PLÁN: SCENÁRISTIKA FILMU
ATELIÉR: Ateliér scenáristickej tvorby
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE:
Praktická časť: Pôvodný scenár k dlhometrážnemu hranému filmu na tému MILENIÁLI – GENERÁCIA Y (nové technológie, informačný chaos, hľadanie identity)
Teoretická časť: Historická pamäť a kritická reflexia minulosti v slovenskej kinematografii po roku 1989
ŠKOLITEĽ: prof. Marek Leščák, ArtD.
FORMA ŠTÚDIA: interná
PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE PREDKLADANÝ KOMISII: Rozšírený námet dlhometrážneho hraného filmu k vypísanej téme; Koncept teoretickej časti dizertačnej práce k vypísanej téme s vybranými filmami uvedeného obdobia, ktoré budú predmetom skúmania

 

***

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO UMENIA
KATEDRA: Katedra produkcie a distribúcie
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Praktická časť: Produkcia dlhometrážneho hraného, dokumentárneho, alebo animovaného audiovizuálneho diela
Teoretická časť: Audiovizuálna produkcia pre online prostredie v 21. storočí
ŠKOLITEĽ: doc. Peter Svarinský
FORMA ŠTÚDIA: interná
PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE PREDKLADANÝ KOMISII: Koncept a stratégia produkcie konkrétneho dlhometrážneho audiovizuálneho diela; Koncept teoretickej časti dizertačnej práce k vypísanej téme – maximálne 5 normostrán (okrem stanoveného spôsobu doručenia poslať projekt do 9.mája 2018 aj elektronicky na oparty@alefjo.com)

 

***

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: ANIMOVANÁ TVORBA *
ATELIÉR: Ateliér animovanej tvorby
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Praktická časť: Autorský animovaný film
Teoretická časť: Progresívne technológie a ich špecifiká v animovanej tvorbe
ŠKOLITEĽ: doc. Vladimír Malík, ArtD.
FORMA ŠTÚDIA: interná
PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE PREDKLADANÝ KOMISII: Námet, prípadne synopsu, alebo scenár filmu a zároveň výtvarné návrhy; Koncept teoretickej časti dizertačnej práce k vypísanej téme – max 5 normostrán (projekt dodať okrem stanoveného spôsobu aj na usb kľúči)

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.2.5 FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: ANIMOVANÁ TVORBA *
ATELIÉR: Ateliér animovanej tvorby
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Praktická časť: Autorský animovaný film 
Teoretická časť: Relativita času a priestoru v animovanom filme
ŠKOLITEĽ: prof. Ondrej Slivka
FORMA ŠTÚDIA: interná
PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE PREDKLADANÝ KOMISII: Námet, prípadne synopsu, alebo scenár filmu a zároveň výtvarné návrhy; Koncept teoretickej časti dizertačnej práce k vypísanej téme – max 5 normostrán (projekt dodať okrem stanoveného spôsobu aj na usb kľúči)

* V študijnom programe ANIMOVANÁ TVORBA sa v akademickom roku 2018/19 otvorí JEDNO interné doktorandské miesto.

 

***
ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2.1.20 DEJINY A TEÓRIA FILMOVÉHO UMENIA A MULTIMÉDIÍ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ
KATEDRA: Katedra audiovizuálnych štúdií
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE: Fikčné svety slovenského hraného filmu
ŠKOLITEĽ: doc. Katarína Mišíková, PhD.
FORMA ŠTÚDIA: interná
PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE, PREDKLADANÝ KOMISII: Koncept a metodológia dizertačnej práce na zadanú tému v rozsahu 1-2 normostrany spolu so základnou bibliografiou.

 

 

PRIHLÁŠKA

Kompletne vyplnenú prihlášku na doktorandské štúdium na tlačive (ŠEVT) Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň“, spolu so všetkými prílohami, treba doručiť buď osobne na Študijné oddelenie FTF VŠMU, Mgr. Jana Mihoková, Svoradova 2, 813 01  Bratislava najneskôr do 9. mája 2018 do 12:00 hod, alebo doporučene poštou na zmienenú adresu (posledný dátum pošty: 9. mája 2018 na pečiatke). Doručenie, alebo zaslanie prihlášky s prílohami po stanovenom termíne neakceptujeme a prihlášku neprijmeme.

 

K prihláške uchádzač povinne priloží:  

  • podpísaný profesijný životopis
  • overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve (zahraniční  študenti)  
  • fotokópiu OP/ID karty a karty poistenca
  • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. filmografia)
  • potvrdenie o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie doktorandského prijímacieho konania vo výške 50,- EUR (číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSR SKBAXXX, SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, v správe pre prijímateľa uviesť: meno, priezvisko, doktorandské prijímačky 18-19) (Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50 % len na základe lekárskeho potvrdenia.) 
  • Písomný projekt dizertačnej práce (projekt poslať okrem tlačenej verzie, prípadne iných vyššie uvedených, dodať aj v elektronickej forme na emailovú adresu mihokova@vsmu.sk.)

 

TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:  13. 6. 2018 od 9:00 hod. v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

Bratislava 08. 02. 2018

prof. Ondrej Šulaj,    dekan FTF VŠMU